Zbiranje ponudb

1/2 počitniška hiša s pripadajočim zemljiščem na otoku Pagu na Hrvaškem

Opravilna številka: St 1210/2019
Lokacija: Otok Pag, Hrvaška
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 07. 05. 2020
Konec dražbe: 07. 06. 2020
Upravitelj: Franci KrivecFotografije:

NEZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB
za pridobitev informacij, ki so pomembne za presojo
najugodnejših pogojev bodoče prodajeI. Opis predmeta bodoče prodaje

Predmet nezavezujočega zbiranja ponudb je dolžnikov solastniški delež do 1/2 nepremičnine – počitniške hiše s pripadajočim zemljiščem na Hrvaškem, na otoku Pagu, Novalja, ulica Put lucmarina, v bližini kraja Potočnica. Gre za parcelo številka 5012 katastrska občina 338117 Novalja-nova.

Parcela po podatkih zemljiške knjige meri 600 m2, od tega stavba 71 m2 in dvorišče 529 m2. V zemljiški knjigi je navedena zaznamba, da ni priloženo gradbeno in uporabno dovoljenje.

Priložen je prikaz parcele.


II. Pogoji

Nezavezujoče zbiranje ponudb se opravi z namenom, da se pridobijo informacije, ki so pomembne za presojo najugodnejših pogojev bodoče prodaje. Upravitelj ni dolžan skleniti pogodbe z nobenim od ponudnikov.
Izhodiščna cena ni določena.
Prodajalec ne bo odgovoren za pravne in stvarne napake predmeta prodaje.
Kupec bo dolžan plačati vse davke in stroške povezane s prenosom lastništva in vpisom (so)lastninske na kupca, tudi stroške, povezane s priznanjem slovenskega sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu na Hrvaškem.


III. Pogoji za udeležbo pri zbiranju ponudb

Ponudbo za nakup lahko poda vsaka fizična ali pravna oseba, razen oseb, ki so navedene v naslednji točki.

Stečajni dolžnik ne sme skleniti pogodbe o prodaji svojega premoženja z:
1. osebo, ki je v zadnjih dveh letih pred uvedbo stečajnega postopka opravljala funkcijo člana poslovodstva ali organa nadzora ali funkcijo prokurista v insolventnem dolžniku,
2. stečajnim upraviteljem ali sodnikom, ki vodi postopek,
3. družbenikom, katerega delež v kapitalu stečajnega dolžnika je večji od 10 odstotkov,
4. osebo, ki ima v razmerju do osebe iz 1., 2. ali 3. točke tega odstavka položaj ožje povezane osebe,
5. pravno osebo, v kapitalu katere ima oseba iz 1. do 4. točke tega odstavka delež, večji od 50 odstotkov.

Navedene omejitve ne veljajo za predkupnega upravičenca.


IV. Postopek zbiranja ponudb

Zainteresirane osebe naj ponudbo za nakup predmeta prodaje pošljejo upravitelju v roku enega meseca od objave tega razpisa na spletnih straneh AJPES.
Ponudba se pošlje po navadni pošti na naslov „Upravitelj Franci Krivec, Litijska cesta 45, 1000 Ljubljana“ ali po elektronski pošti na naslov „info@paragraphus.si“.
Ponudba naj vsebuje identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma naziv, ter naslov), kontaktne podatke (telefon ali naslov elektronske pošte) ter ponujeno ceno.
Dodatne informacije lahko zainteresirane osebe dobijo pri upravitelju.Razpis je objavljen na spletni strani: "https://www.ajpes.si/eObjave/default.asp?s=51", iskanje pod opravilna številka: "1210/2019".