Zbiranje ponudb

Delnice ZRC d.d. Trbovlje

Opravilna številka: St 3493/2019
Lokacija:
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 17. 08. 2020
Konec dražbe: 17. 09. 2020
Upravitelj: Tadeja TamšeNa podlagi 328. člena ZFPPIPPupraviteljica objavlja

VABILO ZA NEZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB

za pridobitev informacij, pomembnih za presojo najugodnejših pogojev
prodaje (328. člen ZFPPIPP)

Opr.št.: St 3493/2019

I. Opis premoženja
Stečajni dolžnik je imetnik vrednostnih papirjev - delnice ZRC d.d. Trbovlje; oznaka ZRCG
količina 1958, katerih skupna nominalna vrednost znaša 15.177,45 €. Delnice ne kotirajo
na borzi, tako da njihove tržne vrednosti na organiziranem trgu vrednostnih papirjev ni
mogoče ugotoviti.

II. Splošni pogoji zbiranja ponudb za pridobitev informacij po 328. členu ZFPPIPP
 Ponudniki morajo v pisni ponudbi navesti svoje ime oziroma naziv, naslov in davčno
številko, predmet za katerega podajajo ponudbo, ponujeno ceno in rok plačila
kupnine.

 Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe z najugodnejšim ponudnikom, saj se ponudbe
zbirajo samo zaradi pridobitve informacij, pomembnih za presojo najugodnejših
pogojev prodaje.

III. Rok za oddajo ponudb in obvestila o izbiri
Rok za oddajo ponudb je en (1) mesec po objavi tega vabila na spletnem portalu AJPES, s
priporočeno pošto, v zaprti ovojnici na naslov „Vodenje insolventnih postopkov, mag.
Tadeja Tamše s.p., Kosovelova ulica 16, 3000 Celje.“

IV. Mesto na katerem si je mogoče ogledati premoženje in čas, v katerem je mogoče
opraviti ogled
Dodatne informacije v zvezi s premoženjem glede katerega se zbirajo informacije po 328.
členu ZFPPIPP so dosegljive po dogovoru z upraviteljico po elektronski pošti na naslov
tadeja.tamse@odt.si in na tel. št. 041 764 358.