Zbiranje ponudb

nepremičnine delež 1/2 stanovanjska stavba, zemljišče

Opravilna številka: 4947/2016
Lokacija: k.o. Mirna
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 10. 01. 2019
Konec dražbe: 15. 02. 2019
Upravitelj: Janez Pustatičnik

Izklicna cena: 18.500,00 €

Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v NOVEM MESTU
z dne 11.12.2018 v postopku osebnega stečaja nad dolžnikom
Sašo Cvelbar, opr.št. St 4947/2016 upravitelj

objavlja

JAVNO DRAŽBO Z ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE

1. Opis premoženja, ki se prodaja:

Nepremičnine:
• parcela št. 1124/1 k.o. 1410 – Mirna (ID 745649), lastninska pravica stečajnega dolžnika do 1/2. (Po cenitvi: 1.733,00 m²; kmetijsko zemljišče 938,00m2; gozdno zemljišče 587m2; pozidano 208m2)
• parcela št. 1124/6 k.o. 1410 – Mirna (ID 2761286), lastninska pravica stečajnega dolžnika do 1/2. (Po cenitvi: 1.231,00 m²; kmetijsko zemljišče 218,00m2; gozdno zemljišče 1013m2)
Predmet prodaje sta navedeni nepremičnini skupaj kot celota.

Prodaja se opravi na podlagi javne dražbe.

2. Izklicna cena in znesek, za katerega se ta cena v posameznem koraku dražbe zvišuje:

Izklicna cena za premoženja stečajnega dolžnika iz točke 1 znaša:
18.500,00 EUR
Znesek za katerega se izklicna cena v posameznem koraku lahko zvišuje:
100,00 EUR.
Cena je neto in ne vsebuje davščin ter stroškov prenosa lastništva in drugih stroškov povezanih s premoženjem.

3. Znesek varščine in številka transakcijskega računa stečajnega dolžnika, v dobro katerega mora dražitelj ta znesek plačati

Ponudniki morajo najkasneje en delovni dan pred dražbo vplačati varščino v dobro fiduciarnega denarnega računa upravitelja št. SI56 04310-0260 478 639, ki ga vodi Nova KBM d.d., z navedbo »varščina St 4947/2016« v naslednji višini :
1.850,00 EUR

Draži lahko le tisti, ki je plačal varščino in to dokaže s pisnim dokazilom o plačilu. Vplačana varščina dražitelju, ki uspe na dražbi skladno s 6. odstavkom 333. člena ZFPPIPP velja kot plačilo are v znamenje sklenitve prodajne pogodbe. Ostalim dražiteljem se znesek plačane varščine vrne v treh delovnih dneh po koncu javne dražbe brez obresti.

4. Drugi pogoji prodaje skladno s 337. do 343. členom ZFPPIPP :
i. Kupec ne more biti oseba, s katero skladno z določili 337. člena ZFPPIPP ni dovoljeno skleniti pogodbe, razen kadar gre za predkupnega upravičenca, ki v skladu ZFPPIPP uveljavlja zakonito predkupno pravico. Pisno izjavo, da ni ovir za sklenitev pogodbe iz 1. odstavka 337. člena ZFPPIPP mora kupec predložiti pred sklenitvijo pogodbe.
ii. Prodajna pogodba med stečajnim dolžnikom in kupcem, bo sklenjena najkasneje v treh delovnih dneh po koncu dražbe. Pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem, da bo sodišče k njej dalo soglasje in pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če sodišče zavrne soglasje k sklenitvi prodajne pogodbe. Če dražitelj, ki je uspel na dražbi, v roku 3 dni po dražbi ne podpiše pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno pogodbo v znesku, ki je enak znesku varščine.
iii. Rok za plačilo kupnine ne bo daljši od TREH mesecev od sklenitve prodajne pogodbe. Kupec postane lastnik prodanega premoženja po plačilu celotne kupnine.
iv. Predkupni upravičenci lahko uveljavljajo predkupno pravico skladno s 347. členom ZFPPIPP.
v. Stečajni dolžnik ne odgovarja za stvarne in pravne napake premoženja, ki je predmet prodaje. Stroški povezani z izpraznitvijo, čiščenjem ipd. bremenijo kupca. Predmeti prodaje se kupujejo po načelu »videno – kupljeno«, kakršnokoli uveljavljanje zahtevkov zoper prodajalca je izključeno. Kupec s podano ponudbo ali vplačano varščino v celoti potrjuje poznavanje predmeta prodaje.
vi. Vsi davki in vsi stroški za prenos lastništva ter strošek sestave pogodbe niso vključeni v ceno in so obveznost kupca. Strošek sestave pogodbe se ocenjuje na okrog 220 EUR + DDV oz. po prejeti ponudbi odvetniške pisarne in tarifi.
vii. Draži lahko le tisti, ki je plačal varščino in to dokaže s pisnim dokazilom o plačilu. Vplačana varščina se kupcu, ki uspe na dražbi, prizna kot ara pri sklenitvi kupoprodajne pogodbe, ostalim dražiteljem pa se varščina vrne v treh delovnih dneh brez obresti. Dražitelj mora ob pristopu na dražbo predložiti dokument na podlagi katerega je možno dražitelja identificirati. Če na dražbo pristopi pooblaščenec oz. zastopnik pravne osebe, mora le-ta biti v register AJPES vpisan kot zakoniti zastopnik. V nasprotnem primeru pa mora pristopnik vodji dražbe predložiti pooblastilo za zastopanje pravne osebe na javni dražbi. Pooblastilo mora podpisati zakoniti zastopnik pravne osebe.
viii. Če v imenu vplačnika varščine draži tretja oseba, mora le-ta upravitelju predložiti ustrezno pooblastilo. Takšen pooblaščenec ima pravico dražiti predmet dražbe ter v imenu vplačnika varščine podpisati zapisnik, ne more pa biti kupec oziroma podpisnik pogodbe.
ix. Kupec mora v znamenje sklenitve prodajne pogodbe plačati aro. Skladno s 6. odstavkom 333. člena ZFPPIPP plačilo varščine kupca, ki sklene prodajno pogodbo velja za plačilo are v znamenje sklenitve te prodajne pogodbe.
x. Kupec s pristopom k dražbi potrjuje poznavanje predmeta dražbe in dražbene pogoje. Potencialni kupci si lahko predmete javne dražbe kot tudi pripadajočo dokumentacijo ogledajo pred javno dražbo, zato kakršnekoli reklamacije v zvezi z nepoznavanjem predmetov in morebitno manjkajočo dokumentacijo ne bodo upoštevane.

5. Dan, ura in mesto poteka dražbe:

Javna dražba bo potekala dne 15.2.2019 z začetkom ob 12.00 uri, na naslovu Zbornica upraviteljev Slovenije, Dunajska cesta 156 (1. nadstropje WTC), 1000 Ljubljana.

6. Mesto, na katerem si je mogoče ogledati premoženje, ki se prodaja, in čas, v katerem je mogoče opraviti ogled:

Ogled premoženja, vpogled v cenitev, dražbena pravila, tekst prodajne pogodbe ter drugo dokumentacijo povezano s prodajo premoženja stečajnega dolžnika je možen po predhodnem dogovoru z upraviteljem prek elektronske pošte insolvia@gmail.com ali telefonsko (na tel. št. 040305040). Zainteresirani, ki si želijo ogledati predmet prodaje oz. razpoložljivo dokumentacijo, morajo to predhodno najaviti pri upravitelju vsaj 3 delovne dni pred predvidenim želenim datumom ogleda, in sicer pisno na elektronski naslov: insolvia@gmail.com.

Upravitelj
mag. Janez Pustatičnik
mag. Janez Pustatičnik