Zbiranje ponudb

Premoženje proizvodnega kompleksa Nolik Kočevje

Opravilna številka: St 5427/2014
Lokacija: Kočevje
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 05. 10. 2018
Konec dražbe: 07. 12. 2018
Upravitelj: Alenka GrilFotografije:

Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. St 5427/2014 z dne 11.9.2018, ki je postal pravnomočen dne 27.9.2018

STEČAJNA UPRAVITELJICA V STEČAJU DOLŽNIKA
NOLIK d.d. – v stečaju, KOČEVJE

OBJAVLJA
NEZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB
zaradi prodaje premoženja stečajnega dolžnika na podlagi neposrednih pogajanj


I. OPIS PREMOŽENJA

Predmet prodaje je priložen kot slika razpisu.

II. POGOJI PREDLOŽITVE PONUDBE
1. Nezavezujoče zbiranje ponudb je javno vabilo za dajanje ponudb, pri katerem izhodiščna cena ni določena in je obveznost stečajnega dolžnika skleniti pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, izključena (2. odst. 328. čl. ZFPPIPP),
2. Zbiranje ponudb je objavljeno z namenom prodaje premoženja stečajnega dolžnika na podlagi neposrednih pogajanj,
3. Ponudniki lahko ponudbo oddajo za proizvodni kompleks kot celoto ( točka A) ali za posamezne sklope 1 – 3 ( točka B ). Posamezni ponudnik lahko odda ponudbo za celoto in tudi za posamezne sklope, vendar za vsako vrsto premoženja ločeno ponudbo.

III. POGOJI ZA SODELOVANJE PRI ZBIRANJU PONUDB
1. Ponudbe lahko oddajo domače in tuje, pravne in fizične osebe. Sodelovati pa ne morejo osebe, določene v 1. odstavku 337. čl. ZFPPIPP,
2. Ponudba mora biti posredovana na obrazcu, ki je priloga te objave, podpisati pa jo mora odgovorna oseba,
3. Ponudbe pošljite v zaprti kuverti po pošti na naslov: ALENKA GRIL s.p. Lorbekova 17, 2341 LIMBUŠ s pripisom: Stečajni postopek St 5427/2014 – Ponudba za odkup NOLIK 2018 – ne odpiraj.

IV. ROK ZA ZBIRANJE PONUDB
1. Rok za zbiranje ponudb je do 7.12.2018 . Zadnji dan za oddajo ponudbe na pošto je 7.12.2018,
2. Ponudba mora biti oddana na priloženem obrazcu,
3. O izidu javnega zbiranja ponudb bodo ponudniki obveščeni v 15 dneh od poteka roka za zbiranje ponudb (7. odst. 335. čl. ZFPPIPP).


V. OSTALO
Vse informacije v zvezi s predmetom premoženja dobijo zainteresirani kupci pri stečajni upraviteljici in sicer vsak torek in četrtek od 15:00 do 17:00 ure na tel. št. (02) 61 31 345, 041 633 023 ali preko e-pošte alenka.gril@galbi.si.
Ogled premoženja je možen po predhodni najavi na e naslov roman.treven@nolik.si in prejemu potrditve datuma ogleda.

Maribor, 4.10.2018

Stečajna upraviteljica
Alenka Gril