Zbiranje ponudb

terjatve

Opravilna številka: St 1683/2017
Lokacija: Ljubljana
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 30. 08. 2019
Konec dražbe: 30. 09. 2019
Upravitelj: Franci KrivecNEZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB
za pridobitev informacij, ki so pomembne za presojo
najugodnejših pogojev bodoče prodajeI. Opis predmeta bodoče prodaje

Predmet nezavezujočega zbiranja ponudb so naslednje terjatve:

- Terjatev do Borisa Kadunca in Aleksandre Kadunc, oba Dolenjska cesta 29, 1000 Ljubljana, zaradi nevplačanih gotovinskih prejemkov v skupnem znesku 2.402,21 EUR v pripadajočimi obrestmi. V postopku je bilo kot nesporno ugotovljeno, da so določeni kupci račune, ki jih je za svoje storitve izdal stečajni dolžnik, v gotovini plačali Borisu Kaduncu. Gre za plačila v skupnem znesku 3.307,00 EUR. Boris Kadunc naj bi te gotovinske prejemke izročal Aleksandri Kadunc z nalogo, da jih nakaže na transakcijski račun stečajnega dolžnika, vendar ta tega ni storila. Po oceni upravitelja sta oba stečajnemu dolžniku solidarno odgovorna za nadomestitev tega prikrajšanja in sicer tako na podlagi pravil o splošni odškodninski odgovornosti kot tudi na podlagi pravil o neupravičeni pridobitvi. Boris Kadunc je prikrajšanje deloma nadomestil, saj je v stečajno maso nakazal 904,79 EUR. Odprta tako ostane še terjatev v višini 2.402,21 EUR v pripadajočimi obrestmi.

- Terjatev do Aleksandre Kadunc, Dolenjska cesta 29, 1000 Ljubljana, zaradi neupravičenih dvigov gotovine iz transakcijskega računa ter zaradi stroškov gostinske dejavnosti v skupni višini 16.161,91 EUR s pripadajočimi obrestmi. V postopku je bilo kot nesporno ugotovljeno, da je Aleksandra Kadunc, ki je bila določen čas pooblaščena za razpolaganje s sredstvi na transakcijskem računu stečajnega dolžnika, z računa večkrat neupravičeno dvignila denarna sredstva. Gre za dvige v skupni višini 11.285,00 EUR. Nadalje je bilo ugotovljeno, da je Aleksandra Kadunc v obdobju od 1. 8. 2014 do 31. 7. 2015 vodila gostinski del dejavnosti stečajnega dolžnika. Pri tem ni imela sklenjene pogodbe o zaposlitvi pač pa jo je tedanja direktorica stečajnega dolžnika za to pooblastila v najemni pogodbi, ki jo je stečajni dolžnik sklenil z lastnico lokala. Poslovalo se je skoraj izključno z gotovino. Podjetje je sicer imelo odprta dva transakcijska računa in sicer enega (pri Sberbank d.d.), ki je bil namenjen za gostinsko dejavnost, in enega (pri banki BKS bank d.d.), ki je bil namenjen za geodetsko dejavnost. Dogovor je bil očitno tak, da si lahko Aleksandra Kadunc prisvoji dobiček iz gostinske dejavnosti, vendar je bila hkrati tudi odgovorna za plačilo stroškov gostinske dejavnosti, kar je bilo omenjeno tudi v najemni pogodbi. Gostinska dejavnost ne bi smela obremenjevati geodetskega dela dejavnosti. Dejansko pa se je dogajalo, da so se tudi stroški gostinske dejavnosti plačevali iz transakcijskega računa pri BKS bank, ki je bil namenjen geodetski dejavnosti. Takšnih plačil iz transakcijskega računa pri BKS bank je bilo skupaj za najmanj 4.876,91 EUR. Navedeno prikrajšanje v skupni višini 16.161,91 EUR je Aleksandra Kadunc po oceni upravitelja dolžna nadomestiti na podlagi pravil o splošni odškodninski odgovornosti in tudi na podlagi pravil o neupravičeni pridobitvi.

Terjatve ne temeljijo na izvršilnem naslovu in so lahko sporne.


II. Pogoji

Nezavezujoče zbiranje ponudb se opravi z namenom, da se pridobijo informacije, ki so pomembne za presojo najugodnejših pogojev bodoče prodaje.
Izhodiščna cena ni določena.
Prodajalec ne odgovarja za obstoj, iztožljivost ali izterljivost terjatev.
Če bo kupec želel notarsko overjeno potrdilo o odstopu terjatve, plača stroške notarske overitve kupec.
Upravitelj ni dolžan skleniti pogodbe z nobenim od ponudnikov.III. Pogoji za udeležbo pri zbiranju ponudb

Ponudbo za nakup lahko poda vsaka fizična ali pravna oseba, razen oseb, ki so navedene v naslednji točki.

Stečajni dolžnik ne sme skleniti pogodbe o prodaji svojega premoženja z:
1. osebo, ki je v zadnjih dveh letih pred uvedbo stečajnega postopka opravljala funkcijo člana poslovodstva ali organa nadzora ali funkcijo prokurista v insolventnem dolžniku,
2. stečajnim upraviteljem ali sodnikom, ki vodi postopek,
3. družbenikom, katerega delež v kapitalu stečajnega dolžnika je večji od 10 odstotkov,
4. osebo, ki ima v razmerju do osebe iz 1., 2. ali 3. točke tega odstavka položaj ožje povezane osebe,
5. pravno osebo, v kapitalu katere ima oseba iz 1. do 4. točke tega odstavka delež, večji od 50 odstotkov.


IV. Postopek zbiranja ponudb

Zainteresirane osebe naj ponudbo za nakup predmeta prodaje pošljejo upravitelju v roku enega meseca od objave tega razpisa na spletnih straneh AJPES.
Ponudba se pošlje po navadni pošti na naslov „Upravitelj Franci Krivec, Litijska cesta 45, 1000 Ljubljana“ ali po elektronski pošti na naslov „info@paragraphus.si“.
Ponudba naj vsebuje identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma naziv, ter naslov), kontaktne podatke (telefon ali naslov elektronske pošte) ter ponujeno ceno.
Dodatne informacije lahko zainteresirane osebe dobijo pri upravitelju.