Zbiranje ponudb

motorni vozili

Opravilna številka: St 2116/2019
Lokacija: Jevnica
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 03. 08. 2020
Konec dražbe: 08. 09. 2020
Upravitelj: Dušan TaljatFotografije:

UPRAVITELJ DUŠAN TALJAT

Objavlja na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Celju St 2116/2019-30 z dne 12.11.2019, ki je postali pravnomočen dne 28.11.2019


VABILO K DAJANJU PONUDB POSTOPKU NEZAVEZUJOČEGA ZBIRANJA PONUDB ZA PRODAJO PREMOŽENJA STEČAJNEGA DOLŽNIKA – vozila


V tem postopku se zbirajo ponudbe za spodaj navedene predmete prodaje:

1. rabljeno osebno vozilo znamke Ford, komercialne oznake Mondeo/wagon 2.0/TDCI, letnik 2005, neregistrirano

2. rabljeno tovorno vozilo znamke Iveco, komercialne oznake Stralis AS440S42T-vlečno vozilo, letnik 2008, neregistrirano

posamično ali skupaj

Varščina za resnost ponudbe je določena v višini 50,00 EUR za posamezno vozilo oziroma 100,00 EUR za obe vozili skupaj.

ROK IN NAČIN ODDAJE PONUDB:

rok za oddajo ponudb je 08.09.2020

Varščina za resnost ponudbe mora biti vplačana do poteka roka za oddajo ponudb na fiduciarni račun upravitelja za dolžnika IBAN: SI56 3300 0001 0177 425 odprtega pri Addiko Bank d.d. na ime Taljat upravljanje d.o.o., Tumov drevored 1, Tolmin z oznako: "varščina za zbiranje ponudb "

ponudniki naj pisne ponudbe pošljejo na naslov Upravitelj Dušan Taljat , p.p. 602, 5102 Nova Gorica, z oznako 'nezavezujoče zbiranje ponudb, St 2116/2019 – ne odpiraj'


Upoštevajo se samo pravilne, popolne in pravočasne ponudbe. Ponudbe, ki ne izpolnjujejo predhodno navedenih pogojev se zavržejo brez obravnave kot nepopolne vloge.

V skladu z 328. členom ZFPPIPP je izključena obveznost stečajnega dolžnika skleniti pogodbo, s ponudnikom, ki je ponudil najvišjo ceno.

PONUDBA:
Ponudba oddana na priloženem obrazcu mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
- naziv firme in sedež, davčno in matično številko pravne osebe oziroma ime in priimek ter stalno bivališče in davčno številko, če je ponudnik fizična oseba,
- izpis iz poslovnega registra za pravno osebo in kopijo osebnega dokumenta za fizično osebo
- podatke o kontaktni osebi (telefon, e-mail, faks,… ),
- ponujeno ceno
- izjavo v skladu z 337. členom ZFPPIPP, da ni ovir za sklenitev pogodbe o prodaji
- kraj in datum ponudbe,
- podpis ponudnika
- potrdilo o vplačani varščini


PODATKI O PREDMETIH PRODAJE
Upravitelj vozil nima v posesti. Vozila naj bi se nahajala (bila parkirana) v Jevnici. Upravitelj ima v posesti prometna dovoljenja vozil.
Vozila so zarubljena.
Tovorno vozilo ima okvaro (počena glava motorja, potrebna menjava turbine in sistema AD-BLUE) in ima prevoženih 980.000 km.
Vozili sta neregistrirani.

POGOJI PRODAJE

Kupci ne morejo biti fizične in pravne osebe, določene v 337. členu ZFPPIPP.

Kupec mora vplačati celotno kupnino v roku 8-ih dni od dneva sklenitve pogodbe.

Kupec mora v znamenje sklenitve prodajne pogodbe plačati aro v roku 5-ih delovnih dni po sklenitvi pogodbe. Pogodba se sklene pod odložnim pogojem, da kupec plača aro in razveznim pogojem, ki se uresniči, če kupec ne plača are pravočasno. Višina are se določi v višini 10 % pogodbene cene v primeru. Vplačana varščina velja za delno plačilo are in kupnine.

Upravitelj bo po prejemu plačila celotne kupnine predlagal sodišču, da izda sklep o izročitvi, na podlagi katerega se izbrišejo rubeži v Registru neposestnih zastavnih pravic na vozilu. Po izdaji sklepa se izvede izbris rubežev in kupec lahko izvede prepis vozil v Registru vozil.

Kupec pridobi lastninsko pravico na premičninah z izročitvijo, ki se opravi tako, da zakoniti zastopnik prodajalca-upravitelj obvesti Aljaža Benčiča o izpolnjenih pogojih za izročitev. Kupec mora sam izvesti postopek prevzema.

Za celoten postopek v zvezi s to javno prodajo se uporablja slovensko pravo. Za reševanje sporov je krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Celju.

Ogled predmetov prodaje in teksta pogodbe o prodaji je mogoč po dogovoru z upraviteljem tel. 05/330 54 14 in e-mail dusan.taljat@meblo.si.

DRUGI POGOJI PRODAJE:
Za javno prodajo veljajo še naslednji pogoji in pravila:
- upravitelj bo po odpiranju ponudb povabil ponudnike k neposrednim pogajanjem;
- pogajanja se opravijo v enem krogu;
- upravitelj bo ponudnike obvestil o izidu zbiranja ponudb v roku 15-ih dni po poteku roka za oddajo ponudb;
- rok za podpis pogodbe je tri delovne dni po prejemu pogodbe;
- v kolikor izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v roku, mora prodajalcu plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti sklenitvi pogodbe, ki je enaka znesku varščine;
- varščina se ne obrestuje niti ne revalorizira; varščina se ponudnikom, ki ne bodo uspeli v postopku prodaje, vrne v roku treh delovnih dni po izdaji obvestila ponudnikom o izidu zbiranja ponudb;
- vsi roki pri prodaji pri v tem postopku so bistveni in fiksni, zato lahko prodajalec odstopi od prodajne pogodbe brez, da bi kupcu dal dodatni rok za izpolnitev, če kupec zamudi s sklenitvijo pogodbe, s plačilom več kot 15 dni ali s prevzemom predmeta nakupa več kot 10 dni;
- predmeti prodaje se prodajajo v obstoječem stanju, brez kakršnihkoli ugovorov po sistemu videno – kupljeno; prodajalec ne jamči za brezhibno delovanje, niti za stvarne in pravne napake;
- kupec mora prevzeti predmete v roku 15-ih dni, od dneva prejema obvestila zakonitega zastopnika, da so izpolnjeni pogoji za prevzem; v primeru zamude pri prevzemu predmetov mora kupec plačati pogodbeno kazen za vsak dan zamude 0,5% pogodbene cene pred prevzemom predmetov;
- vse morebitne davke in stroške v zvezi s prenosom lastnine mora plačati kupec;Nova Gorica, 30.07.2020Upravitelj
Dušan Taljat

Poštne pošiljke za upravitelja opremljajte na naslov: p.p. 602, 5102 Nova Gorica
tel: (05) 330 54 14
E-mail: dusan.taljat@meblo.si