Zbiranje ponudb

nepremičnine

Opravilna številka: 1941/2018
Lokacija: Cerovec pod Bočem (občina Roga
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 06. 01. 2018
Konec dražbe: 20. 02. 2019
Upravitelj: Miran Hude

Izklicna cena: 19.000,00 €

Na osnovi sklepa Okrožnega sodišča v Celju z dne 27.12.2018, ki je postal pravnomočen 12.1.2019 stečajni upravitelj objavljam


VABILO K DAJANJU ZAVEZUJOČIH PONUDB
335. člen ZFPPIPPI. OPIS PREMOŽENJA
Predmet prodaje so navedeni solastninski deleži na vsaki od spodaj navedenih nepremičnin posebej:

OPIS STEČAJNE MASE, KI JE PREDMET PRODAJE in OCENJENA IZKLICNA CENA v EUR:
1. PARCELA: 42, KO: 1170, Spodnje Sečovo, delež 5/6: 682,50 EUR
2. PARCELA: 344, KO: 1170, Spodnje Sečovo, delež 3/6: 733,50 EUR
3. PARCELA: 38, KO: 1170, Spodnje Sečovo, delež 3/6: 100,88 EUR
4. PARCELA: 37, KO: 1170, Spodnje Sečovo, delež 3/6: 191,25 EUR
5. PARCELA: *160, KO: 1170, Spodnje Sečovo, delež 3/6: 13.731,00 EUR
6. PARCELA: 167, KO: 1170, Spodnje Sečovo, delež 3/6: 564,38 EUR
7. PARCELA: 496/1, KO: 1170, Spodnje Sečovo, delež 3/6: 1.881,00 EUR
8. PARCELA: *51, KO: 1170, Spodnje Sečovo, delež 3/6: 84,75 EUR
9. PARCELA: 198, KO: 1170, Spodnje Sečovo, delež 3/6: 303,00 EUR
10. PARCELA: 498, KO: 1170, Spodnje Sečovo, delež 3/6: 25,88 EUR
11. PARCELA: 168, KO: 1170, Spodnje Sečovo, delež 3/6: 44,63 EUR
12. PARCELA: 370/1, KO: 1170, Spodnje Sečovo, delež 3/6: 288,75 EUR
13. PARCELA: 497, KO: 1170, Spodnje Sečovo, delež 3/6: 367,50 EUR
14. PARCELA: 166, KO: 1170, Spodnje Sečovo, delež 3/6: 100,13 EUR
15. PARCELA: 170, KO: 1170, Spodnje Sečovo, delež 3/6: 276,00 EUR


Na premoženju je prijavljena ločitvena pravica kot izhaja iz zemljiške knjige.

Na premoženju ni prijavljena izločitvena pravica.

Na premoženju ima zakonsko predkupno pravico solastnik Anton Grosek, Spodnje Sečovo 30, 3250 Rogaška Slatina.

II. IZHODIŠČNA CENA
Izhodiščna cena za vsakega od 15 predmetov prodaje posebej je določena kot ocenjena tržna vrednost v EUR v točki I tega vabila.

III. VARŠČINA
Varščina znaša 10% ocenjene tržne vrednosti posamezne nepremičnine v točki I tega vabila, in sicer je potrebno vplačati varščino za tiste nepremičnine, na katere se nanaša ponudba. Kdor želi podati ponudbo za vse nepremičnine, mora vplačati varščino v višini 1.937,52 EUR.

Varščina mora biti vplačana najkasneje do poteka roka za oddajo ponudb na fiduciarni račun stečajnega dolžnika št. SI56 0313 8100 0953 945, odprt pri SKB, d.d., namen nakazila »varščina«.

IV. ROK ZA ODDAJO PONUDB
Rok za oddajo ponudb je en mesec od dneva objave vabila k dajanju ponudb na portalu AJPES. Ponudniki naj pisne ponudbe pošljejo na naslov: Upravitelj Miran Hude, Stritarjeva 6, 4000 Kranj, z oznako »IVAN GROSEK– ne odpiraj«.

Obvezni del ponudbe je navedba, na katere nepremičnine se ponudba nanaša. Posamezna nepremičnina se lahko označi z zaporedno številko ali z navedbo ZK podatkov ali oboje.
V postopku zavezujočega zbiranja ponudb bo uspel ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za posamezno nepremičnino; v primeru, da več ponudnikov ponudi enako ceno, ima prednost ponudnik, ki ponudi nakup večjega števila nepremičnin.

Ni mogoče pogojevati ponudbe s tem, da se odkupi le paket vseh nepremičnin. Če bo kdo ponudil višjo ceno za posamezno nepremičnino kot bo ponujena cena v okviru paketne ponudbe, bo izbran ponudnik, ki ponudi višjo ceno za posamezno nepremičnino.

V ponudbi naj ponudnik navede tudi svoj elektronski naslov, kamor bo obveščen o uspehu svoje ponudbe, ali pa naj navede, da z elektronskim naslovom ne razpolaga.

V. MESTO IN ČAS, KJER SI JE MOGOČE OGLEDATI PREDMET PRODAJE
Predmet prodaje si je mogoče ogledati na kraju lege teh nepremičnin. Ogled stanovanjske hiše je mogoč ob soglasju z navedenim solastnikom.

VI. ROK ZA OBVEŠČANJE PONUDNIKOV
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega zbiranja ponudb v roku 30 dni po poteku roka za oddajo ponudb.

VII. DRUGI POGOJI PRODAJE
1. Kupuje se po sistemu »videno - kupljeno«. Stečajni dolžnik ne odgovarja za stvarne in pravne napake premoženja, ki je predmet prodaje.
2. Upravitelj bo ponudnike obvestil o izidu zbiranja ponudb v roku 30-ih dni po poteku roka za oddajo ponudb.
3. Upravitelj bo uspelemu ponudniku hkrati z obvestilom o izidu zbiranja ponudb poslal tudi besedilo pogodbe. Uspeli ponudnik je dolžan skleniti pogodbo o prodaji v treh delovnih dneh po prejemu obvestila, da predkupni upravičenec ni izkoristil svoje pravice v skladu s tretjim odstavkom 347. člena ZFPPIPP. Če ponudnik v roku treh delovnih dni ne vrne podpisanega izvoda pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti sklenitve pogodbe, ki je enaka znesku varščine.
4. Če uspešni ponudnik ne plača celotne kupnine v dogovorjenem roku, lahko prodajalec odstopi od prodajne pogodbe ne da bi moral dati kupcu dodatni rok za izpolnitev, če zamuda kupca s plačilom kupnine traja več kot 15 dni. V tem primeru vplačana varščina zapade v korist stečajnega dolžnika, morebitna delna vplačila pa se vrnejo po odbitju stroškov povezanih s prodajo.
5. Vsi davki in vsi stroški za prenos lastništva niso vključeni v izhodiščno ceno in bremenijo kupca.
6. Kupec postane lastnik prodanega premoženja šele po plačilu celotne kupnine, davščin in stroškov v zvezi s prenosom.


Kranj, 6.2.2019
Upravitelj Miran Hude