Zbiranje ponudb

493 delnic z oznako SZBR, izdajatelj: DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d.

Opravilna številka: St 2416/2012
Lokacija:
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 26. 03. 2019
Konec dražbe: 20. 08. 2019
Upravitelj: Janez Pustatičnik

Izklicna cena: 3.000,00 €

VIPA družba za finančno poslovanje in razvoj d.d. - v stečaju
Upravitelj mag. Janez Pustatičnik
Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina, matična št.: 5298318000
Opr. št.: St 2416/2012

Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Novi Gorici
z dne 8.11.2018

objavlja

VABILO ZA JAVNO ZAVEZUJOČE
ZBIRANJE PONUDB


1. Opis premoženja, ki se prodaja:

Premoženje, za katerega se zbirajo ponudbe za odkup predstavlja:

493 delnic z oznako SZBR, izdajatelj: DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d., Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana, DŠ: SI 18787762, vrsta delnice: redne, ki ne kotirajo na borzi.


2. Izhodiščna cena za premoženje iz 1. točke:

5.200,00 EUR

Na ponujeno ceno se obračunajo še vse morebitne dajatve in stroški prenosa.


5. Rok za oddajo ponudb

Rok za oddajo ponudb je vključno do 6.5.2019, s priporočeno pošto, v zapečateni ovojnici z oznako »VIPA - JAVNO ZBIRANJE PONUDB DELNICE – NE ODPIRAJ« na naslov upravitelja: INSOLVIA d.o.o., Hacetova 15, 1000 Ljubljana

Vsi ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega zbiranja ponudb v roku 15 dni po poteku roka za oddajo ponudb.

Objava na AJPES https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=51&id=4184606