Zbiranje ponudb

Stanovanje

Opravilna številka: 2877/2019
Lokacija: Limbuš
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 23. 10. 2020
Konec dražbe: 12. 01. 2021
Upravitelj: Barbara Špacapan Olenšek

Izklicna cena: 64.869,64 €

Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Mariboru, St 2877/2019, z dne 28.9.2020, v stečajnem postopku nad premoženjem izbrisane pravne osebe Nudus gradbeništvo in storitve d.o.o, Delavska ulica 6, 2000 Maribor,
Objavljam
RAZPIS 1. JAVNE DRAŽBE Z ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE,
ki bo dne 12.01.2021 ob 11.00 uri
v Rogaški Slatini, na naslovu Spodnje Negonje 35, pod sledečimi pogoji:

Predmet prodaje:
Nepremičnine, ki v naravi predstavljajo del stanovanjske stavbe s pripadajočim zemljiščem v Limbušu na naslovu Limbuška cesta 48, 2341 Limbuš, vse v deležu 1/6 (idealni delež):
- Del nepremičnine - št. stavbe 78, k.o. 661 – Limbuš, povezano s parcelo št. *33/1 k.o. 661 – Limbuš,
- Del nepremičnine - št. stavbe 1357, stoječa na parceli št. 77/5 k.o. 661 - Limbuš
- Del nepremičnine - zemljišče – parcela št. 77/5 k.o. 661 - Limbuš

Vse nepremičnine se prodajajo skupaj, kot celota.
ID nepremičnin: 3752474 in 3832324
Nepremičnine se prodajajo po ocenjeni tržni vrednosti 64.869,64€.
Na nepremičninah je vpisana hipoteka v korist upnika Posojilnica Bank eGen Avstrija. Hipoteke se bodo v skladu z ZFPPIPP po plačilu celotne kupnine izbrisale.

Način prodaje:
Vrsta javne dražbe: dražba z zviševanjem izklicne cene
Izklicna cena : 64.869,64 EUR
Znesek, za katerega se ta v posameznem koraku dražbe zvišuje: 1.000,00 EUR ali večkratnik tega zneska

Plačilo varščine:
Znesek varščine: 6.487,00 EUR
Številka bančnega računa za plačilo varščine: SI56 6400 0952 4045 406, odprt pri Delavski hranilnici d.d.
Namen plačila: Varščina Limbuš

Več informacij o pogojih dražbe na spletnih straneh Ajpes:
https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=51&id=4887278