Zbiranje ponudb

POSLOVNI PROSTOR IN ZEMLJIŠČA DIVAČA

Opravilna številka: 1843/2012
Lokacija: Divača
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 04. 01. 2019
Konec dražbe: 06. 03. 2019
Upravitelj: Staška Mrak JamnikFotografije:

I. Predmet prodaje so: POslovni prostor v Divači

 posamezni del stavbe št. 1. z ident.št. 170.ES, v stavbi št. 170, k.o. 2452 – Divača, ID znak: del stavbe 2452-170-1, (ID 5592882), na parc. št. 683/27 in 683/31, na naslovu Trg 15. April 1, Divača, do deleža 1/1, neto tlorisna površina 122,60 m2, dejanska raba dela stavbe je za kulturo in razvedrilo, dejansko je nedokončan prostor v kleti večstanovanjskega objeta;

 nerazdeljen posamezni del št. 9999 (v posameznem delu št. 17), v stavbi št. 170, k.o. 2452 – Divača, ID znak: nerazdeljeni deli stavbe 2452-170-9999, (ID 999596), na naslovu Trg 15. Aprila 1, 6215 Divača, vknjižena etažna lastninska pravica z lastniškim deležem 1/1, dejanska raba dela stavbe je za kulturo in razvedrilo, neto tlorisne površine 54,40 m2;

OPOMBA: posamezni del št. 1 in nerazdeljeni posamezni del št. 9999 se prodajata kot celota.

Kmetijska zemljišča:

 parc. št. 2696, k.o. 2560 – Hrpelje, ID znak: parcela 2560 2696, (ID 2662616), do deleža 1/1, ki v naravi predstavlja 4.201 m2 travnate površine, namenska raba zemljišča je območje kmetijskih zemljišč;

 parc. št. 2710, k.o. 2560 – Hrpelje, ID znak: parcela 2560 2710, (ID 814415), do deleža 1/1, ki v naravi predstavlja 2.205 m2 pašnika, namenska raba zemljišča je območje kmetijskih zemljišč;

 parc. št. 2711, k.o. 2560 – Hrpelje, ID znak: parcela 2560 2711, (ID 646511), do deleža 1/1, ki v naravi predstavlja 5.147 m2 travnate površine, namenska raba zemljišča je območje kmetijskih zemljišč;

Iz cenitvenega poročila z dne 03.01.2014, ki ga je izdelal ocenjevalec Zvonko Jezernik, univ. dipl. ing. izhaja, da so bile parcele št. 2696, 2710, 2711 v območju stavbnih zemljišč, sedaj iz potrdila o namenski rabi zemljišča izdanega s strani Občine Hrpelje – Kozina, št. 35011-78/2018-2, z dne 03.01.2019 izhaja, da so parcele št. 2696, 2710, 2711 vse k.o. Hrpelje v območju kmetijskih zemljišč ter da Občina Hrpelje – Kozina ne uveljavlja predkupne pravice na parc. št.; 2696, 2710 in 2711, vse k.o. Hrpelje.

.