Zbiranje ponudb

Fitnes oprema

Opravilna številka: St 2264/2016
Lokacija: Celje
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 09. 01. 2019
Konec dražbe: 09. 01. 2019
Upravitelj: Alenka Gril

Izklicna cena: 63.200,00 €

Fotografije:

Na osnovi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. St 2264/2016 z dne
11.10.2018, ki je postal pravnomočen dne 27.10.2018

S T EČAJNA UPRAVIT E L J ICA DOL ŽNIKA
M FIT d.o.o. – v st e č a ju

OBJAVLJA PRVO PRODAJO PREMOŽ ENJA
JAVNA DRAŽBA
z zviševanjem izklicne cene,
ki bo dne 9.1.2019 ob 10.00 uri
na naslovu Ip a v če v a ul i c a 3 2, 3 000 CE L JE , 1 nadstropje
( vh od i z De č ko ve ce st e )

I. PREDMET PRODAJE

Posamezne postavke so navedene v prilogi tega razpisa.

Izklicna cena za postavke opreme 1-28 : 63.600,00 EUR
Varščina : 6.360,00 EUR


II. POGOJI PRODAJE
1. Premoženje se prodaja kot celoten sklop opreme ter po sistemu »videnokupljeno«.
2. Izklicne cene ne vsebujejo nobenih davščin in prispevkov. Davščine in
prispevki se zaračunajo kupcu dodatno in sicer na osnovi veljavnih predpisov.
Vse dajatve in stroške v zvezi s prenosom lastništva mora plačati kupec.
3. Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje, pravne in fizične osebe.
Sodelovati pa ne morejo osebe, določene v 1. odstavku 337. čl. ZFPPIPP .
4. Predkupni upravičenci uveljavljajo predkupno pravico le z udeležbo na javni
dražbi, vplačilom varščine za udeležbo na dražbi, ter izjavo na javni dražbi,
da uveljavlja predkupno pravico. V primeru uspeha predkupnega upravičenca
na javni dražbi, mora le-ta podpisati prodajno pogodbo v roku treh delovnih
dni po koncu dražbe ter plačati celotno kupnino v 15 dneh po sklenitvi
prodajne pogodbe (347 čl. ZFPPIPP).
5. Na dražbi lahko sodelujejo ponudniki, ki bodo najkasneje en delovni dan pred
začetkom dražbe vplačali varščino v višini 10 % izklicne cene za premoženje
(333. čl. ZFPPIPP). Dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe predložiti
dokazilo o plačilu varščine.
6. Dražitelji plačajo varščino na stečajni račun, odprt pri NOVI KBM d.d., št.
računa SI56 0451 5000 3095 972, z namenom nakazila: varščina za
javno dražbo in s sklicem 00 2264/2016.
7. Javne dražbe se lahko udeleži samo tisti, ki najkasneje en delovni dan pred
javno dražbo plača varščino v skladu s prejšnjo točko (3. odst. 333. čl
ZFPPIPP).
8. Kupec, ki bo na dražbi uspel, mora skleniti prodajno pogodbo najkasneje v
roku 3 dni po opravljeni dražbi in vplačati preostanek kupnine na transakcijski
račun stečajnega dolžnika v roku 60 dni od sklenitve pogodbe. Pogodbo na
stroške kupca pripravi s strani prodajalca izbrana odvetniška pisarna.
9. Kupec mora v znamenje sklenitve prodajne pogodbe plačati aro v višini 10%
kupnine v roku 5 dni po sklenitvi pogodbe (1. odst. 338. čl. ZFPPIPP). Če
dražitelj na dražbi uspe in sklene prodajno pogodbo, plačilo varščine po 6. oz.
7. točki tega odstavka velja za plačilo are v znamenje sklenitve prodajne
pogodbe.
10.Prodajna pogodba se sklene pod odložnim pogojem, da kupec plača aro iz
devetega odstavka tega člena, in razveznim pogojem, ki se uresniči, če kupec
v tem roku are ne plača (3. odst. 338. ZFPPIPP).
11.Prodajna pogodba se sklene pod odložnim pogojem, da bo sodišče k njej dalo
soglasje, in pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če sodišče zavrne
soglasje.
12.Če dražitelj, ki je uspel na javni dražbi, ob času iz 6. odstavka 338. člena
ZFPPIPP ne sklene pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno
kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno pogodbo v znesku, ki je
enak znesku varščine (8. odst. 334. ZFPPIPP). V tem primeru plačilo varščine
velja za plačilo pogodbene kazni in stečajni dolžnik obdrži plačani znesek
varščine (9. odst. 334. ZFPPIPP).
13. Če zamuda s plačilom kupnine traja več kot 15 dni, lahko stečajni dolžnik
odstopi od prodajne pogodbe, ne da bi moral kupcu dati dodatni rok za
izpolnitev (3. odst. 339. ZFPPIPP).
14.Vse dajatve in stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice mora plačati
kupec.
15.Stečajni dolžnik ne odgovarja za stvarne napake premoženja, ki je predmet
prodaje (340. čl. ZFPPIPP).
16.Udeleženec, ki ni uspel na javni dražbi ali v postopku javnega zbiranja
ponudb, upnik, predkupni upravičenec ali tretja oseba ni upravičen niti v
stečajnem niti v drugem postopku uveljavljati zahtevka za razveljavitev ali
ugotovitev ničnosti prodajne pogodbe, zahtevka za sklenitev prodajne
pogodbe pod enakimi pogoji z njim, zahtevka za razveljavitev ali ugotovitev
ničnosti razpolagalnega pravnega posla, s katerim je bila prenesena
lastninska ali druga premoženjska pravica na kupca ali kateregakoli drugega
zahtevka, katerega uveljavitev posega v pravice, ki jih pridobi kupec s
sklenitvijo ali izpolnitvijo prodajne pogodbe. (5. odst. 342. čl. ZFPPIPP).
17.Pooblaščenci fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo,
pooblaščenci pravnih oseb pa tudi kopijo sklepa o registraciji ter pooblastilo
za zastopanje pravne osebe. Fizična oseba se izkaže z osebnim dokumentom.
18.S plačilom varščine vsak ponudnik, tudi edini, sprejme obveznost pristopiti k
javni dražbi. V primeru da ponudnik ne pristopi k javni dražbi, že vplačana
varščina zapade v korist stečajne mase.
19.Vplačana varščina se bo kupcu vštela v kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne
bodo uspeli, pa se bo vrnila v roku 3 delovnih dni po končani javni dražbi.
Varščina se vrača brez obresti.
20.Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe stečajnemu upravitelju predložiti
podpisano izjavo, s katero pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavi,
da ne obstojijo dejstva iz 1. odst. 337 čl. ZFPPIPP.
21.Davek na promet nepremičnin in druge dajatve ter stroške priprave pogodbe
in ostale stroške v zvezi s prenosom lastništva plača kupec.
22.Prenos lastninske pravice na premoženju in izročitev premoženja v posest
kupca bo izvršena po plačilu celotne kupnine, davka in stroškov v zvezi s
prenosom lastništva ter po izdaji sklepa o izročitvi premoženja kupcu. Ob
primopredaji bosta pogodbeni stranki sestavili posebni zapisnik.III. PRAVILA JAVNE DRAŽBE

1. Dražbo vodi stečajna upraviteljica ali z njene strani pooblaščena oseba.
2. Dražitelji lahko dvigajo ceno pri prodaji nepremičnine za najmanjši znesek
1.000,00 EUR.
3. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba.
4. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
5. Dražba je končana, ko to razglasi stečajna upraviteljica ali z njene strani
pooblaščena oseba. Zaključek dražbe se ne more razglasiti pred potekom 5
minut od zadnje najvišje ponudbe.
6. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče vložiti, dokler zapisnik o
poteku javne dražbe ni zaključen.
7. Ugovore reši stečajna upraviteljica ali z njene strani pooblaščena oseba takoj
in se vpišejo v zapisnik.


IV. OSTALO

Vse informacije v zvezi s prodajo in ogledom premoženja dobijo zainteresirani kupci
pri stečajni upraviteljici in sicer vsak torek in četrtek od 15. do 16. ure na tel. št.
041 633 023, ali preko elektronske pošte alenka.gril@galbi.si.

Maribor, dne 23.11.2018

Stečajna upraviteljica
Alenka Gril