Zbiranje ponudb

Zemljišča

Opravilna številka: St 5427/2014
Lokacija: Kočevje
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 14. 09. 2018
Konec dražbe: 26. 10. 2018
Upravitelj: Alenka GrilFotografije:

Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. St 5427/2014 z dne 30.5.2018, ki je postal pravnomočen dne 15.6.2018

STEČAJNA UPRAVITELJICA V STEČAJU DOLŽNIKA
NOLIK d.d. – v stečaju, KOČEVJE
OBJAVLJA
NEZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB
zaradi prodaje premoženja stečajnega dolžnika na podlagi neposrednih pogajanj

I. OPIS PREMOŽENJA
 Zemljišče ID ZNAK parcela 1590 90/1, do celote
 Zemljišče ID ZNAK parcela 1590 91/1, do celote
 Zemljišče ID ZNAK parcela 1590 93/2, do celote


II. POGOJI PREDLOŽITVE PONUDBE
1. Nezavezujoče zbiranje ponudb je javno vabilo za dajanje ponudb, pri katerem izhodiščna cena ni določena in je obveznost stečajnega dolžnika skleniti pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, izključena (2. odst. 328. čl. ZFPPIPP),
2. Zbiranje ponudb je objavljeno z namenom prodaje premoženja stečajnega dolžnika na podlagi neposrednih pogajanj.

III. POGOJI ZA SODELOVANJE PRI ZBIRANJU PONUDB
1. Ponudbe lahko oddajo domače in tuje, pravne in fizične osebe. Sodelovati pa ne morejo osebe, določene v 1. odstavku 337. čl. ZFPPIPP.
2. Ponudba mora biti posredovana na obrazcu, ki je priloga te objave, podpisati pa jo mora odgovorna oseba.
3. Ponudbe pošljite v zaprti kuverti po pošti na naslov: ALENKA GRIL s.p. Lorbekova 17, 2341 LIMBUŠ s pripisom: Stečajni postopek St 5427/2014 – Ponudba za odkup NOLIK – ne odpiraj.

IV. ROK ZA ZBIRANJE PONUDB
1. Rok za zbiranje ponudb je do 26.10.2018 . Zadnji dan za oddajo ponudbe na pošto je 26.10.2018.
2. Ponudba mora biti oddana na priloženem obrazcu za vsako parcelo posebej.
3. O izidu javnega zbiranja ponudb bodo ponudniki obveščeni v 15 dneh od poteka roka za zbiranje ponudb (7. odst. 335. čl. ZFPPIPP).


V. OSTALO
Vse informacije v zvezi s predmetom premoženja dobijo zainteresirani kupci pri stečajni upraviteljici in sicer vsak torek in četrtek od 15:00 do 16:00 ure na tel. št. (02) 61 31 345, 041 633 023 ali preko e-pošte alenka.gril@galbi.si.


Maribor, 13.9.2018

Stečajna upraviteljica
Alenka Gril