Zbiranje ponudb

Zemljišča k.o. Velenje

Opravilna številka: St 1392/2010
Lokacija: Velenje
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 25. 04. 2019
Konec dražbe: 31. 05. 2019
Upravitelj: Alenka GrilFotografije:

Na osnovi sklepa Okrožnega sodišča v Celju opr. št. St 1392/2010 z dne 2. 4. 2019, ki je postal pravnomočen dne 18. 4. 2019


STEČAJNA UPRAVITELJICA DOLŽNIKA
Vegrad d.d. – v stečaju, Stari trg 35, 3320 Velenje
OBJAVLJA DRUGO PRODAJO PREMOŽENJA Z


JAVNIM NEZAVEZUJOČIM ZBIRANJEM PONUDBI. PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje so zemljišča v k.o. Velenje po posameznih sklopih, kot sledi:


SKLOP 1

- zemljišče, ID znak: parcela 964 3551/1, k.o. 964 – Velenje, površina parcele 808 m², v lasti stečajnega dolžnika do celote.

- zemljišče, ID znak: parcela 964 3551/10, k.o. 964 – Velenje, površina parcele 789 m², v lasti stečajnega dolžnika do celote.

- zemljišče, ID znak: parcela 964 3551/11, k.o. 964 – Velenje, površina parcele 1.988 m², v lasti stečajnega dolžnika do celote.


SKLOP 2

- zemljišče, ID znak: parcela 964 3551/3, k.o. 964 – Velenje, površina parcele 80 m², v lasti stečajnega dolžnika do celote.


SKLOP 3

- zemljišče, ID znak: parcela 964 3551/4, k.o. 964 – Velenje, površina parcele 168 m², v lasti stečajnega dolžnika do celote.


SKLOP 4

- zemljišče, ID znak: parcela 964 3551/5, k.o. 964 – Velenje, površina parcele 36 m², v lasti stečajnega dolžnika do celote.
SKLOP 5

- zemljišče, ID znak: parcela 964 3551/6, k.o. 964 – Velenje, površina parcele 36 m², v lasti stečajnega dolžnika do celote.


SKLOP 6

- zemljišče, ID znak: parcela 964 1903/34, k.o. 964 – Velenje, površina parcele 1666 m², v lasti stečajnega dolžnika do celote.


SKLOP 7

- zemljišče, parcelna št. 2149/12, k.o. 964 – Velenje, površina parcele 53 m², ID znak: parcela 964 2149/12, v lasti stečajnega dolžnika do celote.


II. POGOJI PREDLOŽITVE PONUDBE

1. Nezavezujoče zbiranje ponudb je javno vabilo za dajanje ponudb, pri katerem izhodiščna cena ni določena in je obveznost stečajnega dolžnika skleniti pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, izključena (2. odst. 328. čl. ZFPPIPP).
2. Zbiranje ponudb je namenjeno prodaji premoženja na podlagi neposrednih pogajanj s ponudniki po četrtem odstavku 329. člena ZFPPIPP.


III. POGOJI ZA SODELOVANJE PRI ZBIRANJU PONUDB

1. Ponudbe lahko oddajo domače in tuje, pravne in fizične osebe. Sodelovati pa ne morejo osebe, določene v 1. odstavku 337. čl. ZFPPIPP .
2. Ponudba mora biti poslana na priloženem obrazcu.
3. Ponudbe pošljite v zaprti kuverti po pošti na naslov: VEGRAD d.d. – v stečaju, Stari trg 35, 3320 Velenje s pripisom: Ponudba za odkup VELENJE – ne odpiraj.


IV. POSTOPEK IZBIRE PONUDNIKA

1. Rok za zbiranje ponudb je 31. 5. 2019, ki je tudi zadnji dan za oddajo ponudbe po pošti. Ponudniki morajo ponudbo poslati na priloženem obrazcu. Na posameznem obrazcu je lahko zajet samo 1 (en) sklop nepremičnin. Na ponudbi mora biti navedena številka posameznega sklopa in ponujena cena.
1. O izidu javnega zbiranja ponudb bodo ponudniki obveščeni v 15 dneh od poteka roka za zbiranje ponudb (7. odst. 335. čl. ZFPPIPP).
2. Stečajni dolžnik ni dolžan skleniti pogodbe o prodaji z najboljšim ponudnikom.

V. OSTALO


Vse informacije v zvezi s prodajo in ogledom premoženja dobijo zainteresirani kupci pri predstavniku stečajnega dolžnika in sicer vsak delovni dan od 10. do 13. ure na tel. št. 03 896 21 10.

Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru s predstavnikom stečajnega dolžnika.Velenje, 25. 4. 2019

Stečajna upraviteljica
Alenka Gril


Priloga:
- obrazec za oddajo ponudbe dobijo interesenti po zaprosilu na e-naslov: info@vegrad.si