Zbiranje ponudb

Hiša - manjša - polovica (colota v 2. postopkih) (+polovica v drugem postopku)

Opravilna številka: 650/2016
Lokacija: Ostenk-Čeče -Trbovlje
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 13. 09. 2018
Konec dražbe: 17. 10. 2018
Upravitelj: Matjaž Janša

Izklicna cena: 16.800,00 €

Fotografije:

VABILO K DAJANJU PONUDB ZA ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB – 5. prodaja (St 650/2017)
Hiša - Čeče - Ostenk - Trbovlje
prodja 1/2 hiše, druga polovica se hkrati prodaja v drugem postopku (St 676/2016)
izhodiščna cena 16.800,00 EUR za polovico OZ. 33.600,00 EUR za celoto, varščina 1.680 EUR za polovico, rok 17.10.2018

VABILO K DAJANJU PONUDB ZA ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB – 5. prodaja

1. Opis nepremičnega premoženja, ki se prodaja

Prodaja se premoženje, last stečajnega dolžnika, in sicer idealni delež do ½ na naslednjih nepremičninah:
- nepremičnina z ID znakom 1869-965/2-0 , ki predstavlja parcelo številka 965/2 na kateri stoji stanovanjska stavba številka 27 v k. o. ČEČE in
- nepremičnina z ID znakom 1869-965/3-0, ki predstavlja pripadajoče zemljišče, parcela številka 965/3 v k. o. ČEČE.

Obe nepremičnini sta na naslovu Ostenk 38, 1420 Trbovlje.
Površina parcel je 528 m2 in 77 m2. Parcela pod stavbo je velika 60 m2. Višina stavbe je 8,8 mm. Površina stavbe je 137,5 m2, od tega 97,0 m2 uporabne površine. Poleg tega pa še shramba 6 m2, odprt balkon 15 m2, kurilnica 3,5 m2 in garaža 16 m2.

Prodaja se bo opravljala skupaj s prodajo idealnega deleža 1/2 nepremičnine, ki se bo prodajala v postopku osebnega stečaja pod opravilno številko St 676/2016.
Kupec tako kupuje celotno nepremičnino.

2. Izhodiščna cena

Izhodiščna cena za predmet prodaje v tem vabilu (idealni delež do ½ od celote na nepremičninah z ID znakom 1869-965/2-0 in ID znakom 1869-965/3-0), je določena v višini 16.800,00EUR (šestnajstisoč osemsto evrov). (za celoto 33.600 EUR)
Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih davščin in prispevkov. Davščine in prispevki se zaračunajo kupcu dodatno, in sicer na osnovi veljavnih predpisov. Vse dajatve in stroški v zvezi s sklenitvijo pravnega posla, prenosom lastništva in realizacijo prodaje v celoti plača kupec.

3. Varščina

Ponudnik mora do zadnjega dne, ko poteče rok za oddajo ponudb, vplačati varščino v določeni višini na račun št.: SI56 6100 0001 3051 115, ki je odprt pri Delavski hranilnici d.d., Ljubljana.
Kot namen nakazila naj ponudnik navesti besedico »varščina«. Šteje se, da je varščina pravilno nakazana, če bo iz nakazila (namen, naziv/ime ali TRR plačnika) ali druge dokumentacije nedvoumno razvidno kateri ponudnik je plačnik varščine.
Ponudba ponudnika, ki varščine ne plača pravočasno ali ni nakazana skladno z določili v prejšnjem odstavku, se ne upošteva.
Če ponudnik v postopku zbiranja ponudb ne uspe mu bo stečajni dolžnik vrnil znesek plačane varščine v treh delovnih dneh po poteku roka za izjavo upravitelja o izbiri ponudnika.
Če ponudnik v postopku zbiranja ponudb uspe in sklene prodajno pogodbo v skladu s tem zakonom, plačilo varščine velja za plačilo are v znamenje sklenitve te prodajne pogodbe.
Višina varščine znaša 10% izhodiščne cene – to je 1.680,00 EUR.

4. Rok za plačilo
Ponudbe lahko oddajo domače in tuje pravne in fizične osebe.
Ponudnik mora navesti rok za plačilo kupnine. Rok za plačilo kupnine ne sme biti daljši od 3 mesecev dni po dnevu sklenitve prodajne pogodbe. Če rok v ponudbi ni naveden, se šteje, da je rok za plačilo kupnine 30 dni.
5. Posredovanje ponudb

Ponudniki, ki so zainteresirani za nakup premoženja opisanega v točki 1. tega vabila naj posredujejo pisno ponudbo na naslov:

MAJAN – poslovno svetovanje, Matjaž Janša, s.p., Primožičeva 34, 1231 Ljubljana, s pripisom na vidnem mestu:
NE ODPIRAJ –ST 650/2016 – ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB«

Ponudnik mora za idealni delež do ½ nepremičnin iz 1. točke tega vabila, ki se prodaja v ločenem stečajnem postopku pod opravilno številko St 676/2016 posredovati ločeno ponudbo in plačati ločeno varščino. Ponudnik naj posreduje cenovno enaki ponudbi v obeh stečajnih postopkih.
Ponudnik mora v ponudbi navesti polno ime oziroma firmo ter naslov, ponujen znesek in plačilne pogoje, predvsem rok plačila.
V primeru, da je ponudnik podjetje mora navesti, davčno številko, ime kontaktne osebe, naslov kontaktne elektronske pošte in telefonsko številko kontaktne osebe.
V primeru, da je ponudnik fizična oseba, mora navesti svoje osebne podatke, kot sta EMŠO ali davčna številka, ter številko mobilnega telefona ali naslov elektronske pošte. V primeru, da fizična oseba ni rezident ali ni državljan Slovenije, mora to v ponudbi navesti.

Ponudba ne sme vsebovati nižje cene od izhodiščne cene iz točke 2. tega vabila. Stečajni dolžnik je zavezan k sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponudnikom. V primeru enake ponujene višine kupnine več ponudnikov, bo izbran tisti s krajšim rokom za plačilo.

Stečajni upravitelj bo upošteval zgolj naslednje ponudbe, ki:
- bodo določale ceno kupnine v EUR. Ponudbe, ki cene vežejo na druge ponudbe ne bodo upoštevane;
- bodo določale rok za plačilo kupnine, sicer se bo štelo, da je rok za plačilo kupnine 30 dni;
- bodo zavezujoče za ponudnika najmanj do poteka roka, v katerem ima stečajni dolžnik možnost obvestiti ponudnike o izidu zbiranja ponudb;
- ne bodo v nasprotju s pogoji tega vabila.

6. Rok za oddajo ponudbe

Rok za oddajo ponudbe se izteče dne 17.10. 2018.

Šteje se, da je ponudba oddana pravočasno, če je bila priporočeno oddana poštnemu operaterju najkasneje na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudbe ali pa je prispela najkasneje do tega dne na naslov upravitelja.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu

Ponudniki bodo obveščeni o izidu zbiranja ponudb v 15 dnevih po poteku roka za oddajo ponudb.

8. Možnosti za ogled premoženja, ki se prodaja

Vse razpoložljive informacije v zvezi s premoženjem dobijo ponudniki od upravitelja na zahtevo preko elektronske pošte na naslov matjaz.jansa@majan.si. V polje zadeva naj ponudniki navedejo »zavezujoče zbiranje St 650/2016«.

Ogled premoženja in cenilnih poročil bo možen ob predhodnem dogovoru z upraviteljem.

9. Osebe, ki ne morejo sodelovati pri zavezujočem zbiranju ponudb (337. člen ZFPPIPP)

Kupci ne morejo biti fizične in pravne osebe določene v 337. členu ZFPPIPP.

Ponudnik mora pred sklenitvijo pogodbe s stečajnim dolžnikom dati pisno izjavo, s katero pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavlja, da ni ovir za sklenitev pogodbe iz prvega odstavka 337. člena ZFPPIPP.

Navedena omejitev ne velja za prodajo predkupnemu upravičencu, ki v skladu z ZFPPIPP uveljavlja zakonito predkupno pravico.

10. Postopek izbire med zavezujočimi ponudbami

Upravitelj bo ponudbe obravnaval v petnajstih dveh po poteku roka za oddajo ponudb. Odpiranje ponudb bo dokumentirano na način, ki se bo zdel upravitelju primeren za zagotavljanje transparentnosti. O odpiranju in pregledu ponudb bo napravljen zapisnik.
Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno, v primeru enakih cen pa najkrajši rok plačila.

11. Pogoji in postopek sklenitve prodajne pogodbe

Upravitelj bo ponudniku, ki je uspel v postopku javnega zbiranja ponudb, hkrati z obvestilom o izidu poslal tudi besedilo pogodbe in ga pozval, da mu podpisan in ožigosan izvod pogodbe vrne v treh delovnih dneh po prejemu.

Če ponudnik, ki je uspel v tem postopku javnega zbiranja ponudb, v roku iz prejšnjega odstavka ne vrne podpisanega izvoda pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno pogodbo v znesku, ki je enak znesku varščine. V tem primeru plačilo varščine velja za plačilo pogodbene kazni in stečajni dolžnik obdrži plačani znesek varščine.

Prodajna pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem, da predkupni upravičenec ne bo uveljavil predkupne pravice, in pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če predkupni upravičenec uveljavi predkupno pravico.

Stečajni dolžnik ne bo dolžan kupcu izročiti lastniške posesti prodanega premoženja in ne bo predlagal sodišču sprejem sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu dokler kupec ne plača celotne kupnine, hkrati z davščinami, taksami ali drugimi nadomestili, za katere se stečajni dolžnik in pogodbeno dogovorita, da jih mora plačati kupec oziroma tako izhaja iz tega vabila.

Sodišče bo po plačilu celotne kupnine, davščinami, taksami in nadomestili na predlog upravitelja izdalo sklep o izročitvi nepremičnine kupcu, s katerim odloči, da so izpolnjeni pogoji za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca.

Nepremičnine v tem zavezujočem zbiranju ponudb se prodajajo po sistemu videno-kupljeno.
Stečajni dolžnik ne odgovarja za stvarne napake premoženja, ki je predmet prodaje.

Stroške davka zaradi prometa z nepremičninami plača kupec.

Stroške sestave pogodbe in stroške v zvezi s prenosom lastništva, plača kupec. Stroški sestave pogodbe so odvisni od prodajne cene predmeta prodaje in se obračunajo skladno z veljavnimi tarifami.

Vse morebitne druge stroške povezane s prodajo ali prepisom nepremičnin, kot so taksa za odobritev posla, morebitna notarska overitev ter druge takse in nadomestila, plača kupec.

Udeleženec, ki ni uspel v postopku javnega zbiranja ponudb, upnik, predkupni upravičenec ali tretja oseba, ni upravičena niti v stečajnem postopku niti v drugem postopku uveljavljati zahtevka za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti prodajne pogodbe, zahtevka za sklenitev prodajne pogodbe pod enakimi pogoji z njim, zahtevka za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti razpolagalnega pravnega posla, s katerim je bila prenesena lastninska ali druga premoženjska pravica na kupca ali kateregakoli drugega zahtevka, katerega uveljavitev posega v pravice, ki jih pridobi kupec s sklenitvijo in izpolnitvijo prodajne pogodbe (5. odst. 342. člena ZFPPIPP).

S plačilom kupnine prenehajo eventualne pravice tretjih na premoženju, ki je predmet prodajne pogodbe in so navedene v 1. odst. 342. člena ZFPPIPP.


stečajni upravitelj
mag. Matjaž Janša
matjaz.jansa@majan.si
041 360 020