Zbiranje ponudb

CRP ČRPALIŠČE; tip: GNA2257SN, tov.št.:10405523;267- 287kW;2.570-3.200 min-1-1, BAUMULLER, Nemčija

Opravilna številka: 3462/2016
Lokacija: MB
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 21. 11. 2017
Konec dražbe: 08. 05. 2018
Upravitelj: Janez Pustatičnik

Izklicna cena: 11.000,00 €

Fotografije:

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU
Sodna ulica 14
2000 Maribor

Zadeva: St 3462/2016
Smučarski klub Branik - v stečaju
Mladinska ulica 29, 2000 Maribor


Na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča v Mariboru
z dne 5.10.2017

objavlja

JAVNO DRAŽBO Z
ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE


1. Opis premoženja, ki se prodaja:

Premičnina CRP ČRPALIŠČE; tip: GNA2257SN, tov.št.:10405523;267- 287kW;2.570-3.200 min-1-1, BAUMULLER;NURNBERG;NEMČIJA.

Predmetna premičnina se nahaja pod parkiriščem v Hotelu Arena, Pot k mlinu 57, 2000 Maribor in nad akumulacijskim jezerom Arena, parc. št. 677-11178/1.
Premičnina oz. oprema se nahaja na nepremičnini, ki ni v lasti stečajnega dolžnika in nepremičnina ni predmet prodaje. Morebitno urejanje razmerij z lastnikom nepremičnin je v celoti stvar kupca opreme. Oprema se prodaja v kvalitativnem in kvantitativnem stanju, kot je znano ob ogledu, ki ga lahko opravijo kupci v skladu z določili razpisa.

2. Izklicna cena in znesek, za katerega se ta cena v posameznem koraku dražbe zvišuje:

Izklicna cena za premoženja stečajnega dolžnika iz točke 1 znaša:

11.000,00 EUR

Znesek za katerega se izklicna cena v posameznem koraku lahko zvišuje:

500,00 EUR
Cena je neto in ne vsebuje DDV.

3. Znesek varščine in številka transakcijskega računa stečajnega dolžnika, v dobro katerega mora dražitelj ta znesek plačati

Ponudniki morajo najkasneje en delovni dan pred dražbo vplačati varščino na transakcijski račun stečajnega dolžnika št. SI56 0430 2000 2869 826 pri NKBM d.d., Maribor, z navedbo »plačilo varščine ČRPALIŠČE « v naslednji višini:

1.100,00 EUR

Ponudnik z vplačilom varščine sprejme izklicno ceno, potrdi poznavanje predmeta javne dražbe z vsemi lastnostmi in potrdi poznavanje dražbenih pravil ter pogojev javne dražbe.

Z vplačilom varščine ponudnik sprejme obveznost pristopiti k javni dražbi, tudi če je edini ponudnik. V primeru, da je edini ponudnik in ni pripravljen skleniti pogodbe s prodajalcem, varščina zapade v korist stečajne mase. V primeru, da več ponudnikov vplača varščino in noben ni pripravljen ponuditi višje cene od izklicne, se šteje da je kot kupec uspel tisti, ki je najhitreje vplačal varščino (datum in čas priliva na račun stečajnega dolžnika).


4. Drugi pogoji prodaje skladno s 337. do 343. členom ZFPPIPP :

i. Draži lahko le tisti, ki je plačal varščino in to dokaže s pisnim dokazilom o plačilu. Vplačana varščina se kupcu, ki uspe na dražbi prizna kot ara pri sklenitvi kupoprodajne pogodbe, ostalim dražiteljem pa se varščina vrne v treh delovnih dneh brez obresti. Dražitelj mora ob pristopu na dražbo predložiti dokument na podlagi katerega je možno dražitelja identificirati. Če na dražbo pristopi pooblaščenec oz. zastopnik pravne osebe, mora le-ta biti v register AJPES vpisan kot zakoniti zastopnik. V nasprotnem primeru pa mora pristopnik vodji dražbe predložiti pooblastilo za zastopanje pravne osebe na javni dražbi. Pooblastilo mora podpisati zakoniti zastopnik pravne osebe.
ii. Če v imenu vplačnika varščine draži tretja oseba, mora le-ta upravitelju predložiti ustrezno pooblastilo. Takšen pooblaščenec ima pravico dražiti predmet dražbe ter v imenu vplačnika varščine podpisati zapisnik, ne more pa biti kupec oziroma podpisnik pogodbe.
iii. Kupec mora v znamenje sklenitve prodajne pogodbe plačati aro. Skladno s 6. odstavkom 333. člena ZFPPIPP plačilo varščine kupca, ki sklene prodajno pogodbo velja za plačilo are v znamenje sklenitve te prodajne pogodbe.
iv. Prodajna pogodba med stečajnim dolžnikom in kupcem, bo sklenjena najkasneje v treh delovnih dneh po koncu dražbe. Če dražitelj, ki je uspel na dražbi, v roku 3 dni po dražbi ne podpiše pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno pogodbo v znesku, ki je enak znesku varščine.
v. Rok za plačilo kupnine ne bo daljši od enega meseca od sklenitve prodajne pogodbe.
vi. Stečajni dolžnik ne odgovarja za stvarne napake premoženja, ki je predmet prodaje.
vii. Vsi davki in vsi stroški za prenos lastništva ter strošek sestave pogodbe niso vključeni v ceno in so obveznost kupca.
viii. Kupec s pristopom k dražbi potrjuje poznavanje predmeta dražbe. Potencialni kupci si lahko predmete javne dražbe kot tudi pripadajočo dokumentacijo ev. ogledajo pred javno dražbo oz. v cenitvenem poročilu, zato kakršnekoli reklamacije v zvezi z nepoznavanjem predmetov in morebitno manjkajočo dokumentacijo ne bodo upoštevane.
5. Dan, ura in mesto poteka dražbe:

Javna dražba bo potekala dne 08.05.2018 z začetkom ob 14.00 uri, v konferenčni dvorani EOS TRNOVO, Cesta v Mestni Log 1, Ljubljana.


6. Mesto, na katerem si je mogoče ogledati premoženje, ki se prodaja, in čas, v katerem je mogoče opraviti ogled:

Ogled premoženja in druge dokumentacije povezane s prodajo premoženja stečajnega dolžnika je možen po predhodnem dogovoru z upraviteljem po elektronski pošti na naslov insolvia@gmail.com ali pisno na naslov stečajnega dolžnika.Upravitelj
Janez Pustatičnik