Zbiranje ponudb

1/2 hiše s parcelo

Opravilna številka: St 3756/2018
Lokacija: Dornava
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 04. 07. 2019
Konec dražbe: 06. 09. 2019
Upravitelj: Manca Šmid

Izklicna cena: 47.678,00 €

Fotografije:

JAVNA DRAŽBA Z ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE


ki bo dne 6.9.2019 ob 11:30 uri, na naslovu Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, v poslovnih prostorih Zbornice upraviteljev Slovenije, sejna soba, 1. nadstropje.


I. Predmet prodaje, izklicna cena in varščina:

Predmet prodaje:

Nepremičnine:
- katastrska občina 383 MEZGOVCI parcela 236/16 (ID 6263898), ID znak: parcela 383 236/16, do ½,
- katastrska občina 383 MEZGOVCI parcela 236/14 (ID 6263910), ID znak: parcela 383 236/14, do ½,
- katastrska občina 383 MEZGOVCI parcela 236/8 (ID 3254215), ID znak: parcela 383 236/8, do ½.

Nepremičnine v naravi predstavljajo stanovanjsko hišo na naslovu Mezgovci ob Pesnici 070 C, 2252 Dornava, s pripadajočim zemljiščem. Nepremičnine se prodajajo kot zaključena celota.

Na nepremičninah obstaja zakonita predkupna pravica solastnika po 1. odstavku 65. člena Stvarnopravnega zakona (SPZ). Ker sta nepremičnini ID znak: parcela 383 236/16 in ID znak: parcela 383 236/8 delno kmetijski zemljišči, na njih obstaja tudi zakonita predkupna pravica po 1. odstavku 23. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) predkupnih upravičencev po naslednjem vrstnem redu: 1. solastnik; 2. kmet, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, meji na zemljišče, ki je naprodaj; 3. zakupnik zemljišča, ki je naprodaj; 4. drug kmet; 5. kmetijska organizacija ali samostojni podjetnik posameznik, ki jima je zemljišče ali kmetija potrebna za opravljanje kmetijske oziroma gozdarske dejavnosti; 6. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za Republiko Slovenijo.

Na nepremičnini ID znak: parcela 383 236/16 obstaja služnostna pravica izgradnje in vzdrževanja kanalizacije po vzhodnem in severnem delu parcele, v korist Občine Dornava, ki še ni vpisana v zemljiško knjigo.


Izklicna cena: 47.678,90 EUR

Varščina: 4.767, 98 EUR (namen nakazila: »Varščina za javno dražbo«)

Izklicna cena ne vsebuje nobenih davkov in prispevkov.

Znesek, za katerega se izklicna cena v posameznem koraku lahko zvišuje, je najmanj 500,00 EUR ali večkratnik tega zneska.


II. Pogoji vplačila varščine:

Varščina znaša 10% izklicne cene za predmet prodaje. Ponudniki morajo plačati varščino za ponujeno premoženje na fiduciarni račun upraviteljice, ki se vodi za stečajnega dolžnika, št. SI56 60000-0000892471, odprt pri banki LON d.d., z namenom nakazila »Varščina za javno dražbo«.

Javne dražbe se lahko udeleži samo tisti, ki najkasneje en delovni dan pred javno dražbo plača varščino.


III. Druge informacije:

Razpis javne dražbe je objavljen na spletni strani AJPES: https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=51&id=4383384

Za vse informacije sem upraviteljica dosegljiva na elektronskem naslovu: smid.manca@gmail.com.