Zbiranje ponudb

zazidljiva zemljišča

Opravilna številka: 4082/2017
Lokacija: Nova Gorica - Rožna dolina - S
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 26. 06. 2019
Konec dražbe: 02. 09. 2019
Upravitelj: Matjaž Janša

Izklicna cena: 890.000,00 €

Fotografije:

VABILO K DAJANJU PONUDB ZA ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB
V postopku 4082/2017- 3. prodaja ROK ZA POŠILJANJE PONUDB 2.9.2019

1. Opis nepremičnega premoženja, ki se prodaja

Premoženje za prodajo so naslednje nepremičnine:
- ID znak: parcela: 2307-704/1, ki predstavlja parcelo št. 704/1 v k.o. 2307 STARA GORA v velikosti 11.679 m2 in
- ID znak: parcela: 2307-704/2, ki predstavlja parcelo št. 704/2 v k.o. 2307 STARA GORA v velikosti 8.043 m2.
Obe parceli sta nezazidani stavbni zemljišči predvideni za individualno in večstanovanjsko gradnjo.

TRŽNA VREDNOST na dan 24.5.2018 znaša 1.341.096,00 €.

Obstoji Dokumentacija za gradnjo stanovanjskega naselja Rožna dolina III v Novi Gorici (projektna dokumentacija, občinski podrobni prostorski načrt, načrt arhitekture, načrt gradbenih, konstrukcij, načrt instalacij…), ki je izdana v letu 2006 in v letu 2008, ni pa bilo nikoli pridobljenega gradbenega dovoljenja.
Projektna dokumentacija obsega večje območje, kot sta parceli, ki se prodajata, vendar to ni omejitev za gradnjo. OPPN in lokacijska informacija predvidevata na tem področju gradnjo stanovanjskih površin kolektivne gradnje.

2. Izhodiščna cena in varščina

Izhodiščna cena za premoženje, ki se prodaja je v višini
890.000,00 EUR (osemsto devetdeset tisoč eurov);
Kupnina se poveča za 22% DDV.
Ponudnik ne more ponuditi nižje cene od izhodiščne cene.
Varščina za premoženje, ki se prodaja je določena v višini 44.500,00 EUR (triinpetdeset tisoč šesto eurov).
Ponudnik lahko namesto plačila varščine v roku za plačilo varščine izroči nepreklicno bančno garancijo v korist stečajnega dolžnika kot upravičenca na prvi poziv banke s sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije, ki se glasi na znesek, enak znesku varščine, za zavarovanje svoje obveznosti plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno, oziroma kot to določa 4. odstavek 333. člena ZFPPIPP.
Ponudnik mora do zadnjega dne, ko poteče rok za oddajo ponudb, vplačati varščino v določeni višini na račun št.: SI56 0700 0000 3291 591, ki je odprt pri Gorenjski banki d.d., Kranj.

3. Pravilno posredovanje ponudb

Rok za oddajo ponudbe in plačilo varščine se izteče v ponedeljek dne 2.9. 2019.

Šteje se, da je ponudba oddana pravočasno, če je bila priporočeno oddana poštnemu operaterju najkasneje na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudbe ali pa je prispela najkasneje do tega dne na naslov upravitelja.

Ponudniki, ki so zainteresirani za nakup premoženja opisanega v točki 1. tega vabila naj posredujejo pisno ponudbo na naslov:
MAJAN – poslovno svetovanje, Matjaž Janša, s.p., Primožičeva 34, 1231 Ljubljana, s pripisom na vidnem mestu in z velikimi črkami: »PONUDBA – COMPOSITA – NE ODPIRAJ«.

Ponudnik mora v ponudbi navesti polno ime oziroma firmo ter naslov, EMŠO, matično ali davčno številko, ponujen znesek in plačilne pogoje, predvsem rok plačila ter telefonsko številko in e-pošto kontaktne osebe.

V primeru, da ponudnik ni rezident ali ni državljan Slovenije, mora navesti državo rezidentstva.

Ponudnik mora navesti rok za plačilo kupnine. Rok za plačilo kupnine ne sme biti daljši od 90 dni po dnevu sklenitve prodajne pogodbe. Če rok v ponudbi ni naveden, se šteje, da je rok za plačilo kupnine 60 dni.
Ponudba ne sme vsebovati nižje cene od izhodiščne cene iz točke 2. tega vabila. Stečajni dolžnik je zavezan k sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
V primeru enake ponujene višine kupnine več ponudnikov, bo izbran tisti s krajšim rokom za plačilo.

Stečajni upravitelj bo upošteval zgolj naslednje ponudbe, ki:
- bodo določale ceno kupnine v EUR. Ponudbe, ki cene vežejo na druge ponudbe ne bodo upoštevane;
- bodo določale rok za plačilo kupnine, sicer se bo štelo, da je rok za plačilo kupnine 60 dni;
- bodo zavezujoče za ponudnika najmanj do poteka roka, v katerem ima stečajni dolžnik možnost obvestiti ponudnike o izidu zbiranja ponudb;
- ne bodo v nasprotju s pogoji tega vabila.


4. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu

Ponudniki bodo obveščeni o izidu zbiranja ponudb v 15 dnevih po poteku roka za oddajo ponudb.

5. Možnosti za ogled premoženja, ki se prodaja

Vse razpoložljive informacije v zvezi s premoženjem dobijo ponudniki od upravitelja na zahtevo preko elektronske pošte na naslov matjaz.jansa@majan.si. V polje zadeva naj ponudniki navedejo »vabilo k zavezujočemu zbiranju St 4082/2017«.

Ogled premoženja bo omogočen brez dogovora z upraviteljem ves čas saj gre za javno dostopne lokacije.

6. Osebe, ki ne morejo sodelovati pri zavezujočem zbiranju ponudb (337. člen ZFPPIPP)

Naslednje fizične ali pravne osebe ne morejo sodelovati pri zavezujočem zbiranju ponudb:

1. oseba, ki je v zadnjih dveh letih pred uvedbo stečajnega postopka opravljala funkcijo člana poslovodstva ali organa nadzora ali funkcijo prokurista v insolventnem dolžniku,
2. stečajni upravitelj ali sodnik, ki vodi postopek,
3. družbenik, katerega delež v kapitalu stečajnega dolžnika je večji od 10 odstotkov,
4. oseba, ki ima v razmerju do osebe iz 1., 2. ali 3. točke tega odstavka položaj ožje povezane osebe,
5. pravna oseba, v kapitalu katere ima oseba iz 1. do 4. točke tega odstavka delež, večji od 50 odstotkov.

Ponudnik mora pred sklenitvijo pogodbe s stečajnim dolžnikom dati pisno izjavo, da ni ovir za sklenitev pogodbe iz prvega odstavka 337. člena ZFPPIPP.

7. Pogoji in postopek sklenitve prodajne pogodbe

Upravitelj bo ponudbe obravnaval v nekaj dnevih po poteku roka za oddajo ponudb, ko bo jasno, da so prispele vse ponudbe glede na vplačane varščine.

Odpiranje ponudb bo dokumentirano na način, ki se bo zdel upravitelju primeren za zagotavljanje transparentnosti. O odpiranju in pregledu ponudb bo napravljeno poročilo.

Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo kupnino, v primeru enakih kupnin pa bo izbran ponudnik s krajšim rokom plačila.

Upravitelj bo ponudniku, ki je uspel v postopku javnega zbiranja ponudb, hkrati z obvestilom o izidu poslal tudi besedilo pogodbe in ga pozval, da mu podpisan izvod pogodbe vrne v treh delovnih dneh po prejemu.

Če ponudnik, ki je uspel v tem postopku javnega zbiranja ponudb, v roku iz prejšnjega odstavka ne vrne podpisanega izvoda pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno pogodbo v znesku, ki je enak znesku varščine. V tem primeru plačilo varščine velja za plačilo pogodbene kazni in stečajni dolžnik obdrži plačani znesek varščine.

Prodajna pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem, da bo sodišče k njej dalo soglasje, in pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če sodišče zavrne soglasje.

Kupec lahko odkloni plačilo kupnine, dokler sklep sodišča o soglasju k prodajni pogodbi ne postane pravnomočen.

Prodajna pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem, da predkupni upravičenec ne bo uveljavil predkupne pravice, in pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če predkupni upravičenec uveljavi predkupno pravico. Morebitni predkupni upravičenci upravitelju niso poznani.

Stečajni dolžnik ne bo dolžan kupcu izročiti lastniške posesti prodanega premoženja in ne bo predlagal sodišču sprejem sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu dokler kupec ne plača celotne kupnine, hkrati z davščinami, taksami ali drugimi nadomestili, za katere se stečajni dolžnik in pogodbeno dogovorita, da jih mora plačati kupec oziroma tako izhaja iz tega vabila.

Sodišče bo po plačilu celotne kupnine, davščinami, taksami in nadomestili na predlog upravitelja izdalo sklep o izročitvi nepremičnine kupcu, s katerim odloči, da so izpolnjeni pogoji za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca.

Nepremičnine v tem zavezujočem zbiranju ponudb se prodajajo po sistemu videno-kupljeno.

Stečajni dolžnik ne odgovarja za stvarne napake premoženja, ki je predmet prodaje.

Prodajalec bo na ponujeno kupnino zaračunal kupcu še DDV v višini 22%, saj gre za nepozidano stavbo zemljišče.

Stroške izdelave pogodbe mora plačati kupec skladno z veljavno odvetniško tarifo (ocena 918,00 EUR).

Vse morebitne druge stroške povezane s prodajo ali prepisom nepremičnin, kot so morebitna taksa za odobritev posla ter druge takse in nadomestila ter administrativne stroške, plača kupec.


upravitelj
mag. Matjaž Janša
matjaz.jansa@majan.si
041 360 020