Zbiranje ponudb

Zemljišče

Opravilna številka: St 1166/2014
Lokacija: Lukovica
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 08. 05. 2019
Konec dražbe: 08. 05. 2019
Upravitelj: Alenka Gril

Izklicna cena: 580,00 €

Fotografije:

Na osnovi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. St 1166/2014 z dne 21. 2. 2018, ki je postal pravnomočen dne 10. 3. 2018 in popravnega sklepa z dne 29. 10. 2018, ki je postal pravnomočen dne 15. 11. 2018

STEČAJNA UPRAVITELJICA DOLŽNIKA
TOMAŽ PETRIČ osebni stečaj

OBJAVLJA PRODAJO PREMOŽENJA


JAVNA DRAŽBA
z zviševanjem izklicne cene,
ki bo dne 8. 5. 2019 ob 12.00 uri
na naslovu Ipavčeva ulica 32, 3000 CELJE, 1 nadstropje
( vhod iz Dečkove ceste )


I. PREDMET PRODAJE


SKLOP 1

- parcela ID znak: 1933 590/2, k.o. Lukovica, delež stečajnega dolžnika do 1/16.

Izklicna cena: 110,00 EUR.
Varščina: 11 €.


SKLOP 2

- parcela ID znak: 1933 1050, k.o. Lukovica, delež stečajnega dolžnika do 1/8.

Izklicna cena: 470,00 EUR.
Varščina: 47 €.II. POGOJI PRODAJE

1. Premoženje se prodaja po posameznih sklopih 1 in 2 ter po sistemu »videno-kupljeno«.
2. Izklicne cene ne vsebujejo nobenih davščin in prispevkov. Davščine in prispevki se zaračunajo kupcu dodatno in sicer na osnovi veljavnih predpisov. Vse dajatve in stroške v zvezi s prenosom lastništva mora plačati kupec.
3. Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje, pravne in fizične osebe. Sodelovati pa ne morejo osebe, določene v 1. odstavku 337. čl. ZFPPIPP .
4. Predkupni upravičenci uveljavljajo predkupno pravico le z udeležbo na javni dražbi, vplačilom varščine za udeležbo na dražbi, ter izjavo na javni dražbi, da uveljavlja predkupno pravico. V primeru uspeha predkupnega upravičenca na javni dražbi, mora le-ta podpisati prodajno pogodbo v roku treh delovnih dni po koncu dražbe ter plačati celotno kupnino v 15 dneh po sklenitvi prodajne pogodbe (347 čl. ZFPPIPP).
5. Na dražbi lahko sodelujejo ponudniki, ki bodo najkasneje en delovni dan pred začetkom dražbe vplačali varščino v višini 10 % za posamezen sklop premoženja (333. čl. ZFPPIPP). Dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe predložiti dokazilo o plačilu varščine.
6. Dražitelji plačajo varščino na fiduciarni račun upraviteljice, odprt pri ABANKI d.d., št. računa SI56 0510 0801 4534 666, z namenom nakazila: varščina za javno dražbo in s sklicem 00 1166-2014.
7. Javne dražbe se lahko udeleži samo tisti, ki najkasneje en delovni dan pred javno dražbo plača varščino v skladu s prejšnjo točko (3. odst. 333. čl ZFPPIPP).
8. Kupec, ki bo na dražbi uspel, mora skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 3 dni po opravljeni dražbi in vplačati preostanek kupnine na transakcijski račun stečajnega dolžnika v roku 15 dni od sklenitve pogodbe.
9. Kupec mora v znamenje sklenitve prodajne pogodbe plačati aro v višini 10% kupnine v roku 5 dni po sklenitvi pogodbe (1. odst. 338. čl. ZFPPIPP). Če dražitelj na dražbi uspe in sklene prodajno pogodbo, plačilo varščine po 6. oz. 7. točki tega odstavka velja za plačilo are v znamenje sklenitve prodajne pogodbe.
10. Prodajna pogodba se sklene pod odložnim pogojem, da kupec plača aro iz devetega odstavka tega člena, in razveznim pogojem, ki se uresniči, če kupec v tem roku are ne plača (3. odst. 338. ZFPPIPP).
11. Prodajna pogodba se sklene pod odložnim pogojem, da bo sodišče k njej dalo soglasje, in pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če sodišče zavrne soglasje.
12. Če dražitelj, ki je uspel na javni dražbi, ob času iz 6. odstavka 338. člena ZFPPIPP ne sklene pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno pogodbo v znesku, ki je enak znesku varščine (8. odst. 334. ZFPPIPP). V tem primeru plačilo varščine velja za plačilo pogodbene kazni in stečajni dolžnik obdrži plačani znesek varščine (9. odst. 334. ZFPPIPP).
13. Če zamuda s plačilom kupnine traja več kot 15 dni, lahko stečajni dolžnik odstopi od prodajne pogodbe, ne da bi moral kupcu dati dodatni rok za izpolnitev (3. odst. 339. ZFPPIPP).
14. Vse dajatve in stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice mora plačati kupec.
15. Stečajni dolžnik ne odgovarja za stvarne napake premoženja, ki je predmet prodaje (340. čl. ZFPPIPP).
16. Udeleženec, ki ni uspel na javni dražbi ali v postopku javnega zbiranja ponudb, upnik, predkupni upravičenec ali tretja oseba ni upravičen niti v stečajnem niti v drugem postopku uveljavljati zahtevka za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti prodajne pogodbe, zahtevka za sklenitev prodajne pogodbe pod enakimi pogoji z njim, zahtevka za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti razpolagalnega pravnega posla, s katerim je bila prenesena lastninska ali druga premoženjska pravica na kupca ali kateregakoli drugega zahtevka, katerega uveljavitev posega v pravice, ki jih pridobi kupec s sklenitvijo ali izpolnitvijo prodajne pogodbe. (5. odst. 342. čl. ZFPPIPP).
17. Pooblaščenci fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, pooblaščenci pravnih oseb pa tudi kopijo sklepa o registraciji ter pooblastilo za zastopanje pravne osebe. Fizična oseba se izkaže z osebnim dokumentom.
18. S plačilom varščine vsak ponudnik, tudi edini, sprejme obveznost pristopiti k javni dražbi. V primeru da ponudnik ne pristopi k javni dražbi, že vplačana varščina zapade v korist stečajne mase.
19. Vplačana varščina se bo kupcu vštela v kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, pa se bo vrnila v roku 3 delovnih dni po končani javni dražbi. Varščina se vrača brez obresti.
20. Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe stečajnemu upravitelju predložiti podpisano izjavo, s katero pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavi, da ne obstojijo dejstva iz 1. odst. 337 čl. ZFPPIPP.
21. Davek na promet nepremičnin in druge dajatve ter stroške priprave pogodbe in ostale stroške v zvezi s prenosom lastništva plača kupec.
22. Prenos lastninske pravice na premoženju in izročitev premoženja v posest kupca bo izvršena po plačilu celotne kupnine, davka in stroškov v zvezi s prenosom lastništva ter po izdaji sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu. Ob primopredaji bosta pogodbeni stranki sestavili posebni zapisnik.


III. PRAVILA JAVNE DRAŽBE

1. Dražbo vodi stečajna upraviteljica ali z njene strani pooblaščena oseba.
2. Dražitelji lahko dvigajo ceno pri prodaji posameznega sklopa nepremičnin za najmanjši znesek 10 € pri sklopu 1 in 50 € pri sklopu 2.
3. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba.
4. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
5. Dražba je končana, ko to razglasi stečajna upraviteljica ali z njene strani pooblaščena oseba. Zaključek dražbe se ne more razglasiti pred potekom 5 minut od zadnje najvišje ponudbe.
6. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče vložiti, dokler zapisnik o poteku javne dražbe ni zaključen.
7. Ugovore reši stečajna upraviteljica ali z njene strani pooblaščena oseba takoj in se vpišejo v zapisnik.


IV. OSTALO

Vse informacije v zvezi s prodajo in ogledom premoženja dobijo zainteresirani kupci pri stečajni upraviteljici in sicer vsak torek in četrtek od 15. do 16. ure na tel. št. 041 633 023, ali preko elektronske pošte alenka.gril@galbi.si.


Ogled premoženja bo mogoč le po predhodnem dogovoru s stečajno upraviteljico.


Maribor, dne 15. 4. 2019

Stečajna upraviteljica
Alenka Gril