Zbiranje ponudb

stanovanjska hiša (delež 1/2)

Opravilna številka: St 3735/2018
Lokacija: Ravne
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 06. 05. 2019
Konec dražbe: 06. 06. 2019
Upravitelj: Franci Krivec

Izklicna cena: 17.850,00 €

Fotografije:

I. Predmet prodaje

Predmet prodaje je nepremičnina parcela št. 1009/7 k.o. 949 Ravne do deleža ½.

Nepremičnina predstavlja stanovanjsko hišo na naslovu Ravne 42 C, Šoštanj (stavba št. 487 k.o. 949 Ravne). Stanovanjska hiša je zidana, dvoetažna stavba na kletni betonski plošči, ki je delno podkletena v spodnjem delu. Hiša ima dve stanovanji, v vsaki etaži po eno, z ločenima zunanjima vhodoma. Hiša je bila zgrajena leta 1965 in je bila kasneje večkrat obnovljena. Neto površina stavbe obeh stanovanj po ISO standardu znaša 154,50 m2, uporabna površina pa 135,10 m2.

Tržna vrednost predmetnega solastniškega deleža je bila ocenjena na 35.700 EUR, likvidacijska vrednost pa na 25.000 EUR.


II. Pogoji prodaje

Prodaja se izvede v postopku zavezujočega zbiranja ponudb. Zavezujoče zbiranje ponudb je javno vabilo k dajanju ponudb, s katerim se stečajni dolžnik zaveže, da bo sklenil prodajno pogodbo s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno, vendar ne nižje od izhodiščne cene, če bo več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno, pa s tistim, ki bo ponudil najkrajši rok plačila.
Ponudba je za ponudnika zavezujoča. Rok veljavnosti ponudbe mora biti še najmanj 15 dni od izteka roka za oddajo ponudb. Če ponudnik v ponudbi ne navede roka veljavnosti ponudbe, se šteje, da je ta rok 15 dni od izteka roka za oddajo ponudb.
Izhodiščna cena znaša: 17.850,00 EUR.
Zbiranja ponudb se lahko udeleži samo tisti, ki do poteka roka za oddajo ponudb plača varščino v znesku 1.785,00 EUR na fiduciarni račun št. SI56 6100 0002 0896 087, odprt pri Delavski hranilnici d.d. Ljubljana. Varščina je denarni znesek, s plačilom katerega ponudnik utrdi svojo obveznost skleniti prodajno pogodbo, če bo v postopku zbiranja ponudb uspel.
Če ponudnik v postopku zbiranja ponudb ne uspe, mu upravitelj vrne znesek plačane varščine v treh delovnih dneh po poteku roka za izjavo upravitelja o izbiri ponudnika.
Če ponudnik, ki je uspel v postopku javnega zbiranja ponudb, v roku treh delovnih dni od prejema pogodbe ne vrne podpisanega izvoda pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno pogodbo v znesku, ki je enak znesku varščine. V tem primeru plačilo varščine velja za plačilo pogodbene kazni in stečajni dolžnik obdrži plačani znesek varščine.
Če ponudnik v postopku zbiranja ponudb uspe in sklene prodajno pogodbo, plačilo varščine velja za plačilo are v znamenje sklenitve te prodajne pogodbe.
Rok za plačilo kupnine je lahko največ tri mesece od sklenitve prodajne pogodbe. Če zamuda kupca s plačilom kupnine traja več kot 15 dni, lahko stečajni dolžnik odstopi od prodajne pogodbe, ne da bi moral kupcu dati dodatni rok za izpolnitev. Stečajni dolžnik ne sme kupcu izročiti lastniške posesti prodanega premoženja ali opraviti drugih pravnih dejanj za prenos lastninske ali druge premoženjske pravice na kupca, dokler ta ne plača celotne kupnine.
Strošek vknjižbe v zemljiško knjigo (sodna taksa) nosi kupec.
Davek na promet nepremičnin je vključen v ceno.
Prodaja se po načelu „videno – kupljeno“. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake prodane stvari (340. člen ZFPPIPP). Prav tako prodajalec ne odgovarja za morebitne pravne napake prodane stvari.
S plačilom kupnine prenehajo naslednje pravice tretjih na premoženju, ki je predmet prodajne pogodbe (prvi odstavek 342. člena ZFPPIPP):
zastavna pravica ali hipoteka in zemljiški dolg,
pravica do prepovedi odtujitve in obremenitve ter
naslednje osebne služnosti, stvarno breme ali stavbna pravica:
če je lastninska pravica na nepremičnini, ki je predmet prodajne pogodbe, omejena s hipoteko ali zemljiškim dolgom: če so bile pridobljene po trenutku, od katerega učinkuje vpis najzgodnejše hipoteke ali zemljiškega dolga v zemljiško knjigo,
v drugih primerih: če so bile pridobljene po trenutku, od katerega po 244. členu tega zakona učinkuje začetek stečajnega postopka.
Od dneva sklenitve pogodbe dalje nosi kupec stroške in javne dajatve, ki izvirajo iz lastništva nepremičnine.
Kupec je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, razen oseb, ki so navedene v naslednji točki.
Stečajni dolžnik po zakonu (prvi odstavek 337. člena ZFPPIPP) ne sme skleniti pogodbe o prodaji svojega premoženja z:
osebo, ki je v zadnjih dveh letih pred uvedbo stečajnega postopka opravljala funkcijo člana poslovodstva ali organa nadzora ali funkcijo prokurista v insolventnem dolžniku,
stečajnim upraviteljem ali sodnikom, ki vodi postopek,
družbenikom, katerega delež v kapitalu stečajnega dolžnika je večji od 10 odstotkov,
osebo, ki ima v razmerju do osebe iz 1., 2. ali 3. točke tega odstavka položaj ožje povezane osebe,
pravno osebo, v kapitalu katere ima oseba iz 1. do 4. točke tega odstavka delež, večji od 50 odstotkov.
Omejitev iz prejšnje točke ne velja za predkupnega upravičenca, ki uveljavlja zakonito predkupno pravico.
Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe ali v sami pogodbi podati pisno izjavo, da ni oseba, s katero ni dovoljeno skleniti prodajne pogodbe.
Pogodba z izbranim ponudnikom se sklene pod pod odložnim pogojem, da predkupni upravičenec ne bo uveljavil predkupne pravice, in pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če predkupni upravičenec uveljavi predkupno pravico (tretji odstavek 347. člena ZFPPIPP).
Sodišče po plačilu kupnine na predlog upravitelja izda sklep o izročitvi nepremičnine kupcu, s katerim odloči, da so izpolnjeni pogoji za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca. Tak pravnomočni sklep je listina, ki je podlaga za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca (drugi in tretji odstavek 342. člena ZFPPIPP).


III. Postopek zbiranja ponudb in prodaje

Ponudniki naj ponudbo za nakup predmeta prodaje pošljejo upravitelju v roku enega meseca od objave tega razpisa na spletnih straneh AJPES.
Ponudba se pošlje pisno po navadni pošti na naslov „Upravitelj Franci Krivec, Litijska cesta 45, 1000 Ljubljana“ s pripisom „zbiranje ponudb St 3735/2018“.
Ponudba naj vsebuje:
identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma naziv, naslov, matično in davčno številko),
kontaktne podatke (telefon ali naslov elektronske pošte),
navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša,
ponujeno ceno (najmanj v višini izhodiščne cene),
rok plačila kupnine (največ 3 mesece od sklenitve pogodbe),
podatek o plačilu varščine,
številko transakcijskega računa za vračilo varščine,
izjavo, da ponudnik soglaša s pogoji prodaje, določenimi v tem vabilu, in
podpis ponudnika oziroma njegovega zakonitega zastopnika.
Najkasneje do poteka roka za oddajo ponudb mora ponudnik nakazati varščino v znesku 1.785,00 EUR na fiduciarni račun št. SI56 6100 0002 0896 087, odprt pri Delavski hranilnici d.d. Ljubljana
Ponudniki bodo obveščeni o izidu zbiranja ponudb v roku 15 dni od izteka roka za oddajo ponudb.
Dodatne informacije lahko zainteresirane osebe dobijo pri upravitelju.


Razpis zbiranja ponudb je objavljen na spletni strani: "https://www.ajpes.si/eObjave/default.asp?s=51", iskanje pod opravilna številka: "3735/2018".