Zbiranje ponudb

Zemljišče

Opravilna številka: St 1974/2017
Lokacija: Ljubljana
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 04. 04. 2019
Konec dražbe: 08. 05. 2019
Upravitelj: Tadeja Tamše

Izklicna cena: 1.960,00 €

Stečajna upraviteljica v stečaju nad premoženjem izbrisane pravne osebe
STANOVANJSKA ZADRUGA RTV z.o.o., Linhartova cesta 17, 1000 Ljubljana
(St 1974/2017)

O B J A V L J A


na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani o prodaji z dne 5.3.2019 (datum pravnomočnosti 22.3.2019)

JAVNO DRAŽBO Z ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE

ki bo dne 8.5.2019 ob 10.30 uri v poslovnih prostorih stečajne upraviteljice na
naslovu Kosovelova ulica 16 v Celju (IV. nadstropje)

I. Predmet prodaje

OPIS STEČAJNE MASE, KI JE PREDMET PRODAJE:
K.O. VIČ; Parcela 2102/5 (ID 2911165), delež 1/1,


IZKLICNA CENA :1.960,00 €
VARŠČINA : 196,00 €I. Izklicna cena in znesek, za katerega se ta cena v posameznem koraku dražbe zvišuje
Izklicna cena za premoženje stečajnega dolžnika iz točke 1. znaša 1.960,00€.
Znesek za katerega se izklicna cena v posameznem koraku zvišuje je 1.000,00€.
Zgoraj navedena cena je podana v neto višini in ne vsebuje davščin in drugih stroškov postopka in prenosa lastništva.

III. Znesek varščine in številka transakcijskega računa stečajnega dolžnika, v dobro katerega mora dražitelj ta znesek plačati
Dražitelji morajo najkasneje en (1) delovni dan pred dražbo vplačati varščino na transakcijski račun stečajnega dolžnika št. SI56 6100 0001 7451 326 odprt pri DELAVSKA HRANILNICA d.d. z navedbo "St 1974-2017" v naslednji višini: 196,00€.

VEČ:
https://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=51&id=4196600