Zbiranje ponudb

Parkirišča, Polzela

Opravilna številka: St 1392/2010
Lokacija: Polzela
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 25. 04. 2019
Konec dražbe: 31. 05. 2019
Upravitelj: Alenka Gril

Izklicna cena: 1.250,00 €

Fotografije:

Na osnovi sklepa Okrožnega sodišča v Celju opr. št. St 1392/2010 z dne 2. 4. 2019, ki je postal pravnomočen dne 18. 4. 2019


STEČAJNA UPRAVITELJICA DOLŽNIKA
Vegrad d.d. – v stečaju, Stari trg 35, 3320 Velenje
OBJAVLJA ČETRTO PRODAJO PREMOŽENJA ZJAVNIM ZAVEZUJOČIM ZBIRANJEM PONUDBI. PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje so posamezna parkirna mesta na lokaciji k.o. Polzela kot sledi:

parcela 992-825/21 1.250,00 €
parcela 992-825/22 1.250,00 €
parcela 992-825/23 1.250,00 €
parcela 992-825/24 1.250,00 €
parcela 992-825/25 1.250,00 €
parcela 992-825/26 1.250,00 €
parcela 992-825/27 1.250,00 €
parcela 992-825/28 1.250,00 €
parcela 992-825/29 1.250,00 €
parcela 992-825/30 1.250,00 €
parcela 992-825/31 1.250,00 €
parcela 992-825/32 1.250,00 €
parcela 992-825/33 1.250,00 €
parcela 992-825/34 1.250,00 €
parcela 992-825/40 1.250,00 €
parcela 992-825/41 1.250,00 €
parcela 992-825/42 1.250,00 €
parcela 992-825/43 1.250,00 €
parcela 992-825/44 1.250,00 €
parcela 992-825/45 1.250,00 €

Izhodiščna vrednost posameznega parkirišča znaša 1.250 €. Varščina znaša 10 % izhodiščne vrednosti, torej 125 € za posamezno parkirno mesto.

II. POGOJI PRODAJE

1. Zavezujoče zbiranje ponudb je javno vabilo k dajanju ponudb, s katerim se stečajni dolžnik zaveže, da bo sklenil prodajno pogodbo s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno, vendar ne nižje od izhodiščne cene, če bo več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno, pa s tistim, ki bo ponudil najkrajši rok plačila (3. odst. 329. čl. ZFPPIPP);
2. Premoženje pod zgornjo točko se prodaja po načelu »videno-kupljeno«.
3. Izhodiščna cena ne vsebuje davka na dodano vrednost oz. nobenih davščin in prispevkov. Morebitni drugi davki in prispevki se zaračunajo kupcu dodatno in sicer na osnovi veljavnih predpisov. Vse dajatve in stroške v zvezi s prenosom lastništva mora plačati kupec. Pogodbo na stroške kupca pripravi prodajalec oz. z njegove strani pooblaščena oseba.
4. V postopku zavezujočega zbiranja ponudb lahko sodelujejo domače in tuje, pravne in fizične osebe, ki lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji. Sodelovati pa ne morejo osebe, določene v 1. odstavku 337. čl. ZFPPIPP.
5. Ponudniki morajo do poteka roka za oddajo ponudb plačati varščino v višini 10% od izhodiščne cene.(333. čl. ZFPPIPP).
6. Ponudniki plačajo varščino v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun stečajnega dolžnika, odprt pri Nova KBM d.d. št. računa: SI56 0451 5000 1783 368 z namenom: ZZP in s sklicem 1392-2010-interna oznaka parkirnega mesta. V kolikor ponudnik z enim nakazilom vplača varščino za več parkirnih mest, mora na e-naslov: info@vegrad.si poslati specifikacijo vplačane varščine. Z vplačilom varščine se šteje, da je kupec pristopil k zavezujočemu zbiranju ponudb in utrdil svojo obveznost skleniti prodajno pogodbo, če bo v postopku zbiranja ponudb uspel.
7. Postopka javnega zbiranja ponudb se lahko udeležijo samo tisti ponudniki, ki do poteka roka za oddajo ponudb plačajo varščino v skladu s prejšnjo točko (3. odst. 333. čl ZFPPIPP).
8. Ponudniki bodo o izidu javnega zbiranja ponudb obveščeni v 15 dneh po poteku roka za oddajo ponudb.
9. Ponudnikom, ki v postopku zbiranja ponudb ne uspejo, se plačana varščina vrne v roku 3 delovnih dni po poteku roka za izjavo upravitelja o izbiri ponudnika pri javnem zbiranju ponudb. Varščina se vrača brez obresti.
10. Ponudniku, ki je v postopku javnega zbiranja ponudb uspel, bo hkrati z obvestilom o izidu poslana tudi prodajna pogodba. Ponudnik, ki je v postopku zbiranja ponudb uspel, mora v roku 3 delovnih dni po prejemu prodajne pogodbe, podpisan izvod pogodbe vrniti stečajnemu upravitelju. Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe stečajnemu upravitelju predložiti izjavo, s katero pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavi, da ne obstojijo dejstva oz. ovire za sklenitev pogodbe iz 1. odst. 337. čl. ZFPPIPP.
11. Kupec mora v znamenje sklenitve prodajne pogodbe plačati aro v višini 10% kupnine v roku 5 dni po sklenitvi pogodbe (1. odst. 338. čl. ZFPPIPP). Če ponudnik uspe in sklene prodajno pogodbo, plačilo varščine velja za plačilo are v znamenje sklenitve prodajne pogodbe in se kupcu všteje v kupnino.
12. Prodajna pogodba se sklene pod odložnim pogojem, da kupec v roku plača aro in pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če kupec v tem roku are ne plača (3. odst. 338. ZFPPIPP).
13. V primeru, da uspešni ponudnik v roku, določenem v 10. točki, ne sklene pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno pogodbo v znesku, ki je enak znesku varščine (8. odst. 334. ZFPPIPP). V tem primeru plačilo varščine velja za plačilo pogodbene kazni in stečajni dolžnik obdrži plačani znesek varščine (9. odst. 334. ZFPPIPP).
14. Če zamuda s plačilom kupnine traja več kot 15 dni, lahko stečajni dolžnik odstopi od prodajne pogodbe, ne da bi moral kupcu dati dodatni rok za izpolnitev (3. odst. 339. ZFPPIPP).
15. Prodajna pogodba se sklene pod odložnim pogojem, da predkupni upravičenec ne bo uveljavil predkupne pravice in pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če predkupni upravičenec uveljavi predkupno pravico.
16. Predkupni upravičenec uveljavi predkupno pravico tako, da v 15 dneh po prejemu prodajne pogodbe s strani stečajnega upravitelja, s smiselno enako vsebino kot jo ima pogodba, ki jo je stečajni upravitelj poslal najboljšemu ponudniku in pozivu stečajnega upravitelja, da v navedenem roku vrne podpisan izvod prodajne pogodbe in plača celotno kupnino v skladu s pogodbo ter da bo predkupna pravica prenehala, če je ne uveljavi tako, kot je opisano, vrne podpisano prodajno pogodbo stečajnemu upravitelju.
17. Udeleženec, ki ni uspel na javni dražbi ali v postopku javnega zbiranja ponudb, upnik, predkupni upravičenec ali tretja oseba ni upravičen niti v stečajnem niti v drugem postopku uveljavljati zahtevka za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti prodajne pogodbe, zahtevka za sklenitev prodajne pogodbe pod enakimi pogoji z njim, zahtevka za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti razpolagalnega pravnega posla, s katerim je bila prenesena lastninska ali druga premoženjska pravica na kupca ali kateregakoli drugega zahtevka, katerega uveljavitev posega v pravice, ki jih pridobi kupec s sklenitvijo ali izpolnitvijo prodajne pogodbe (5. odst. 342. čl. ZFPPIPP).
18. Prenos lastninske pravice na premoženju in izročitev premoženja v posest kupca bo izvršena po plačilu celotne kupnine ter davka in stroškov v zvezi s prenosom lastništva.III. POGOJI ZA SODELOVANJE PRI PRODAJI Z ZBIRANJEM PONUDB

1. Ponudbe lahko oddajo domače in tuje, pravne in fizične osebe. Sodelovati pa ne morejo osebe, določene v 1. odstavku 337. čl. ZFPPIPP.
2. V postopku javnega zbiranja ponudb lahko sodelujejo ponudniki, ki bodo do poteka roka za oddajo ponudb vplačali varščino v višini najmanj 10% izhodiščne cene.
3. Ponudba mora biti posredovana na priloženem obrazcu.
4. Pri izbiri najboljšega ponudnika bodo upoštevane samo tiste ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje.
5. Ponudbe pošljite v zaprti kuverti po pošti na naslov: Vegrad d.d. – v stečaju, Stari trg 35, 3320 Velenje - Ponudba za odkup POLZELA – ne odpiraj.


IV. POSTOPEK IZBIRE PONUDNIKA

1. Rok za zbiranje ponudb je 31. 5. 2019, ki je tudi zadnji dan za oddajo ponudbe po pošti. Ponudniki morajo ponudbo poslati na priloženem obrazcu. Na posameznem obrazcu je lahko zajeto samo 1 (eno) posamezno parkirno mesto. Na ponudbi mora biti navedena interna oznaka posameznega parkirnega mesta in ponujena cena.
2. Kot najuspešnejši ponudnik bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno, vendar ne nižje od izhodiščne cene. Če bo več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno, bo imel prednost ponudnik, ki je oddal ponudbo za več posameznih parkirnih mest ob pogoju, da je njegova ponudba za vsako posamezno parkirno mesto vsaj enaka najvišji ponujeni ceni. Če dva ponudnika ponudita enako ceno, bo izbran ponudnik s krajšim rokom plačila.
3. O izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v 15 dneh od poteka roka za zbiranje ponudb, o čemer bodo ponudniki obveščeni v istem roku (4. odst. 335. čl. ZFPPIPP).
4. Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe stečajnemu upravitelju predložiti izjavo po 337. čl. ZFPPIPP, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavi, da ne spada med osebe, katerim je prepovedana prodaja premoženja stečajnega dolžnika.
5. Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe o prodaji z najboljšim ponudnikom, v kolikor ponudnik ne izpolnjuje vseh razpisnih pogojev ali kakorkoli drugače ne more ali ne sme skleniti kupoprodajne pogodbe.V. OSTALO

Vse informacije v zvezi s prodajo in ogledom premoženja dobijo zainteresirani kupci pri predstavniku stečajnega dolžnika in sicer vsak delovni dan od 10. do 13. ure na tel. št. 03 896 21 10.

Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru s predstavnikom stečajnega dolžnika.Velenje, 25. 4. 2019

Stečajna upraviteljica
Alenka Gril

Priloga:
- obrazec za oddajo ponudbe dobijo interesenti po zaprosilu na e-naslov: info@vegrad.si