Zbiranje ponudb

parcela št. 993/2 k.o. 1982 - ŠUJICA (ID 5335152), lastninska pravica do 1/10

Opravilna številka: 5904/2014
Lokacija: LJ-ŠUJICA
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 30. 11. -0001
Konec dražbe: 03. 07. 2018
Upravitelj: Janez Pustatičnik

Izklicna cena: 2.300,00 €

Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne
10. 5. 2018 v postopku osebnega stečaja nad dolžnikom
opr.št. St 5904/2014, upravitelj objavlja


VABILO K DAJANJU PONUDB
za prodajo z zavezujočim zbiranjem ponudb


1. Opis premoženja, ki se prodaja

Nepremičnina:
- parcela št. 993/2 k.o. 1982 - ŠUJICA (ID 5335152), lastninska pravica do 1/10.

Na nepremičnini se nahajajo stanovanjske in nestanovanjske stavbe.
Solastnica dela nepremičnin – parcela št. 993/2 k.o. 1982 - ŠUJICA (ID 5335152)
(do 9/10 celote) ima pri prodaji nepremičnine skladno s Stvarnopravnim zakonikom predkupno pravico.

Prodaja se opravi na podlagi zavezujočega zbiranja ponudb.

2. Izhodiščna cena

Izhodiščna cena je določena v višini 2.300,00 EUR.

Znesek varščine in številka transakcijskega računa stečajnega dolžnika, v dobro katerega mora ponudnik ta znesek plačati

Varščina znaša 1.000,00 EUR.

Ponudniki morajo najkasneje do poteka roka za oddajo ponudb vplačati varščino v višini 1.000,00 EUR na transakcijski račun prodajalca št. SI56 0431 0024 8463 152, odprt pri banki Nova KBM d.d., z navedbo »varščina za zbiranje ponudb St 5904/2014«.

Postopka zbiranja ponudb se lahko udeleži le tisti, ki je plačal varščino in to dokaže s pisnim dokazilom o plačilu. Vplačana varščina ponudniku, ki uspe in sklene pogodbo skladno s 6. odstavkom 333. člena ZFPPIPP velja kot plačilo are v znamenje sklenitve prodajne pogodbe. Ostalim ponudnikom se znesek plačane varščine vrne v treh delovnih dneh po poteku roka za izjavo upravitelja o izbiri ponudnika.

3. Drugi pogoji prodaje skladno s 337. do 343. členom ZFPPIPP

1. Ponudniki morajo v pisni ponudbi navesti svoje ime oziroma naziv, naslov in davčno številko, predmet (sklop) za katerega podajajo ponudbo, ponujeno ceno in rok plačila kupnine ter potrdilo o plačilu varščine in številko TRR za morebitno vračilo varščine skladno s pogoji razpisa. Pri izbiri bodo upoštevane samo popolne in pravočasne ponudbe. Ponudbe, ki bodo nižje od izhodiščne cene iz 2. točke, v postopku ne bodo upoštevane.
2. Kupec ne more biti oseba, s katero skladno z določili 337. člena ZFPPIPP ni dovoljeno skleniti pogodbe, razen kadar gre za predkupnega upravičenca, ki v skladu z ZFPPIPP uveljavlja zakonito predkupno pravico. Pisno izjavo, da ni ovir za sklenitev pogodbe iz 1. odstavka 337. člena ZFPPIPP mora kupec predložiti pred sklenitvijo pogodbe.
3. Kupec mora v znamenje sklenitve prodajne pogodbe plačati aro. Skladno s 6. odstavkom 333. člena ZFPPIPP plačilo varščine kupca, ki sklene prodajno pogodbo velja za plačilo are v znamenje sklenitve te prodajne pogodbe.
4. Upravitelj bo ponudniku, ki bo uspel v postopku javnega zbiranja ponudb, v roku 15 dni po poteku roka za oddajo ponudb, poslal besedilo pogodbe s pozivom, da ga v 3 delovnih dneh po prejemu podpisanega vrne. Če ponudnik, ki je uspel v postopku javnega zbiranja ponudb, v navedenem roku ne vrne podpisanega izvoda pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno pogodbo v znesku, ki je enak znesku varščine.
5. Pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem, da bo sodišče k njej dalo soglasje in pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če sodišče zavrne soglasje k sklenitvi prodajne pogodbe. Soglasje sodišča v tem primeru ni potrebno glede na ocenjeno vrednost nižjo od 100.000 EUR (6. odst. 341.čl. ZFPPIPP).
6. Rok za plačilo kupnine ne bo daljši od DVEH mesecev od sklenitve prodajne pogodbe.
7. Stečajni dolžnik ne odgovarja za stvarne napake premoženja, ki je predmet prodaje. Predmeti prodaje se kupujejo po načelu »videno – kupljeno«, kakršnokoli uveljavljanje zahtevkov zoper prodajalca je izključeno. Kupec s poslano ponudbo v celoti potrjuje poznavanje predmeta prodaje.
8. Vsi davki in vsi stroški za prenos lastništva ter strošek sestave pogodbe, morebitni stroški čiščenja, popravil in drugi stroški niso vključeni v ceno in so obveznost kupca. Strošek sestave pogodbe s strani odvetnika se ocenjuje na okrog 140 EUR + DDV oz. po prejeti ponudbi.
9. Po plačilu kupnine, sodišče na predlog upravitelja izda sklep o izročitvi nepremičnine kupcu, s katerim odloči, da so izpolnjeni pogoji za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca (2. odst. 342.čl. ZFPPIPP).

4. Rok za oddajo ponudb

Ponudbe morajo biti oddane na pošto in poslane s priporočeno pošiljko najkasneje do 03.07.2018 (datum odpošiljanja pošte) na naslov upravitelja:
INSOLVIA d.o.o., Hacetova ulica 15, 1000 Ljubljana, s pripisom "Zbiranje ponudb za St 5904-2014"

5. Mesto, na katerem si je mogoče ogledati premoženje, ki se prodaja, in čas, v katerem je mogoče opraviti ogled:

Ogled predmeta prodaje je možen po predhodnem dogovoru z upraviteljem oz. na lokaciji.

Zainteresirani ponudniki, ki si želijo ogledati predmet prodaje, morajo to predhodno najaviti pri upravitelju vsaj 5 delovnih dni pred predvidenim želenim datumom ogleda, in sicer pisno ali na elektronski naslov: insolvia@gmail.com .

6. Rok, do katerega bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega zbiranja ponudb

Upravitelj bo vse ponudnike obvestil o izidu javnega zbiranja ponudb v roku 15 dni po poteku roka za oddajo ponudb (datum pošiljanja pošte).


Upravitelj
mag. Janez Pustatičnik