Zbiranje ponudb

Stanovanjska hiša Mezgovci ob Pesnici 70c

Opravilna številka: 2706/2019 in 3756/2018
Lokacija: Mezgovci ob Pesnici 70c
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 26. 01. 2021
Konec dražbe: 26. 01. 2021
Upravitelj: Zoran Masten

Izklicna cena: 85.941,00 €

Fotografije:

Prosim glejte objavo na spletni strani AJPES:
Ajpes eObjave St 2706/2019.

Objavljena cena je izklicna cena na dražbi.

Opis nepremičnine (povzeto po poročilu o oceni vrednosti nepremičnin):
Nepremičnine v naravi predstavljajo stanovanjsko hišo na naslovu Mezgovci ob Pesnici 070 C, 2252 Dornava, s pripadajočim zemljiščem. Parkiranje je možno pred stanovanjsko stavbo na dvorišču. Dostop do parcele po asfaltirani cesti. Meteorne vode se odvajajo po površju. Odtočna voda s strešnih površin se vodi preko ponikovalnice. Samostojen stanovanjski objekt je zasnovan v 3 etažah kot klet, pritličje in mansarda (K+P+M). Stavba je bila zgrajena v letu 1998. Objekt je grajen iz betona in železobetona. Obodni in notranji zidovi so grajeni iz opečnih modulanih blokov. Medetažna plošča je armiranobetonska. Vertikalna komunikacija poteka po notranjih stopnicah. Streha je lesene konstrukcije v obliki dvokapnice, prekrita s strešno kritino. Strešni okrov hiše je opremljen s klasičnimi krovsko kleparskimi izdelki, kot so obrobe, žlebovi s horizontalnimi in vertikalnimi odtočnimi cevmi. Fasada je klasična. Stanovanjska stavba ima vzpostavljen priklop za elektroinštalacije za razsvetljavo in električno moč, izveden je priklop na javno vodovodno omrežje. Ogrevanje je razpeljano kot centralno ogrevanje vezano na peč na kurilno olje. Okna so zastekljena v lesenih okvirjih z žaluzijami. Notranja vrata so lesena. V kletnih prostorih se nahajajo delno izdelani prostori in peč na kurilno olje. V pritličje vodijo lesene stopnice, ki so v slabem stanju. V pritličju se nahajajo kuhinja, jedilnica, dnevna soba, spalnica, soba, kopalnica, WC in hodnik. V mansardi se nahaja soba in kopalnica. Finalni tlak stanovanjske stavbe je izveden v kombinaciji laminata in keramike. Za stanovanjsko stavbo se nahaja lesen pomožni objekt. Stanovanjska stavba se nahaja na poplavnem območju in v bližini železniške proge. Neto tlorisna površina stanovanjske stavbe številka 339 k.o. Mezgovci meri 236,40 m2.

Stanovanjska stavba št. 339 na parc. št. 383 236/16 je trenutno zasedena, v njej živita stečajna dolžnika z družino. S sklepoma opr. št. St 3756/2018 z dne 28.9.2020 in opr. št. St 2706/2019 z dne 23.9.2020 je bilo stečajnima dolžnikoma naloženo, da morata, skupaj z drugimi osebami, ki uporabljajo nepremičnino, v treh mesecih po prejemu sklepa o prodaji izprazniti nepremičnino na naslovu Mezgovci ob Pesnici 70c, z ID znakom: parcela 383 236/16, ki v naravi predstavlja stanovanjsko hišo, in jo izročiti upraviteljema. V kolikor do prostovoljne izpraznitve nepremičine ne bo prišlo, je za izpraznitev dolžan poskrbeti kupec.

Na nepremičnini ID znak: parcela 383 236/16 obstaja služnostna pravica izgradnje in vzdrževanja kanalizacije po vzhodnem in severnem delu parcele, v korist Občine Dornava, ki še ni vpisana v zemljiško knjigo.