Zbiranje ponudb

poslovno-skladiščna stavba, Kočevarjeva ulica, Novo mesto

Opravilna številka: St 1490/2017
Lokacija: Novo mesto
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 06. 09. 2017
Konec dražbe: 06. 11. 2017
Upravitelj: Franci Krivec

Izklicna cena: 125.278,95 €

Fotografije:

I. Predmet prodaje

Predmet prodaje v tem postopku so solastniški deleži naslednjih nepremičnin v k.o. 1456 Novo mesto s pripadajočimi objekti:
parcela št. 195/2 v deležu ¾,
parcela št. 196/2 v deležu ½,
parcela št. 196/3 v deležu ½.

Preostali solastniški deleži (ki ne pripadajo stečajni dolžnici) so prav tako naprodaj in sicer se prodajajo v izvršilnem postopku Okrajnega sodišča v Novem mestu opr. št. I 241/2016 (prva javna dražba je razpisana za 29. 9. 2017), tako da obstaja možnost nakupa celotne nepremičnine. Naprodaj ni zgolj delež ¼ na parceli št. 196/3 k.o. 1456 Novo mesto, ki pripada pravni osebi EUROSPIN EKO, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O., vendar gre pri tem le za souporabo parcele št. 196/3 zaradi dostopa do nepremičnine te pravne osebe.

Lokacija se nahaja v mestnem okolju, v središču Novega mesta, na območju Bršljina, v enoti urejanja prostora z oznako NM/10-OPPN-a, za katero velja Ureditveni načrt centralnega dela Bršljina. Po podrobnejši namenski rabi gre za območje centralnih dejavnosti (CD), kjer je dopustna gradnja nestanovanjskih stavb (lahko s stanovanjskimi deli), in gradbeno inženirskih objektov, namenjenih dejavnostim v območju. Na območju so dopustne naslednje dejavnosti: trgovina, storitvene dejavnosti, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, dejavnosti javne uprave, zaščite in reševanja, izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti ter druge podobne dejavnosti. Dopustno je tudi bivanje. Oddaljenost od središča mesta in sedeža upravnih in občinskih funkcij je nekaj več kot 1 km, oddaljenost od avtocestnega priključka na zahod pa 4,5 km.

Predmetne parcele predstavljajo stavbišče in dvorišče. Lokacija je oziroma jo je možno priključiti na električno, vodovodno, telefonsko, kanalizacijsko, plinovodno in telekomunikacijsko omrežje. Dostop je asfalten.

Površine predmetnih parcel so naslednje: parcela št. 195/2 meri 265 m2, parcela št. 196/2 meri 204 m2, parcela št. 196/3 pa meri 152 m2.

Na predmetnih parcelah stoji poslovno-skladiščna stavba (stavba št. 84 k.o. Novo mesto), ki je delno dvo, delno pa enoetažen objekt, zunanjih dimenzij 28,80 x 10,30 (glavna stavba, dvoetažna) + 20,00 x 6,50 (skladišče, pritličje). Glavna stavba je bila zgrajena leta 1953. Leta 1999 je bila spodnja etaža preurejena v prodajno razstavni salon, ki sedaj več ne obratuje. Zgornja etaža je stanovanjska, vendar nenaseljena. Skladišče je kovinska konstrukcija. Postavljeno je bilo leta 1999.

Vrednost predmetnih nepremičnin (zemljišča s pripadajočimi objekti) po oceni sodnega cenilca je naslednja:
- tržna vrednost celote: 219.000,00 EUR,
- tržna vrednost solastniških deležev, ki so naprodaj: 147.386,90 EUR.


Zemljišča parcelne št. 195/2, 196/2 in 196/3, vse k.o. 1456 Novo mesto oziroma solastniški deleži na njih se prodajajo skupaj, ker gre za funkcionalno celoto.II. Pogoji prodaje

Prodaja se izvede v postopku zavezujočega zbiranja ponudb. Zavezujoče zbiranje ponudb je javno vabilo k dajanju ponudb, s katerim se stečajni dolžnik zaveže, da bo sklenil prodajno pogodbo s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno, vendar ne nižje od izhodiščne cene, če bo več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno, pa s tistim, ki bo ponudil najkrajši rok plačila.
Ponudba je za ponudnika zavezujoča. Rok veljavnosti ponudbe mora biti še najmanj 15 dni od izteka roka za oddajo ponudb. Če ponudnik v ponudbi ne navede roka veljavnosti ponudbe, se šteje, da je ta rok 15 dni od izteka roka za oddajo ponudb.
Izhodiščna cena je naslednja:
za solastniški delež 3/4 na parceli št. 195/2 k.o. 1456 Novo mesto: 96.611,85 EUR,
za solastniški delež 1/2 na parc. št. 196/2 k.o. 1456 Novo mesto: 14.687,24 EUR,
za solastniški delež 1/2 na parc. št. 196/3 k.o. 1456 Novo mesto: 13.979,87 EUR,
za vse solastniške deleže skupaj: 125.278,95 EUR.
Zbiranja ponudb se lahko udeleži samo tisti, ki do poteka roka za oddajo ponudb plača varščino na fiduciarni račun upravitelja št. SI56 6100 0001 7315 332, odprt pri Delavski hranilnici d.d. Ljubljana. Varščina je denarni znesek, s plačilom katerega ponudnik utrdi svojo obveznost skleniti prodajno pogodbo, če bo v postopku zbiranja ponudb uspel. Varščina je naslednja:
za solastniški delež 3/4 na parc. št. 195/2 k.o. 1456 Novo mesto: 9.661,19 EUR,
za solastniški delež 1/2 na parc. št. 196/2 k.o. 1456 Novo mesto: 1.468,72 EUR,
za solastniški delež 1/2 na parc. št. 196/3 k.o. 1456 Novo mesto: 1.397,99 EUR,
za vse solastniške deleže skupaj: 12.527,89 EUR.
Če ponudnik v postopku zbiranja ponudb ne uspe, mu stečajni dolžnik vrne znesek plačane varščine v treh delovnih dneh po poteku roka za izjavo upravitelja o izbiri ponudnika.
Če ponudnik, ki je uspel v postopku javnega zbiranja ponudb, v roku treh delovnih dni od prejema pogodbe ne vrne podpisanega izvoda pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno pogodbo v znesku, ki je enak znesku varščine. V tem primeru plačilo varščine velja za plačilo pogodbene kazni in stečajni dolžnik obdrži plačani znesek varščine.
Če ponudnik v postopku zbiranja ponudb uspe in sklene prodajno pogodbo, plačilo varščine velja za plačilo are v znamenje sklenitve te prodajne pogodbe.
Rok za plačilo kupnine je lahko največ tri mesece od sklenitve prodajne pogodbe. Kupec lahko odkloni plačilo kupnine, dokler sklep sodišča o soglasju k prodajni pogodbi ne postane pravnomočen. Če zamuda kupca s plačilom kupnine traja več kot 15 dni, lahko stečajni dolžnik odstopi od prodajne pogodbe, ne da bi moral kupcu dati dodatni rok za izpolnitev. Stečajni dolžnik ne sme kupcu izročiti lastniške posesti prodanega premoženja ali opraviti drugih pravnih dejanj za prenos lastninske ali druge premoženjske pravice na kupca, dokler ta ne plača celotne kupnine.
Strošek davka na promet nepremičnin in strošek vknjižbe v zemljiško knjigo nosi kupec.
Prodaja se po načelu „videno – kupljeno“. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake prodane stvari (340. člen ZFPPIPP).
S plačilom kupnine prenehajo naslednje pravice tretjih na premoženju, ki je predmet prodajne pogodbe (prvi odstavek 342. člena ZFPPIPP):
zastavna pravica ali hipoteka in zemljiški dolg,
pravica do prepovedi odtujitve in obremenitve ter
naslednje osebne služnosti, stvarno breme ali stavbna pravica:
če je lastninska pravica na nepremičnini, ki je predmet prodajne pogodbe, omejena s hipoteko ali zemljiškim dolgom: če so bile pridobljene po trenutku, od katerega učinkuje vpis najzgodnejše hipoteke ali zemljiškega dolga v zemljiško knjigo,
v drugih primerih: če so bile pridobljene po trenutku, od katerega po 244. členu tega zakona učinkuje začetek stečajnega postopka.
Prodajna pogodba se sklene pod odložnim pogojem, da bo sodišče k njej dalo soglasje, in pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če sodišče zavrne soglasje (241. člen ZFPPIPP).
Prodajna pogodba se sklene pod odložnim pogojem, da predkupni upravičenec ne bo uveljavil predkupne pravice, in pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če predkupni upravičenec uveljavi predkupno pravico.
Posest nepremičnin kupec prevzame takoj po pravnomočnosti sklepa sodišča o soglasju k prodajni pogodbi. Stroške in javne dajatve, ki izvirajo iz lastništva oziroma posesti nepremičnin, nosi kupec od dneva pravnomočnosti sklepa sodišča o soglasju k prodajni pogodbi dalje.


III. Pogoji za udeležbo pri zbiranju ponudb

Ponudbo za nakup lahko poda vsaka fizična ali pravna oseba, razen oseb, ki so navedene v naslednji točki.
Stečajni dolžnik ne sme skleniti pogodbe o prodaji svojega premoženja z:
1. osebo, ki je v zadnjih dveh letih pred uvedbo stečajnega postopka opravljala funkcijo člana poslovodstva ali organa nadzora ali funkcijo prokurista v insolventnem dolžniku,
2. stečajnim upraviteljem ali sodnikom, ki vodi postopek,
3. družbenikom, katerega delež v kapitalu stečajnega dolžnika je večji od 10 odstotkov,
4. osebo, ki ima v razmerju do osebe iz 1., 2. ali 3. točke tega odstavka položaj ožje povezane osebe,
5. pravno osebo, v kapitalu katere ima oseba iz 1. do 4. točke tega odstavka delež, večji od 50 odstotkov.


IV. Postopek zbiranja ponudb in prodaje

Ponudniki naj ponudbo za nakup predmeta prodaje pošljejo upravitelju v roku dveh mesecev od objave tega razpisa na spletnih straneh AJPES.
Ponudba se pošlje pisno po navadni pošti na naslov „Franci Krivec s.p., Litijska cesta 45, 1000 Ljubljana“ s pripisom „zbiranje ponudb St 1490/2017“.
Ponudba naj vsebuje:
identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma naziv, naslov, matično in davčno številko),
kontaktne podatke (telefon ali naslov elektronske pošte),
navedbo nepremičnin in solastniških deležev, na katere se ponudba nanaša,
ponujeno ceno (najmanj v višini izhodiščne cene),
rok plačila kupnine (največ 3 mesece od sklenitve pogodbe),
podatek o plačilu varščine,
izjavo, da ponudnik soglaša s pogoji prodaje, določenimi v tem vabilu, in
podpis ponudnika oziroma njegovega zakonitega zastopnika.
Najkasneje do poteka roka za oddajo ponudb mora ponudnik nakazati varščino v znesku 12.527,89 EUR na fiduciarni račun upravitelja št. SI56 6100 0001 7315 332, odprt pri Delavski hranilnici d.d. Ljubljana.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu zbiranja ponudb v roku 15 dni od izteka roka za oddajo ponudb.
Oglede nepremičnin je možen po dogovoru z upraviteljem.
Dodatne informacije lahko zainteresirane osebe dobijo pri upravitelju.

Povezava na objavo na AJPES:
https://www.ajpes.si/eObjave/datoteka.asp?id=3463851&d=11417492