Zbiranje ponudb

poslovni prostor

Opravilna številka: St 1798/2018
Lokacija: Ljubljana
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 05. 04. 2019
Konec dražbe: 07. 05. 2019
Upravitelj: Dušan Taljat

Izklicna cena: 47.000,00 €

STEČAJ ZAPUŠČINE PO POKOJNEM DANY BARBATOVCI, St 1798/2018
UPRAVITELJ: DUŠAN TALJAT, TUMOV DREVORED 1, 5220 TOLMIN
Poštne pošiljke za upravitelja opremljajte na naslov: Upravitelj Dušan Taljat,p.p. 602, 5102 Nova Gorica
tel: (05) 330 54 14 fax: (05) 330 54 04 E-mail: dusan.taljat@meblo.si

Objavlja na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani St 1798/2018-28 z dne 10.10.2018, ki je postal pravnomočen 27.10.2018

RAZPIS IV. JAVNE DRAŽBE
Z ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE
ZA PRODAJO PREMOŽENJA STEČAJNEGA DOLŽNIKA –
NEPREMIČNINA- POSLOVNI PROSTOR

KRAJ: prostori Meblo Kovinoplastika Storitve d.o.o., Industrijska 5, Kromberk, Nova Gorica, v sobi št. 14 (I. nadstropje)
DATUM: dne 07.05.2019

ZAČETEK DRAŽBE: ob 10.00 uri

predmet prodaje je:

nepremičnina z ID znakom 1725-221-19: posamezni del številka 19, v stavbi številka 221, k.o. 1725- AJDOVŠČINA v deležu 1/1, s solastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini kot izhaja iz ZK

Izklicna cena je določena v višini 47.000,00 EUR brez pripadajočih davščin

Pogoj za pristop na dražbo je vplačana varščina v višini 4.700,00 EUR

Znesek za katerega se v posameznem koraku zvišuje izklicna cena je 500,00 EUR.

3. Pogoji za pristop na dražbo ter prodajo so:
Kupci ne morejo biti fizične in pravne osebe, določene v 337. členu ZFPPIPP.

Na javni dražbi lahko sodelujejo osebe, ki najkasneje delovni dan pred javno dražbo vplačajo varščino v višini, ki je določena v tem razpisu na fiduciarni račun upravitelja za stečajno maso zapuščine odprtega na ime Taljat upravljanje d.o.o. IBAN: SI 56 3300 0000 9478 734 odprtega pri ADDIKO BANK D.D. LJUBLJANA z oznako: "varščina za javno dražbo" in se pred izvedbo javne dražbe izkažejo s predložitvijo potrjenega naloga o vplačilu varščine.

Ogled predmetov prodaje je mogoč po dogovoru z upraviteljem tel. 05 330 54 14 in e-mail dusan.taljat@meblo.si.

Drugi pomembni podatki o predmetih prodaje:
• V naravi gre za poslovni prostor številka 3 v 2. etaži oziroma 1. kleti poslovnega objekta na naslovu Slovenska cesta 58, Ljubljana. Poslovnemu prostoru pripada souporaba skupnih prostorov, delov in naprav stavbe številka 221. Neto tlorisna površina posameznega dela stavbe je 33,60 m2.
• Upravitelj ima prostor v posesti.
• Prostor ni zaseden.
• UE Ljubljana je upravitelju posredovala dve gradbeni dovoljenji z dne 1.6.1977 in 13.3.1978 ter uporabni dovoljenji z dne 15.3.1978 in 27.2.1979.
• Oprema (mize, stoli, fotelji) v prostoru ni predmet prodaje na tej dražbi.

Drugi pogoji prodaje:
1. Z vplačilom varščine sprejme ponudnik obveznost pristopiti k dražbi in v primeru uspeha na javni dražbi obveznost skleniti pogodbo.
2. Dražba se opravi, če sta za predmet dražbe najmanj dva ponudnika. Če je le en ponudnik se predmet dražbe proda tej osebi po izklicni ceni, ker se šteje, da je ponudnik z vplačilom varščine soglašal z nakupom predmeta po izklicni ceni.
3. Dražitelju, ki uspe na dražbi in sklene prodajno pogodbo, v skladu z zakonom in temi pogoji prodaje, se varščina všteje v aro.
4. Dražitelj, ki uspe na dražbi, mora skleniti pogodbo o prodaji najkasneje v roku treh delovnih dni po koncu dražbe. Če dražitelj, ki je uspel na dražbi, do navedenega roka, ne podpiše pogodbe, je dolžan plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti sklenitve prodajne pogodbe, ki je v enaki višini, kot je znesek vplačane varščine. V kolikor je dražitelj izročil bančno garancijo jo prodajalec v tem primeru unovči.
5. Varščina se ne obrestuje niti ne revalorizira. Varščina se udeležencem dražbe, ki na dražbi ne bodo uspeli, vrne v roku treh delovnih dni po dnevu dražbe na trr v breme katerega je bila plačana varščina.
6. Kupec mora v znamenje sklenitve prodajne pogodbe plačati aro v roku 5-ih delovnih dni po sklenitvi pogodbe. Vplačana ara se všteje v kupnino.
7. Pogodba se sklene pod odložnim pogojem, da kupec plača aro in razveznim pogojem, ki se uresniči, če kupec ne plača are pravočasno. Višina are se določi:
• če je kupnina nižja od 200.000,00 EUR v višini 10 % pogodbene cene, vendar najmanj v višini 10% izklicne cene
• če je kupnina višja od 200.000,00 EUR v višini 5% pogodbene cene, vendar ne manj kot 20.000,00 EUR.
8. Dražitelju, ki je na dražbi uspel bo, najkasneje naslednji dan po dražbi, poslano potrebno število izvodov prodajne pogodbe izpolnjene s podatki glede na izid dražbe, na elektronski poštni naslov naveden v dražbenem zapisniku ali na njegov naslov priporočeno po pošti, če dražitelj nima elektronskega poštnega naslova. Kupec mora podpisati in dostaviti osebno na naslov Meblo Kovinoplastika Storitve d.o.o., Industrijska 5, Kromberk, Nova Gorica, v sobi št. 14 (I. nadstropje) – pisarna stečajnega upravitelja, vsak delovni dan med 09.00 in 12.00 uro ali priporočeno po pošti na naslov Dušan Taljat, p.p. 602, 5102 Nova Gorica podpisane izvode pogodbe, najkasneje tretji delovni dan po dražbi, do 15.00 ure (dan dražbe se ne šteje v tek roka), kjer jo do izteka dne podpiše tudi upravitelj. Upravitelj in kupec se lahko dogovorita, da se podpis pogodbe opravi sočasno katerikoli delovni dan, do izteka roka za podpis pogodbe, med 10.00 in 14.00 uro, v pisarni upravitelja.
9. Če dražitelj, ki je uspel na dražbi do poteka roka za podpis pogodbe ne prevzame ali ne vrne podpisanih izvodov pogodbe ali se ne udeleži sočasnega podpisa pogodbe, velja, da je odklonil sklenitev prodajne pogodbe in prodajalec zaradi tega pridobi pravico do pogodbene kazni za neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno pogodbo v znesku, ki je enak znesku vplačane varščine.
10. Prodajalec izroči kupcu dva izvoda podpisane pogodbe, tako, da mu jo pošlje priporočeno po pošti, najkasneje naslednji dan po podpisu, razen če mu jo ni izročil že takoj po sočasnem podpisu pogodbe obeh pogodbenih strank.
11. Kupec mora vplačati preostali del kupnine po vštetju are, v roku 30-ih dni od dneva sklenitve pogodbe na fiduciarni račun upravitelja za prodajalca.
12. Če kupec v roku ne plača celotne kupnine, prodajalec obdrži plačano aro.
13. Tveganje uničenja oziroma poškodb predmeta nakupa preide na kupca z dnem njegovega podpisa pogodbe.
14. Kupec pridobi lastninsko pravico in pravico do lastniške posesti na nepremičninah po pravnomočnosti sklepa sodišča o izročitvi nepremičnine kupcu v skladu s 342. členom ZFPPIPP.
15. Za celoten postopek v zvezi s to javno dražbo se uporablja slovensko pravo. Za reševanje sporov je krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
16. Vsi roki pri prodaji pri tej javni dražbi so bistveni in fiksni, zato lahko prodajalec odstopi od prodajne pogodbe brez, da bi kupcu dal dodatni rok za izpolnitev, če kupec zamudi s:
• sklenitvijo pogodbe,
• s plačilom več kot 15 dni
v vseh primerih ima prodajalec pravico obdržati vplačano varščino oziroma aro.
17. Predmeti prodaje se prodajajo v obstoječem stanju, brez kakršnihkoli ugovorov po sistemu videno – kupljeno; prodajalec ne jamči za stvarne in pravne napake, niti za količinsko stanje (izmere oziroma površino) ob prevzemu.
18. V ceni iz tega razpisa ni vključen davek, za obdavčitev prodaje (davek na promet nepremičnin).
19. Vse davke in stroške v zvezi s prenosom lastnine mora plačati kupec.
20. Udeleženec, ki ni uspel na javni dražbi, upnik, predkupni upravičenec ali tretja oseba ni upravičen niti v stečajnem niti v drugem postopku uveljavljati: 1. zahtevka za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti prodajne pogodbe,2. zahtevka za sklenitev prodajne pogodbe pod enakimi pogoji z njim, 3. zahtevka za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti razpolagalnega pravnega posla, s katerim je bila prenesena lastninska ali druga premoženjska pravica na kupca ali 4. kateregakoli drugega zahtevka, katerega uveljavitev posega v pravice, ki jih pridobi kupec s sklenitvijo ali izpolnitvijo prodajne pogodbe.

Sestavni del tega razpisa so:
- dražbena pravila za javno dražbo z zviševanjem izklicne cene
- obrazec izjave po 337. členu ZFPPIPP
- ZK izpisek za nepremičnino
- cenilno poročilo
- gradbeno dovoljenje 2x
- uporabno dovoljenje 2x

Nova Gorica, 04.04.2019

Upravitelj
Dušan Taljat


https://www.google.com/maps/place/Slovenska+cesta+58,+1000+Ljubljana/@46.0566445,14.5035997,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x4765329e8f8bb5c5:0x18d4aeec25850a19!2sSlovenska+cesta+58,+1000+Ljubljana!3b1!8m2!3d46.0566408!4d14.5057884!3m4!1s0x4765329e8f8bb5c5:0x18d4aeec25850a19!8m2!3d46.0566408!4d14.5057884