Zbiranje ponudb

Stanovanje 3-sobno Ljubljana

Opravilna številka: St 2691/2019
Lokacija: Ljubljana
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 22. 09. 2020
Konec dražbe: 22. 09. 2020
Upravitelj: Barbara Špacapan Olenšek

Izklicna cena: 180,32 €

Fotografije:

Na podlagi pravnomočnega Sklepa o prodaji upraviteljica objavljam Prvo javno dražbo z zviševanjem izklicne cene:

Javna dražba se bo vršila dne 22.9.2020 ob 11:00 uri
v prostorih upravitelja Mirana Hudeta na naslovu Stritarjeva 6, Kranj, v 1. nadstropju.


1. Predmet prodaje
Predmet prodaje je četrtina (1/4) stanovanja na naslovu Preglov trg 10, Ljubljana. Stanovanje v 3. nadstropju je veliko 83,9 m2, kletni prostor pa 3,3 m2 (dalje: Stanovanje). V naravi gre za stanovanje s kletnim prostorom.
Zemljiškoknjižni podatki nepremičnine, ki se prodaja: Gre za posamezna dela stavbe z ID znakom 1730-1-89 in 1730-1-90, oba k.o. 1730 Moste, oba v deležu 1/4 (dalje: Nepremičnina).
Hkrati z Nepremičnino prodajata svoje solastniške deleže na Stanovanju tudi preostala solastnika Stanovanja, in sicer soprog dolžnice, ki je tudi v postopku osebnega stečaja, v deležu 1/2 in Bakor nepremičnine, d.o.o., v deležu ¼. Vsi trije solastniki prodajajo Stanovanje skupaj kot celoto.
Nepremičnina se prodaja po ocenjeni tržni vrednosti Nepremičnine 45.079,75 EUR. Ker se Stanovanje prodaja kot celota, je izklicna cena Stanovanja 180.319,00 EUR.
Na Nepremičnini so vpisane hipoteke v korist različnih upnikov. Hipoteke se bodo v skladu z ZFPPIPP po plačilu celotne kupnine izbrisale.

2. Izhodiščna cena in varščina
Izklicna cena za Nepremičnino, posamezna dela stavbe z ID znakom 1730-1-89 in 1730-1-90, oba k.o. 1730 Moste, oba v deležu 1/4, je 45.079,75 EUR.
Izklicna cena ne zajema davkov in stroškov.
Varščina znaša 10 % izklicne cene oziroma 4.508,00 EUR.
Varščina mora biti plačana vsaj en delovni dan pred javno dražbo na fiduciarni račun odprt za stečajnega dolžnika št. SI56 6400 0952 4032 117, odprt pri Primorski hranilnici d.d..
Kot namen plačila je obvezno navesti "varščina za Preglov trg 10".

3. Pogoji za pristop in izvedbo dražbe
Dražbe se lahko udeležijo samo tisti dražitelji, ki so v obeh postopkih osebnih stečajev (St 2560/2019 – stečajni dolžnik Stojan Palačković in St 2691/2019 – stečajna dolžnica Borka Palačković), vsaj en delovni dan pred javno dražbo plačali obe varščini.

Dražitelj mora plačati varščini v obeh postopkih osebnih stečajev, v tem 4.508,00 EUR in v drugem 9.015,95 EUR (skupaj 13.523,95 EUR), saj se, skladno s sklepoma o prodajah, nepremičnina, katerih solastnika sta oba stečajna dolžnika, lahko prodaja le skupaj.


Več informacij in ostali pogoji prodaje na spletni strani Ajpes:
https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=51&id=4814784