Zbiranje ponudb

TERJATVE

Opravilna številka: St 5654/2015
Lokacija: Ljubljana
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 05. 03. 2018
Konec dražbe: 09. 04. 2018
Upravitelj: Aljoša MarkovičVABILO K DAJANJU PONUDB

v postopku nezavezujočega zbiranju ponudb za presojo najugodnejših pogojev prodaje
v skladu s 328. členom ZFPPIPP

Predmet prodaje so naslednje terjatve stečajnega dolžnika drube REGANCIN d.o.o. - v stečaju, proti njegovim dolžnikom:

HANI d.o.o., Ljubljanska cesta 31, Šentjur, 3230 Šentjur, zaradi terjatve v višini 173,07 EUR. Terjatev izhaja iz računa z dne 31. 8. 2015.

INTERTRADE GmbH, FELDHOFGASSE 75, Klagenfurt am Wörthersee, Avstrija, zaradi terjatve v višini 2.236,39 EUR. Terjatev izhaja iz računov z dne 30. 8. 2014 in 30. 9. 2015,

GRADING KURENT d.o.o., Obrtniška ulica 25, Trebnje, 8210 Trebnje, zaradi terjatve v višini 63,50 EUR,

JAVOR PIVKA VEZANE PLOŠČE d.o.o.- v stečaju, v zvezi z dolgom 11.644,00 EUR. Nad dolžnikom je bil, s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru, opr. št. St 2549/2015 z dne 1. 7. 2015, začet stečajni postopek. V stečajnem postoku je bila tejratev prijavljena zgolj v znesku 9.130,00 EUR, zaradi česar je terjatev v presežku na podlagi določil ZFPPIPP, prenehala. Kar se tiče prijavljenega zneska je upraviteljica terjatev priznala pogojno, in sicer je terjatev priznana pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če upnik svojo terjatev dopolni v skladu s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru St 2549/2015 z dne 6.10.2015. Z navedenim sklepom je bilo takratno poslovodstvo stečajnega dolžnika pozvano, da prijavo terjatve v roku 3 dni dopolni, tako, da bo razvidno, tako da jo vloži po zakonitem zastopniku (32. člen Zakona o gospodarskih družbah), ali predloži pooblastilo zakonitega zastopnika za zastopanje popooblaščencu in potrdilo o opravljenem državnem izpitu za pooblaščenca, ali v istem roku izkaže odobritevza opravljena dejanja (80. člen in 81. člen Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 121. členom ZFPPIPP). Hkrati ga je opozorilo, da bo sodišče sicer njegovo prijavo terjatve zavrglo. Poslovodstvo stečajnega dolžnika ni ravnalo skladno z navodilom sodišča. Okrožno sodišče v Kopru je dne 26. 4. 2016 izdalo Sklep o preizkusu terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic, v katerem je navedlo, da se o priznanju in prerekanju terjatev odloči tako, kot izhaja iz končnega seznama preizkušenih terjatev. V končnem seznamu preizkušenih terjatev pa je terjatev stečajnega dolžnika bila priznana pod razveznim pogojem. Dne 18. 4. 2016 pa je sodišče izdalo sklep, da se prijava terjatve stečajnega dolžnika kot nepopolna zavrže. Skladno z navedenim je nastala nenavadna pravna situacija, saj je terjatev z enim sklepom sodišča priznana pod razveznim pogojem, ki do sedaj še ni nastopil, na drugi strani pa je bila prijava terjatve zavržena. Kljub vsemu se upravitelj postavljam na stališče, da je bila s strani sodišča zavržena zgolj prijava terjatve, kar na sklep o preizkusu terjatev nima nobenega vpliva. Upravitelj zaradi vsega navedenega opominjam, da je obstoj navedene terjatve sporen,

JANJA REGANCIN, zaradi terjatve v višini 6.646,00 EUR, in sicer iz naslova več zaporednih posojil. Nad dolžnico se pred naslovnem sodišču vodi stečajni postopek pod opr. št. St 6055/2015. Upravitelj sem terjatev v stečajni postopek prijavil in je bila v celoti priznana. Sodišče je s sklepom z dne 21.12.2017 skrajšalo preizkusno obdobje tako, da zadnji dan preizkusnega obdobja poteče dne 28. 6. 2018,

Roman Klančišar, zaradi terjatve v višini 1.173,63 EUR, in sicer iz naslova posojil. Nad dolžnikom se pred naslovnem sodišču vodi stečajni postopek pod opr. št. St 1607/2014. Upravitelj sem terjatev v stečajni postopek prijavil in je bila v celoti priznana. Sodišče je določilo preizkusno obdobje štiri (4) leta od začetka postopka odpusta obveznosti. Zadnji dan preizkusnega obdobja poteče dne 14.7.2018.


CENA:

Izhodiščna cena v postopku nezavezujočega zbiranja ponudb po 328. členu ZFPPIPP ni vnaprej predpisana in so ponudniki upravičeni posredovati ponujeno ceno po lastni presoji.

Rok in način oddaje ponudb:

Rok za oddajo ponudb je do 5. 4. 2018.
Ponudniki naj pisne ponudbe pošljejo priporočeno na naslov: Upravitelj Aljoša Markovič, poštni predal 3217, 1001 Ljubljana, z oznako »nezavezujoče zbiranje ponudb REGANCIN – ne odpiraj«.

Vsebina ponudbe:

Ponudba mora vsebovati podatke na priloženem obrazcu:
Če je ponudnik pravna oseba: firmo, matično številko, sedež in poslovni naslov,
Če je ponudnik fizična oseba: osebno ime, naslov prebivališča, davčna številka in EMŠO,
Če je ponudnik pravna oseba s sedežem zunaj Republike Slovenije, mora ponudbi priložiti tudi izpis iz uradnega registra ali druge evidence države njegovega sedeža, iz katerega so razvidni podatki o firmi, sedežu in poslovnem naslovu ponudnika ter osebah, ki so upravičene zastopati ponudnika. Izpisu mora biti priložen overjeni prevod v slovenski jezik,
če je ponudnik tuja pravna ali fizična oseba, izjavo, da zanj ne obstaja zakonska ovira po kateri po pravu Republike Slovenije ne bi mogel postati lastnik predmeta prodaje,
Podatke o kontaktni osebi s kontaktnimi podatki (telefon, e-mail),
Ponujeno ceno,
Rok plačila, ki ne sme biti daljši od treh mesecev po sklenitvi prodajne pogodbe (če ponudnik ne bo določil roka plačila kupnine, velja najkasnejši zakonski rok treh mesecev),
Izjavo ponudnika, da ni ovir iz prvega odstavka 337. člena ZFPPIPP za sklenitev prodajne pogodbe (v prilogi),
Kraj in datum ponudbe,
Podpis ponudnika.


Odpiranje ponudb bo potekala dne 9. 5. 2018 ob 10.00, v drugem nadstropju v sejni sobi OPF v poslovnem objektu na naslovu Dunajska cesta 129, 1000 Ljubljana. Odpiranje ponudb je javno.

Inforamcije o premomežnju lahko ponudniki prejemo od stečajnega upravitelja na telefonsko številko 041 478 528 ali e-naslov: info@upravitelj-am.si.


Aljoša Markovič