Zbiranje ponudb

Denarna terjatev

Opravilna številka: St 941/2018
Lokacija:
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 17. 11. 2020
Konec dražbe: 17. 11. 2020
Upravitelj: Tadeja Tamše

Izklicna cena: 165.111,00 €

Stečajna upraviteljica v stečajnem postopku zoper družbo MARKETING PROJEKT d.o.o. - v stečaju, Dolenjska cesta 83, 1000 Ljubljana (St 941/2018)

O B J A V L J A

na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubjani o prodaji z dne 9.9.2020, ki je postal
pravnomočen 25.9.2020
JAVNO DRAŽBO Z ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE

ki bo dne 8.9.2020 ob 8.30 uri v poslovnih prostorih stečajne upraviteljice na
naslovu Kosovelova ulica 16 v Celju (IV. nadstropje)

I. PREDMET PRODAJE
Na podlagi računovodske dokumentacije, ki je bila predana s strani bivšega poslovodstva in računovodske službe je ugotovljeno, da je imela družba na strani premoženja evidentirano naslednje premoženje:

• denarne terjatev v višini 331.223,38€.

Stečajni dolžnik v poslovnih knjigah izkazuje denarno terjatev v višini 290.924,38€ (glavnica v višini 290.924,38€, zakonske zamudne obresti obračunane oziroma kapitalizirane od zneska 290.924,38€ od dne 31.12.2016 do 24.9.2018 v višini 40.299,00€, skupaj torej znesek 331.223,38 EUR), do njegovega dolžnika ODVETNIK MARKO SCHULZ v osebnem stečaju (St 1370/2018), preizkus prijavljene terjatve je že opravljen, terjatev pa je v celoti priznana. Terjatev je navadna denarna terjatev.

II. Izklicna cena in znesek, za katerega se ta cena v posameznem koraku dražbe
zvišuje


Izklicna cena za premoženje stečajnega dolžnika je 165.111,69€.
Zgoraj navedena cena je podana v neto višini in ne vsebuje davščin in drugih stroškov
postopka in prenosa imetništva terjatve.
Znesek za katerega se izklicna cena v posameznem koraku zvišuje je 1.000,00€.

III. Znesek varščine in številka transakcijskega računa stečajnega dolžnika, v dobro
katerega mora dražitelj ta znesek plačati
Dražitelji morajo najkasneje en (1) delovni dan pred dražbo vplačati varščino na
transakcijski račun stečajnega dolžnika št. SI56 6100 0001 9438 856 odprt pri DELAVSKA HRANILNICA d.d.s sklicem 00 941-2018 v naslednji višini: 16.511,17€.


IV. Drugi pogoji prodaje

1. Na dražbi lahko sodelujejo le dražitelji, ki so pravočasno vplačali varščino.
2. Po koncu dražbe voditelj dražbe razglasi dražitelja, ki je na dražbi uspel in ga obvesti
o času sklenitve pisne prodajne pogodbe, ki ne sme biti pozneje kot tri delovne dni
po koncu dražbe. Celotno kupnino mora uspeli dražitelj plačati v 3 mesecih od
sklenitve prodajne pogodbe.
3. Če dražitelj na dražbi ne uspe, se mu vrne znesek vplačane varščine v treh delovnih
dneh po koncu javne dražbe.
4. Če dražitelj na dražbi uspe in sklene prodajno pogodbo v skladu z ZFPPIPP, plačilo
varščine velja za plačilo are v znamenje sklenitve prodajne pogodbe.
5. V postopku javne dražbe ne morejo sodelovati osebe iz 337. člena ZFPPIPP. Kupec
mora pred sklenitvijo prodajne pogodbe predložiti izjavo, da ni ovir za sklenitev
pogodbe po drugem odstavku 337. člena ZFPPIPP.
6. Če dražitelj, ki je uspel na dražbi, ob času določenem za sklenitev prodajne pogodbe,
ne podpiše prodajne pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen
za neizpolnitev obveznosti. V tem primeru plačilo varščine velja za plačilo
pogodbene kazni in stečajni dolžnik obdrži plačani znesek varščine.
7. Vse davščine in druge javne obveznosti ter stroški prenosa lastništva bremenijo
kopca.
8. Prodajna pogodba se sklene pod odložnim pogojem, da bo sodišče k njej dalo
soglasje, in pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če sodišče zavrne soglasje.
9. Izročitev oziroma prenos predmeta prodaje v korist kupca se izvrši po celotnem
plačilu kupnine in plačilu vseh stroškov ter davščin.
Informacije:
Za vse morebitne informacije o predmetu prodaje se lahko interesenti obrnejo na
pomočnico stečajne upraviteljice: tanja.omerzel@odt.si .

https://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=51&id=4863829