Zbiranje ponudb

Stanovanjska hiša s pomožnimi objekti

Opravilna številka: 3369/2016
Lokacija: Ptujska Gora - občina Majšperk
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 07. 01. 2019
Konec dražbe: 07. 02. 2019
Upravitelj: Matjaž Janša

Izklicna cena: 39.000,00 €

Fotografije:

VABILO K DAJANJU PONUDB ZA ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB – 7. prodaja
opravilna številka stečajnega postopka St 3369/2016
upravitelj: Matjaž Janša matjaz.jansa@majan.si, tel 040 360 020

Majšperk - Ptujska Gora, Večetažna stanovanjska hiša s pomožnimi objekti, izhodiščna cena 39.000,00, rok za ponudbo - 7.2. 2019


1. Opis nepremičnega premoženja, ki se prodaja

Premoženje za prodajo so naslednje nepremičnine (stanovanjska hiša s pomožnimi objekti – delavnico, garažo, dvoriščem in kmetijskim zemljiščem), ki se prodajajo kot celota:
-parcela z ID znakom: 437 -770/5-0, ki predstavlja parcelo 770/5 v k.o. 437 – PODLOŽE, na kateri stoji delavnica stavba številka 432 ;
-parcela z ID znakom: 437 -769/4-0, ki predstavlja parcelo 769/4 v k.o. 437 – PODLOŽE, na kateri stojijo stanovanjska stavba številka 9, garaža številka 430 in pomožni objekt številka 615;
-parcela z ID znakom: 437 -769/5-0, ki predstavlja kmetijsko in stavbno zemljišče parcela 769/5 v k.o. 437 – PODLOŽE,
-parcela z ID znakom: 437 -769/1o-0, ki predstavlja kmetijsko in stavbno zemljišče parcela 769/10 v k.o. 437 – PODLOŽE;
vse na naslovu na naslovu Podlože 8/b, 2323 Ptujska Gora .

V objektu biva oseba s pravico služnosti stanovanja, ki pa ji s prodajo objekta skladno s tretjo točko prvega odstavka 342. člena ZFPPIPP preneha služnostna pravica.


2. Izhodiščna cena

Izhodiščna cena za celoto nepremičnin navedenih v točki 1. tega vabila je določena v višini 39.000,00 EUR (devetintrideset tisoč evrov).
Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih davščin in prispevkov. Davščine in prispevki se zaračunajo kupcu dodatno, in sicer na osnovi veljavnih predpisov. Vse dajatve in stroški v zvezi s sklenitvijo pravnega posla, odobritvijo pravnega posla, prenosom lastništva in realizacijo prodaje v celoti plača kupec. Kupec plača davek za promet z nepremičninami.

3. Varščina

Višina varščine znaša 10% izhodiščne cene – to je 3.900,00 EUR.
Ponudnik mora do zadnjega dne, ko poteče rok za oddajo ponudb, vplačati varščino v določeni višini na račun št.: SI56 6100 0001 4420 949, ki je odprt pri Delavski hranilnici d.d., Ljubljana.
Šteje se, da je varščina pravilno nakazana, če bo iz nakazila (namen, naziv/ime ali TRR plačnika) ali drugih dokumentov nedvoumno razvidno kateri ponudnik je plačnik varščine.
Ponudba ponudnika, ki varščine ne plača pravočasno ali ni nakazana skladno z določili v prejšnjem odstavku, se ne upošteva.
Če ponudnik v postopku zbiranja ponudb ne uspe mu bo stečajni dolžnik vrnil znesek plačane varščine v treh delovnih dneh po poteku roka za izjavo upravitelja o izbiri ponudnika.
Če ponudnik v postopku zbiranja ponudb uspe in sklene prodajno pogodbo v skladu s tem zakonom, plačilo varščine velja za plačilo are v znamenje sklenitve te prodajne pogodbe.

4. Rok za plačilo
Ponudbe lahko oddajo domače in tuje pravne in fizične osebe.
Ponudnik mora navesti rok za plačilo kupnine. Rok za plačilo kupnine ne sme biti daljši od 3 mesecev dni po dnevu sklenitve prodajne pogodbe. Če rok v ponudbi ni naveden, se šteje, da je rok za plačilo kupnine 30 dni.


5. Posredovanje ponudb

Ponudniki, ki so zainteresirani za nakup premoženja opisanega v točki 1. tega vabila naj posredujejo pisno ponudbo na naslov:

MAJAN – poslovno svetovanje, Matjaž Janša, s.p., Primožičeva 34, 1231 Ljubljana, s pripisom na vidnem mestu:
NE ODPIRAJ –ST 3369/2016 – PONUDBA«

Ponudnik mora v ponudbi navesti polno ime oziroma firmo ter naslov, ponujen znesek in plačilne pogoje, predvsem rok plačila.
V primeru, da je ponudnik podjetje mora navesti, davčno številko, ime kontaktne osebe, naslov kontaktne elektronske pošte in telefonsko številko kontaktne osebe.
V primeru, da je ponudnik fizična oseba, mora navesti svoje osebne podatke, kot sta EMŠO ali davčna številka, ter številko mobilnega telefona ali naslov elektronske pošte. V primeru, da fizična oseba ni rezident ali ni državljan Slovenije, mora to v ponudbi navesti.

Ponudba ne sme vsebovati nižje cene od izhodiščne cene iz točke 2. tega vabila. Stečajni dolžnik je zavezan k sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponudnikom. V primeru enake ponujene višine kupnine več ponudnikov, bo izbran tisti s krajšim rokom za plačilo.

Stečajni upravitelj bo upošteval zgolj naslednje ponudbe, ki:
- bodo določale ceno kupnine v EUR. Ponudbe, ki cene vežejo na druge ponudbe ne bodo upoštevane;
- bodo določale rok za plačilo kupnine, sicer se bo štelo, da je rok za plačilo kupnine 30 dni;
- bodo zavezujoče za ponudnika najmanj do poteka roka, v katerem ima stečajni dolžnik možnost obvestiti ponudnike o izidu zbiranja ponudb;
- ne bodo v nasprotju s pogoji tega vabila.

6. Rok za oddajo ponudbe

Rok za oddajo ponudbe se izteče mesec dni po objavi tega vabila. Če se rok izteče na dela prost dan, se šteje, da je rok za oddajo ponudbe prvi naslednji delovni dan.

Šteje se, da je ponudba oddana pravočasno, če je bila priporočeno oddana poštnemu operaterju najkasneje na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudbe ali pa je prispela najkasneje do tega dne na naslov upravitelja.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu

Ponudniki bodo obveščeni o izidu zbiranja ponudb v 15 dnevih po poteku roka za oddajo ponudb.

8. Možnosti za ogled premoženja, ki se prodaja

Vse razpoložljive informacije v zvezi s premoženjem dobijo ponudniki od upravitelja na zahtevo preko elektronske pošte na naslov matjaz.jansa@majan.si. V polje zadeva naj ponudniki navedejo »vabilo k zavezujočemu zbiranju St 3369/2016«.

Ogled premoženja in cenilnih poročil bo možen ob predhodnem dogovoru z upraviteljem.

9. Osebe, ki ne morejo sodelovati pri zavezujočem zbiranju ponudb (337. člen ZFPPIPP)

Naslednje fizične ali pravne osebe ne morejo sodelovati pri zavezujočem zbiranju ponudb:

1. stečajni upravitelj ali sodnik, ki vodi postopek,
2. oseba, ki ima v razmerju do osebe iz 1. točke ali do stečajnega dolžnika položaj ožje povezane osebe.

Navedena omejitev ne velja za prodajo predkupnemu upravičencu, ki v skladu z ZFPPIPP uveljavlja zakonito predkupno pravico.
Ponudnik mora pred sklenitvijo pogodbe s stečajnim dolžnikom dati pisno izjavo, s katero pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavlja, da ni ovir za sklenitev pogodbe iz prvega odstavka 337. člena ZFPPIPP.

10. Predkupni upravičenci

Med povezanimi parcelami za prodajo so tudi parcele, ki so v delu kmetijska zemljišča, Predkupni upravičenci po zakonu so tako tudi upravičenci po zakonih o kmetijskih zemljiščih.

Predkupni upravičenec, ki namerava uveljavljati predkupno pravico, mora posredovati namero o uveljavljanju predkupne pravice hkrati s ponudbo za nakup nepremičnine skladno s tem vabilom, sicer se bo štelo, da predkupne pravice ne uveljavlja.

11. Pogoji in postopek sklenitve prodajne pogodbe

Upravitelj bo ponudniku, ki je uspel v postopku javnega zbiranja ponudb, hkrati z obvestilom o izidu poslal tudi besedilo pogodbe in ga pozval, da mu podpisan in ožigosan izvod pogodbe vrne v treh delovnih dneh po prejemu.

Če ponudnik, ki je uspel v tem postopku javnega zbiranja ponudb, v roku iz prejšnjega odstavka ne vrne podpisanega izvoda pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno pogodbo v znesku, ki je enak znesku varščine. V tem primeru plačilo varščine velja za plačilo pogodbene kazni in stečajni dolžnik obdrži plačani znesek varščine.

Prodajna pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem, da predkupni upravičenec ne bo uveljavil predkupne pravice, in pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če predkupni upravičenec uveljavi predkupno pravico.

Stečajni dolžnik ne bo dolžan kupcu izročiti lastniške posesti prodanega premoženja in ne bo predlagal sodišču sprejem sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu dokler kupec ne plača celotne kupnine, hkrati z davščinami, taksami ali drugimi nadomestili, za katere se stečajni dolžnik in pogodbeno dogovorita, da jih mora plačati kupec oziroma tako izhaja iz tega vabila.

Sodišče bo po plačilu celotne kupnine, davščinami, taksami in nadomestili na predlog upravitelja izdalo sklep o izročitvi nepremičnine kupcu, s katerim odloči, da so izpolnjeni pogoji za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca.

Nepremičnine v tem zavezujočem zbiranju ponudb se prodajajo po sistemu videno-kupljeno.

Stečajni dolžnik ne odgovarja za stvarne napake premoženja, ki je predmet prodaje.

Stroške davka zaradi prometa z nepremičninami plača kupec.

Vse morebitne druge stroške povezane s prodajo ali prepisom nepremičnin, kot so taksa za odobritev posla, morebitna notarska overitev ter druge takse in nadomestila, plača kupec.
Udeleženec, ki ni uspel v postopku javnega zbiranja ponudb, upnik, predkupni upravičenec ali tretja oseba, ni upravičena niti v stečajnem postopku niti v drugem postopku uveljavljati zahtevka za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti prodajne pogodbe, zahtevka za sklenitev prodajne pogodbe pod enakimi pogoji z njim, zahtevka za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti razpolagalnega pravnega posla, s katerim je bila prenesena lastninska ali druga premoženjska pravica na kupca ali kateregakoli drugega zahtevka, katerega uveljavitev posega v pravice, ki jih pridobi kupec s sklenitvijo in izpolnitvijo prodajne pogodbe (5. odst. 342. člena ZFPPIPP).

S plačilom kupnine prenehajo eventualne pravice tretjih na premoženju, ki je predmet prodajne pogodbe in so navedene v 1. odst. 342. člena ZFPPIPP.

stečajni upravitelj
mag. Matjaž Janša
matjaz.jansa@majan.si
041 360 020