Zbiranje ponudb

ODDAJA: 1.Poslovnih prostorov s parkirišči; 2. Parkirišče za stranke – kot celota

Opravilna številka: 2704/2019
Lokacija: Zgornji Brnik 130 H, 4210Brnik
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 25. 10. 2019
Konec dražbe: 15. 11. 2019
Upravitelj: Janez PustatičnikADRIA AIRWAYS, d.o.o., Brnik - Aerodrom - v stečaju
Zgornji Brnik 130 H, 4210 Brnik - Aerodrom, MŠ: 5156505000
Upravitelj mag. Janez Pustatičnik
Opr. št. St 2704/2019

V Ljubljani, 25.10.2019


NEZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB KOT PODLAGA
ZA SPREJEM ODLOČITVE UPRAVITELJA O
NAJEMNEM RAZMERJU V STEČAJNEM POSTOPKU
St 2704/2019
(ADRIA AIRWAYS, Slovenski letalski prevoznik, d.o.o. – v stečaju)


1. Opis premoženja, ki je predmet najema

Sklop 1: Poslovni prostori in parkirna mesta na sedežu stečajnega dolžnika

Opis: Na sedežu stečajnega dolžnika, ki se nahaja na naslovu Zgornji Brnik 130 H, 4210 Brnik – Aerodrom je na voljo več poslovnih prostorov in parkirnih mest za oddajo (okrog 183 zunanjih parkirnih mest). Poslovna stavba se nahaja na parceli št. 1344/100, ki predstavlja stavbišče objekta in na parceli 1344/101, ki predstavlja funkcionalno zemljišče, obe parceli se nahajata v k.o. Zgornji Brnik. Površine in specifikacija prostorov po etažah se nahaja v prilogi 1 oglasa.

Ponudniki lahko podajo ponudbo za celoto oziroma tudi posamezne dele. Ponudnik mora ponudbo natančno specificirati.

Sklop 2: Parkirišče za stranke – kot celota

Opis: Ob sedežu stečajnega dolžnika, ki se nahaja na naslovu Zgornji Brnik 130 H, 4210 Brnik – Aerodrom, je na voljo plačljivo parkirišče, katerega je že pred začetkom stečajnega postopka dolžnik uporabljal za namen začasne oddaje parkirišča potnikom in drugim. Parkirišče je na zemljiški parceli št 1344/115, k.o. 2117 Zgornji Brnik s površino 2.316 m2 in je opremljeno.

Parkirišče se oddaja kot celota.

2. Splošni pogoji:

1. Postopek zbiranja ponudb se izvaja z namenom ugotovitve možnosti oddaje premoženja stečajnega dolžnika v najem do prodaje;
2. Pisne ponudbe so zavezujoče za ponudnike. Ponudki morajo v svoji ponudbi natančno opredeliti predmet najema, ponujeno ceno ter trajanje najema;
3. Stečajni dolžnik ni dolžan skleniti pogodbe z nobenim ponudnikom.
4. Prednost pri najemu bodo imeli ponudniki, ki bodo poleg najvišje cene podali ponudbo za največ premoženja;
5. Najemne pogodbe se bodo sklenile za dobo največ enega leta oziroma do prodaje premoženja, kar nastopi prej. Najemne pogodbe bodo sklenjene pod odložnim pogojem soglasja Okrožnega sodišča v Kranju v skladu s 322. čl. ZFPPIPP


3. Rok za oddajo ponudb:

Rok za oddajo ponudb je vključno do 15.11.2019, s priporočeno pošto, v zapečateni ovojnici z oznako »ADRIA AIRWAYS - ZBIRANJE PONUDB ZA NAJEM« na naslov upravitelja:

INSOLVIA d.o.o., Hacetova 15, 1000 Ljubljana

Ponudniki bodo o izidu javnega zbiranja ponudb obveščeni najpozneje 15 dni po poteku roka za oddajo ponudb, v kolikor bodo njihove ponudbe ocenjene kot potencialno sprejemljive.

4. Mesto, na katerem si je mogoče ogledati premoženje, ki se prodaja, in čas, v katerem je mogoče opraviti ogled

Podatke o premoženju in ogled premoženja, ki je predmet najema, je možno pridobiti po predhodnem dogovoru na elektronskem naslovu sodelavke upravitelja tanja.miler@studiorm.si


Upravitelj
mag. Janez Pustatičnik