Zbiranje ponudb

TRAVNIK IN NJIVA STARA VAS

Opravilna številka: 2870/2016
Lokacija: STARA BUČKA - ŠKOCJAN
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 08. 07. 2019
Konec dražbe: 08. 07. 2019
Upravitelj: Veljko JanFotografije:

Predmet prodaje so nepremičnine:
 
- ID znak parcela 1465 2990/2, parc.št. 2990/2 k.o. 1465 – Stara vas (v naravi predstavlja travnik)
- ID znak parcela 1465 2990/5, parc.št. 2990/5 k.o. 1465 – Stara vas (v naravi predstavlja njivo)
- ID znak parcela 1465 2990/6, parc.št. 2990/6 k.o. 1465 – Stara vas (v naravi predstavlja travnik ter zazidano zemljišče s pomožnim gospodarskimi objekti)

Prodaja poteka z zbiranjem ponudb v POSTOPKU NEZAVEZUJOČEGA ZBIRANJA PONUDB. ROK ZA ODDAJO PONUDB JE 8.7.2019.

Vabilo k dajanju ponudb
Vse zainteresirane ponudnike vabim, da v roku za oddajo ponudb pošljejo svojo ponudbo. Ponudniki lahko dajo ponudbe za vsako posamično nepremičnino ali za vse nepremičnine skupaj. Upravitelj bo po izteku roka za zbiranje ponudb obvestil vse ponudnike, ki bodo podali svoje ponudbe, o rezultatu zbiranja ponudb in jih povabil na nadaljnja neposredna pogajanja. Upravitelj ni dolžan sprejeti nobene ponudbe in skleniti prodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov, če nobena ponujena cena po oceni upravitelja ne bo primerna. Upravitelj si pridržuje pravico, da po pridobitvi ponudb in izvedbi pogajanj sklene pogodbo bodisi za vsako posamično premičnino ali za vse skupaj, kar bo primerneje glede na dosežene ponudbe in lastnosti predmeta prodaje.