Zbiranje ponudb

Stanovanjska hiša

Opravilna številka: 695/2016
Lokacija: Ljubljana Šmartno
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 09. 04. 2019
Konec dražbe: 15. 05. 2019
Upravitelj: Boštjan Jurkošek

Izklicna cena: 450.000,00 €

Fotografije:

Na podlagi sklepa o prodaji Okrožnega sodišča v Ljubljani pod opr. št. St 695/2016 z dne 13.3.2019 (stečajni dolžnik Irena Tisu Bosnič)), ter sklepa o prodaji Okrožnega sodišča v Ljubljani pod opr. št. St 701/2016 z dne 14.3.2019 (stečajni dolžnik Sašo Bosnič) , v skladu z določili 329. čl. ZFPPIPP stečajna upravitelja objavljata razpis


JAVNE DRAŽBE z zviševanjem izklicne cene

za nepremičnino ID znakom: parcela 1750 193/5, ki v naravi predstavlja enodružinsko hišo s pripadajočim zemljiščem na naslovu Cesta Cirila Kosmača 80, 1211 Ljubljana Šmartno,

ki bo potekala dne 15.5.2019, z začetkom ob 10.00 uri,

Javna dražba se bo vršila v poslovnih prostorih upravitelja mag. Boštjana Jurkoška na naslovu Kosovelova 16 (4. nadstropje) v Celju.


1. OPIS PREMOŽENJA, KI SE PRODAJA

Predmet prodaje;

V St 695/2016 Okrožno sodišče v Ljubljani

Nepremičnina ID znak parcela 1750 193/5, v lastništvu dolžnice do ½ celote

V St 701/2016 Okrožno sodišče v Ljubljani

Nepremičnina ID znak parcela 1750 193/5, v lastništvu dolžnika do ½ celote.

Prodajana lastniška deleža na nepremičnini v naravi predstavljata deleža na stanovanjski hiši s pripadajočim zemljiščem na naslovu Cesta Cirila Kosmača 80, 1211 Ljubljana Šmartno.


2. IZKLICNA CENA

Izklicna cena za celoten predmet prodaje znaša v neto vrednosti

450.000,00 EUR.

3. VARŠČINA

Znesek varščine je izračunan, v skladu s 333. členom ZFPPIPP, in je določen v skupni višini 45.000,00 EUR.