Zbiranje ponudb

terjatev 1.948,56 EUR+p.p.. do fizične osebe

Opravilna številka: 3092/2015
Lokacija:
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 03. 10. 2018
Konec dražbe: 06. 11. 2018
Upravitelj: Matjaž Janša

Izklicna cena: 390,00 €

1. Opis premičnega premoženja, ki se prodaja

Stečajni dolžnik ima v lasti Terjatev do fizične osebe Mateja Rutar iz naslova neplačanih najemnin z glavnico v višini 1.948,56 EUR, pripadajočimi zamudnimi obrestmi za znesek 1481,82 od dne 22.1. 2017, za znesek 233,37 od dne 23.1. 2017 in za znesek 233,37 od dne 16.2 2017.
Terjatev ima pravnomočni izvršilni naslov na osnovi predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine VL 69485/2017. Sklep o izvršbi z dne 08.08.2017 postal pravnomočen dne 12.09.2017 in izvršljiv dne 12.09.2017, dolžniku pa vročen dne 02.09.2017.
V obdobju od izvršljivosti do danes ni bilo uspešne izterjave. Dolžničin delodajalec je obvestil upravitelja, da sklepa o izvršbi z dne 08.08.2017, v izvršilni zadevi upnika KDO STUDIO, storitve, d.o.o. - v stečaju, Vrunčeva ulica 39, Celje, ne morejo realizirati, ker bi dolžnici RUTAR MATEJI zaradi prej dospelih davčnih in sodnih izvršb, ostal od dohodka iz delovnega razmerja ne-zarubljen znesek manjši od predpisanega v sklepu o izvršbi. Prejemki dolžnice ne omogočajo izvršbe na plačo.

2. Rok za oddajo ponudbe

Rok za oddajo ponudbe se izteče dne 6.11. 2018.
Šteje se, da je ponudba oddana pravočasno, če je bila priporočeno oddana poštnemu operaterju na dan ko se izteče rok za oddajo ponudbe ali pa je prispela na ta dan na naslov upravitelja.

3. Izhodiščna cena in rok za plačilo

Izhodiščna cena za predmet, ki se prodaja je 390,00 EUR.
Ponudnik mora v ponudbi navesti rok za plačilo kupnine. Rok za plačilo kupnine ne sme biti daljši od treh mesecev po dnevu sklenitve prodajne pogodbe. Če rok ni naveden se šteje, da je rok za plačilo kupnine 30 dni.

4. Varščina

Višina varščine je 39,00 EUR.
Ponudnik mora varščino plačati do zadnjega dne, ko poteče rok za oddajo ponudb na račun št.: SI56 0700 0000 2817 455, ki je odprt pri Gorenjski banki d.d., Kranj.
Šteje se, da je varščina pravilno nakazana, če bo iz nakazila (namen, naziv/ime ali TRR plačnika) ali drugih dokumentov nedvoumno razvidno kateri ponudnik je plačnik varščine.
Ponudba ponudnika, ki varščine ne plača pravočasno ali ni nakazana skladno z določili v prejšnjem odstavku, se ne upošteva.
Če ponudnik v postopku zbiranja ponudb ne uspe mu bo stečajni dolžnik vrnil znesek plačane varščine v treh delovnih dneh po poteku roka za izjavo upravitelja o izbiri ponudnika.
Če ponudnik v postopku zbiranja ponudb uspe in sklene prodajno pogodbo v skladu s tem zakonom, plačilo varščine velja za plačilo are v znamenje sklenitve te prodajne pogodbe.

5. Posredovanje ponudb

Ponudniki, ki so zainteresirani za nakup premoženja, opisanega v točki 1. tega vabila naj posredujejo pisno ponudbo na naslov:

MAJAN – poslovno svetovanje, Matjaž Janša, s.p., Primožičeva 34, 1231 Ljubljana,
s pripisom na vidnem mestu in z velikimi črkami: »PONUDBA – St 3092/2015 – NE ODPIRAJ«.

Ponudnik mora v ponudbi navesti polno ime oziroma firmo, ponujen znesek in rok plačila.

Ponudba ne sme vsebovati nižje cene od izhodiščne cene iz točke 3. tega vabila. Stečajni dolžnik je zavezan k sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponudnikom. V primeru enake ponujene višine kupnine več ponudnikov, bo izbran tisti s krajšim rokom za plačilo.

Stečajni upravitelj bo upošteval zgolj naslednje ponudbe, ki:
- bodo določale ceno kupnine v EUR. Ponudbe, ki cene vežejo na druge ponudbe ne bodo upoštevane;
- bodo določale rok za plačilo kupnine, sicer se bo štelo, da je rok za plačilo kupnine 15 dni;
- bodo zavezujoče za ponudnika najmanj do poteka roka, v katerem ima stečajni dolžnik možnost obvestiti ponudnike o izidu zbiranja ponudb;
- ne bodo v nasprotju s pogoji tega vabila.


6. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu

Ponudniki bodo obveščeni o izidu zbiranja ponudb v 15 dnevih po poteku roka za oddajo ponudb.

7. Možnosti za pridobitev dodatnih informacij glede premoženja, ki se prodaja

Vse razpoložljive informacije v zvezi s premoženjem dobijo ponudniki od upravitelja na zahtevo preko elektronske pošte na naslov matjaz.jansa@majan.si .

8. Osebe, ki ne morejo sodelovati pri zavezujočem zbiranju ponudb (337. člen ZFPPIPP)

Naslednje fizične ali pravne osebe ne morejo sodelovati pri zavezujočem zbiranju ponudb:
- oseba ali z njo ožje povezana oseba, ki je v zadnjih dveh letih pred uvedbo stečajnega postopka opravljala funkcijo člana poslovodstva ali organa nadzora ali funkcijo prokurista pri stečajnem dolžniku;
- stečajni upravitelj ali z njima ožje povezana oseba;
- sodnik, ki vodi ta postopek ali z njim ožje povezana oseba;
- družbenik stečajnega dolžnika, katerega delež v kapitalu stečajnega dolžnika je večji od 10 odstotkov ali z njim ožje povezana oseba;
- pravna oseba v kateri imajo osebe iz prejšnjih alinej delež večji od 50 odstotkov.

Ponudnik mora pred sklenitvijo pogodbe s stečajnim dolžnikom dati pisno izjavo, da ni ovir za sklenitev pogodbe iz prvega odstavka 337. člena ZFPPIPP.

9. Postopek izbire med zavezujočimi ponudbami

Upravitelj bo ponudbe obravnaval predvidoma tri dni po poteku roka za oddajo ponudb. Odpiranje ponudb bo dokumentirano na način, ki se bo zdel upravitelju primeren za zagotavljanje transparentnosti. O odpiranju in pregledu ponudb bo napravljen zapisnik.
Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno, v primeru enakih cen pa najkrajši rok plačila.

10. Pogoji in postopek sklenitve prodajne pogodbe

Upravitelj bo ponudniku, ki je uspel v postopku javnega zbiranja ponudb, hkrati z obvestilom o izidu poslal tudi besedilo pogodbe in ga pozval, da mu podpisan izvod pogodbe vrne v treh delovnih dneh po prejemu.

Če ponudnik, ki je uspel v tem postopku javnega zbiranja ponudb, v roku iz prejšnjega odstavka ne vrne podpisanega izvoda pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno pogodbo v znesku, ki je enak znesku varščine. V tem primeru plačilo varščine velja za plačilo pogodbene kazni in stečajni dolžnik obdrži plačani znesek varščine.

Sodišče bo po plačilu kupnine na predlog upravitelja izdalo sklep o izročitvi nepremičnine

Stečajni dolžnik ali upravitelj ne odgovarja za izterljivost terjatve.

Morebitne stroške povezane s prodajo ali prepisom nepremičnin, kot je notarska overitev, plača kupec.

Upravitelj bo podpis na pogodbi notarsko overil le na kupčevo izrecno zahtevo.


mag. Matjaž Janša
stečajni upravitelj
041 360 020
matjaz.jansa@majan.si