Zbiranje ponudb

Hiša - stanovanjska

Opravilna številka: 125/2016
Lokacija: Radenci - ŠRATOVCI
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 08. 05. 2019
Konec dražbe: 13. 06. 2019
Upravitelj: Matjaž Janša

Izklicna cena: 60.600,00 €

Fotografije:

Izklicna cena za omenjene nepremičnine znaša skupaj (za celoto (1/1) 60.600,00 EUR in se poveča za davke in prispevke in vse stroške vezane na prodajo premoženja.

Javna dražba bo v četrtek, dne 13. 06. 2019 ob 16.00 uri na naslovu odvetnice Veronike Ermenc, Ljubljanska cesta 106, 1230 Domžale.

Prodaja poteka v okviru dveh stečajnih postopkov St 125/2016 nad dolžnico Mileno Irgolič in St 124/2016 nad dolžnikom Marjanom Irgolič, oba stanujoča, Šratovci 36, 9252 Radenci, na podlagi pravnomočnih sklepov o prodaji Okrožnega sodišča v Murski Soboti z dne 18.12. 2017 in 6.12.2017.

Tržna vrednost nepremičnine na dan 7.7. 2016 znaša 146.305,00 EUR, likvidacijska vrednost znaša 114.118,00 EUR.

Nepremičnine v naravi predstavljajo stavbno zemljišče s stanovanjsko hišo na naslovu Šratovci 36, 9252 Radenci.

Lastnica do 1/3 celote predmetnih nepremičnine je stečajna dolžnica Milena Irgolič, lastnik 2/3 celote predmetnih nepremičnin pa je stečajni dolžnik Marjan Irgolič. Upravitelja v obeh stečajnih postopkih za prodajo predmetnih nepremičnin razpisujeva SKUPNO JAVNO DRAŽBO, na kateri se prodajajo predmetne nepremičnine skupaj v paketu v lastniškem deležu do celote (1/1).

Izklicna cena za omenjene nepremičnine znaša skupaj (za celoto (1/1) 60.600,00 EUR in se poveča za davke in prispevke in vse stroške vezane na prodajo premoženja.

Ponudniki plačajo varščino ki se določi v znesku 6.060,00 EUR (ki predstavlja 10% izklicne cene) tako, da:
• 1/3 varščine, to je 2.020,00 EUR nakažejo v dobro fiduciarnega denarnega računa upravitelja Matjaža Janša v stečajnem postopku St 125/2016, številka računa: SI56 6100 0001 3411 179 odprt pri Delavska hranilnica d.d., Ljubljana, z namenom nakazila: »Varščina za hišo« in
• 2/3 varščine, to 4.040,00 EUR nakažejo v dobro fiduciarnega denarnega računa upraviteljice mag. Mateje Režun v stečajnem postopku St 124/2016, številka računa: SI56 0510 0801 4724 107 odprt pri Abanki d.d., z namenom nakazila: »Varščina za hišo«.

Cenitveno poročilo Janeza Kluglerja sodnega cenilca in izvedenca za gradbeništvo, visoke in nizke gradnje, nepremičnine za predmetne nepremičnine, se nahaja na Okrožnem sodišču v Murski Soboti in v stečajnem spisu obeh upraviteljev.

Predkupni upravičenci lahko uveljavljajo morebitno predkupno pravico na javni dražbi v skladu s členom 347 ZFPPIPP. V kolikor je v skladu z veljavno zakonodajo veljavnost oz. sklenitev pravnega posla vezana na morebitna dodatna soglasja ali odobritve države, lokalne skupnosti ali drugega pristojnega organa oz. institucije, se kupec zaveže za pridobitev le-teh na njegove stroške in riziko.


II. NAČIN PRODAJE:

Vso nepremično premoženje, ki je predmet prodaje, se v skladu s členom 340 ZFPPIPP prodaja na javni dražbi in brez jamstva za stvarne napake.

III. POGOJI JAVNE DRAŽBE

1. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe ob pogoju plačila varščine v roku, predpisanem v točki 3 (spodaj).
2. Fizična oseba oziroma zakoniti zastopnik svojo identiteto izkaže z osebnim dokumentom (osebna izkaznica, potni list, veljavno vozniško dovoljenje). Pooblaščenci morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo dražitelja, svojo identiteto pa izkažejo z osebnim dokumentom (osebna izkaznica, potni list, veljavno vozniško dovoljenje).

3. Najmanj en (1) delovni dan pred javno dražbo mora vsak ponudnik vplačati varščino v višini iz točke I. tega razpisa, na fiduciarna računa v stečajnem postopku (kot navedeno zgoraj) s pripisom namena nakazila: »Varščina za hišo«. V kolikor znesek varščine na dan javne dražbe še ni preknjižen v korist zgoraj navedenega računa stečajnega dolžnika, mora dražitelj izkazati, da je bil nalog za plačilo s strani njegove banke oz. organizacije za plačilni promet izvršen.

4. S plačilom varščine ponudnik sprejme obveznost pristopiti k javni dražbi in sprejeti izklicno ceno. Upravitelja lahko zadržita varščino, če ponudnik, ki je edini plačal varščino, ne pristopi k javni dražbi ali ne sprejme izklicne cene. Če je več ponudnikov plačalo varščino in eden izmed njih pristopi k javni dražbi ter ponudi izklicno ceno, ni nobenega razloga za zadržanje varščin ostalih ponudnikov (ki niso pristopili v javni dražbi ali ponudili izklicne cene), saj je to v nasprotju z namenom varščine. Če več ponudnikov vplača varščino in nihče ne pristopi na javno dražbo (razen v primerih višje sile) ali nihče od njih ne sprejme izklicne cene, lahko upravitelja zadržita sorazmerni delež varščine vsakega ponudnika, tako da vsota vseh zadržanih varščin doseže višino varščine zahtevane v zadevnem postopku prodaje.

5. Vplačana varščina se bo kupcu vštela v kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, pa se bo vrnila v roku 3 (treh) delovnih dni po končani javni dražbi, brez obresti.

6. Dražitelj, ki bo na dražbi uspel, mora skleniti prodajno pogodbo, ki bo sestavljena v skladu z določili ZFPPIPP, v roku treh delovnih dni po opravljeni javni dražbi in skladu s 338. čl. ZFPPIPP, v roku 5 delovnih dni v znamenje sklenitve prodajne pogodbe plačati aro. V primeru da dražitelj v tej točki navedenih obveznosti ne izpolni, zapade vplačana varščina v stečajno maso. Prodajna pogodba je v primerih, ko je to potrebno, v skladu s 341. čl. ZFPPIPP sklenjena pod odložnim pogojem, da bo sodišče dalo soglasje k sklenitvi prodajne pogodbe in pod razveznim pogojem, ki se uresniči če sodišče zavrne soglasje.

7. Kupec je dolžan po sklenitvi prodajne pogodbe plačati celotno kupnino na transakcijski račun stečajnih dolžnikov (vsakemu do 1/3 oziroma do 2/3, kar bo natančneje specificirano v prodajni pogodbi), in sicer v roku 45 dni po sklenitvi pogodbe. Kupec lahko odkloni plačilo kupnine, dokler sklep sodišča o soglasju k prodajni pogodbi ne postane pravnomočen. Če zamuda kupca s plačilom kupnine traja več kot 15 dni, lahko stečajni dolžnik odstopi od prodajne pogodbe, ne da bi moral kupcu dati dodatni rok za izpolnitev. V primeru odstopa od pogodbe, vplačana ara zapade v stečajno maso.

8. Kupec mora pred sklenitvijo prodajne pogodbe predložiti pisno izjavo, da ni ovir iz prvega odstavka člena 337 ZFPPIPP. Kupcu, ki v skladu z ZFPPIPP uveljavlja zakonito predkupno pravico, pred sklenitvijo pogodbe s stečajnim dolžnikom ni potrebno izdati pisne izjave, da ni ovir za sklenitve pogodbe po čl. 337 ZFPPIPP.

9. Javne dajatve in davke, skladno z veljavno zakonodajo, kakor tudi stroške v zvezi s sklenitvijo pravnega posla ter prenosom lastništva, plača kupec.

10. Prenos kupljenega premoženja v lastniško posest kupca bo izvršen po predhodnem plačilu celotne kupnine, vseh dajatev in stroškov prodaje.

11. V skladu s 342. čl. ZFPPIPP (1) s plačilom kupnine prenehajo naslednje pravice tretjih na premoženju, ki je predmet prodajne pogodbe:
1. zastavna pravica ali hipoteka in zemljiški dolg,
2. pravica do prepovedi odtujitve in obremenitve ter
3. naslednje osebne služnosti, stvarno breme ali stavbna pravica:
− če je lastninska pravica na nepremičnini, ki je predmet prodajne pogodbe, omejena s hipoteko ali zemljiškim dolgom: če so bile pridobljene po trenutku, od katerega učinkuje vpis najzgodnejše hipoteke ali zemljiškega dolga v zemljiško knjigo,
− v drugih primerih: če so bile pridobljene po trenutku, od katerega po 244. členu tega zakona učinkuje začetek stečajnega postopka.

12. Za prenos lastninske pravice na nepremičnini v korist kupca, se uporabljajo določila 2. in 3. odst. 342. čl. ZFPPIPP. Sodišče po plačilu kupnine na predlog upraviteljev izda sklep o izročitvi nepremičnine kupcu, s katerim odloči, da so izpolnjeni pogoji za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca. Navedena pravnomočna sklepa sta listini, ki sta podlagi za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca in druge vpise po 89. členu v zvezi s 96. členom ZZK-1.

13. Udeleženec, ki ni uspel na javni dražbi ali v postopku javnega zbiranja ponudb, upnik, predkupni upravičenec ali tretja oseba ni upravičen niti v stečajnem niti v drugem postopku uveljavljati: zahtevka za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti prodajne pogodbe; zahtevka za sklenitev prodajne pogodbe pod enakimi pogoji z njim; zahtevka za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti razpolagalnega pravnega posla, s katerim je bila prenesena lastninska ali druga premoženjska pravica na kupca ali kateregakoli drugega zahtevka, katerega uveljavitev posega v pravice, ki jih pridobi kupec s sklenitvijo ali izpolnitvijo prodajne pogodbe.

14. Za pravila postopka javne dražbe, ki niso izrecno urejena v tem razpisu javne dražbe, se neposredno uporabljajo določbe insolvenčne zakonodaje in predpisov, na katere le-ta napotuje za posamezni primer.


IV. PRAVILA JAVNE DRAŽBE

1) Dražbo vodi stečajni upravitelj oz. od njega pooblaščena oseba v nadaljevanju vodja dražbe.
2) Dražitelji se morajo izkazati z ustreznim dokumentom in dokazili o plačilu varščine. Če jih zastopajo zastopniki, morajo predložiti pooblastilo v slovenskem jeziku razen če gre za zakonite zastopnike, ki so razvidni iz javnih objav. Dražitelji ali njihovi pooblaščenci morajo pred dražbo predložiti vse podatke, ki so potrebni za sklenitev pogodbe (matična št., EMŠO ali davčna številka, naslov stalnega prebivališča.
3) Na dražbi so lahko poleg osebja, ki vodi dražbo prisotni le ustrezno identificirani dražitelji, njihovi zastopniki z veljavnimi pooblastili ter upniki stečajnih dolžnikov po predhodnem dogovoru z upravitelji. Druge osebe bodo morale prostor dražbe zapustiti pred začetkom dražbe.
4) Na dražbi se prodaja nepremično premoženje, kot je navedeno v točki I tega razpisa.
5) Dražitelji lahko na dražbi zvišujejo izklicno ceno za celotno nepremičnino iz prejšnje točke za znesek v višini najmanj 3.000,00 EUR, tako da je ponudba zaokrožena na 1000,00 EUR, vodja dražbe lahko višino najmanjšega zneska za katerega se ponujena cena zvišuje tudi spremeni med potekom dražbe;
6) Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba.
7) Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
8) Dražba je končana, ko po treh pozivih vodje dražbe nihče ne ponudi višje ponudbe od obstoječe.
9) V primeru predkupnih upravičencev se nadaljuje dražba med zadnjim uspešnim dražiteljem in predkupnim upravičencem s smiselno uporabo teh pravil.
10) Vodja dražbe po koncu dražbe ustno razglasi, kateri dražitelj je uspel na dražbi.
11) Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče vložiti do največ deset minut po razglasitvi uspešnega dražitelja.
12) Ugovore reši vodja dražbe takoj po prejemu ugovora.
13) O poteku dražbe se takoj po zaključku dražbe in poteku roka za ugovore napravi zapisnik.

Ogled premoženja iz točke I. (ter nezavezujočega cenilnega poročila) je možen po predhodnem dogovoru z upraviteljico Matejo Režun, e-pošti: mateja.rezun@gmail.si ali upraviteljem Matjažem Janša, e-pošta matjaz.jansa@majan.si

V vsakem primeru bo ogled organiziran v soboto dne 1.6. 2019 ob 10:00 uri.

mag. Mateja Režun, upraviteljica

mag. Matjaž Janša, upravitelj (041 360 020)