Zbiranje ponudb

HIŠA

Opravilna številka: St 2090/2019
Lokacija: Studenec
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 08. 12. 2020
Konec dražbe: 08. 12. 2020
Upravitelj: Tadeja Tamše

Izklicna cena: 35.800,00 €

Fotografije:

Stečajna upraviteljica v osebnem stečaju, Janez Kraševec, Studenec na Blokah 001,
1385 Nova Vas, opr. št. St 2090/2019

O B J A V L J A

JAVNO DRAŽBO Z ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE

ki bo dne 8.12.2020 ob 9.00 uri v poslovnih prostorih stečajne upraviteljice na
naslovu Kosovelova ulica 16 v Celju (IV. nadstropje)I. Predmet prodaje

PREDMET PRODAJE:

KO 1690 STUDENEC parcela *5
KO 1690 STUDENEC parcela 790
*Stanovanjski objekt stoji na obeh parcelah zato je podana skupna ocena vrednosti
OCENJENA TRŽNA VREDNOST 62.402,00 €* OCENJENA LIKVIDACIJSKA VREDNOST 51.169,64€*
LASTNIŠKI DELEŽ : Celota (1 / 1)

*Vrednost povzeta po cenitvi cenilke BREDA ZORKO MAG. PRAVA IN MANAGEMENTA NEPREMIČNIN
SODNA CENILKA GRADBENE STROKE IN NEPREMIČNIN SPLOŠNO, november 2019

Nepremičnini se prodajata skupno.

II. Izklicna cena in znesek, za katerega se ta cena v posameznem koraku dražbe zvišuje

Izklicna cena za premoženje stečajnega dolžnika iz točke 1. znaša: 35.800,00€
Zgoraj navedena cena je podana v neto višini in ne vsebuje davščin in drugih stroškov
postopka in prenosa lastništva.
Znesek za katerega se izklicna cena v posameznem koraku zvišuje je 3.580,00€.


III. Znesek varščine in številka transakcijskega računa stečajnega dolžnika, v dobro
katerega mora dražitelj ta znesek plačati

Dražitelji morajo najkasneje en (1) delovni dan pred dražbo vplačati varščino na
transakcijski račun stečajnega dolžnika št. SI56 6100 0002 2604 257 odprt pri DELAVSKA HRANILNICA d.d. z navedbo "Hiša - Studenec" v višini 3.580,00€.


Razpis: https://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=51&id=4897772