Zbiranje ponudb

Stanovanjska stavba z zemljiščem

Opravilna številka: St 3324/2016
Lokacija: Ruše
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 19. 11. 2018
Konec dražbe: 19. 11. 2018
Upravitelj: Alenka Gril

Izklicna cena: 100.557,00 €

Fotografije:

Upravitelj v stečajnem postopku St 3069/2016 nad dolžnikom Mitjo Dobajem, stanujočim Gasilska ulica 14, 2342 Ruše, na podlagi pravnomočnega sklepa o prodaji Okrožnega sodišča v Mariboru z dne 11.9.2018 in upravitelj v stečajnem postopku St 3324/2016 nad dolžnico Jasno Dobaj, stanujočo Gasilska ulica 14, 2342 Ruše na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Mariboru z dne 14.9.2018, objavljava naslednji


razpis javne dražbe
z zviševanjem izklicne cene,

ki bo dne 19.11.2018 ob 13.00 uri
na naslovu Plinarniška ulica 4, 3000 Celje (prvo nadstropje),
pod sledečimi pogoji:

I. OPIS PREMOŽENJA, KI SE PRODAJA:

Nepremičnini v k.o. 665 – RUŠE do celote (1/1):

- katastrska občina 665 RUŠE parcela 1261/3 (ID 2371114), ID znak: parcela 665 1261/3;
- katastrska občina 665 RUŠE parcela 1261/5 (ID 2371113), ID znak: parcela 665 1261/5.

Nepremičnini v naravi predstavljata stanovanjsko stavbo številka 2258, ki stoji na stavbni parceli številka 1261/5 s pripadajočim zemljiščem parcela številka 1261/3, vse k.o. Ruše. Predmetno ocenjevana nepremičnina se nahaja na naslovu Gasilska ulica 14, 2342 Ruše. Stanovanjski stavbi pripada tudi pomožni objekt kot lesena vrtna uta brez številke stavbe. Stanovanjski objekt je bil grajen leta 2009. Stanovanjski objekt v višino meri 7,70 m in je zasnovan iz 2 etaž, pritličja in nadstropja. Objekt je montažne gradnje (Marles hiša). Streha je lesene konstrukcije v obliki dvokapnice, krita je z opečno kritino. Kleparski zaključki so izvedeni iz pocinkane pločevine (žlebovi in vertikalne odtočne cevi). Neto tlorisna površina stanovanjske stavbe številka 2258 meri 158,90 m2 .

Za stanovanjsko stavbo številka 2258 k.o. Ruše, je bilo izdano gradbeno dovoljenje številka 351-95/2008-17 z dne 6.10.2008 s strani Upravne enote Ruše.

Solastnika v enakih deležih sta stečajni dolžnik Mitja Dobaj, Gasilska ulica 014, 2342 Ruše in stečajna dolžnica Jasna Dobaj, Gasilska ulica 014, 2342 Ruše.

V stanovanjski hiši na naslovu Gasilska ulica 14, 2342 Ruše prebivata ter jo uporabljata stečajna dolžnika M. D. in J. D. oz. v hiši prebivajo in jo uporabljajo stečajna dolžnika M. D. in J. D. z osebami, ki so z dolžnikoma ožje povezani.


II. IZKLICNA CENA

Izklicna cena za nepremičnini, ki se prodajata skupaj kot celota do deleža (1/1) je 100.557,00 EUR.

Izklicna cena, ki predstavlja delež nepremičnin iz točke I. tega razpisa v (so)lasti stečajnega dolžnika Mitja Dobaj, Gasilska ulica 14, 2342 Ruše v stečajnem postopku St 3069/2016, znaša 50.278,50 EUR. Izklicna cena, ki predstavlja delež nepremičnin iz točke I. tega razpisa (v solasti in) ki pripada stečajni dolžnici Jasni Dobaj, Gasilska ulica 14, 2342 Ruše St 3324/2016, znaša 50.278,50 EUR.


III. ZNESEK VARŠČINE IN ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA

Varščina za nepremičnini znaša 10.055,70 EUR, ki se vplača najmanj en (1) delovni dan pred javno dražbo, pri čemer se:

- ena polovica navedene varščine (5.027,85 EUR) nakaže v dobro fiduciarnega transakcijskega računa upravitelja Zlatka Vilija Hohnjeca v stečajnem postopku Mitje Dobaja St 3069/2016, številka računa: SI56 0483 5025 0297 887 odprt pri Nova KBM d.d., z namenom nakazila: »Varščina za javno dražbo«;

- druga polovica navedene varščine (5.027,85 EUR) nakaže v dobro fiduciarnega transakcijskega računa upravitelja v stečajnem postopku Jasne Dobaj St 3324/2016, številka računa: SI56 0410 7025 0363 241 odprt pri Nova KBM d.d., z namenom nakazila: »Varščina za javno dražbo«.

V kolikor znesek varščine na dan javne dražbe še ni preknjižen v korist zgoraj navedenih fiduciarnih računov, mora dražitelj izkazati, da je bil nalog za plačilo s strani njegove banke oz. organizacije za plačilni promet izvršen.

Predkupni upravičenci lahko uveljavljajo morebitno predkupno pravico na javni dražbi v skladu s členom 347 ZFPPIPP. V kolikor je v skladu z veljavno zakonodajo veljavnost oz. sklenitev pravnega posla vezana na morebitna dodatna soglasja ali odobritve države, lokalne skupnosti ali drugega pristojnega organa oz. institucije, se kupec zaveže za pridobitev le-teh na njegove stroške in riziko.


IV. NAČIN PRODAJE:

Vso premoženje, ki je predmet prodaje, se v skladu s členom 340 ZFPPIPP prodaja na javni dražbi in brez jamstva za stvarne napake.


V. POGOJI JAVNE DRAŽBE

1. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe ob pogoju plačila varščine v roku, predpisanem v točki 3 (spodaj).

2. Pooblaščenci pravnih oseb morajo na javni dražbi predložiti originalno pisno pooblastilo in izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od 90 dni, iz katerega je razviden status zakonitega zastopnika. Fizična oseba oziroma zakoniti zastopnik svojo identiteto izkaže z osebnim dokumentom (osebna izkaznica, potni list, veljavno vozniško dovoljenje). Pooblaščenci fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti originalno pisno pooblastilo dražitelja (fizične osebe). Pooblaščenec fizične osebe prav tako izkaže svojo identiteto z osebnim dokumentom (osebna izkaznica, potni list, veljavno vozniško dovoljenje).

3. Vplačana varščina dražitelju, ki uspe na dražbi skladno s 6. odstavkom 333. člena ZFPPIPP velja kot plačilo are v znamenje sklenitve prodajne pogodbe. Ostalim dražiteljem se znesek plačane varščine vrne v treh delovnih dneh po koncu javne dražbe brez obresti.

4. Ko se ugotovijo pogoji, ki omogočajo zainteresiranim dražiteljem pristop k dražbi, se pristopi k dražbi za prodajo premoženja pod točko 1. objave v razpisu dražbe. Pozove se vse dražitelje, ki izpolnjujejo pogoje za pristop k dražbi za prodajo premoženja pod točko 1., ali sprejmejo izklicno ceno. S potrditvijo izklicne cene s strani posameznega dražitelja se šteje, da so dražitelji, ki izpolnjujejo pogoje, pristopili k javni dražbi. V primeru, da je samo en dražitelj se šteje, da soglaša z nakupom predmeta za katerega je vplačal varščino po izklicni ceni. Če je več ponudnikov plačalo varščino in eden izmed njih pristopi k javni dražbi ter ponudi izklicno ceno, ni nobenega razloga za zadržanje varščin ostalih ponudnikov (ki niso pristopili v javni dražbi ali ponudili izklicne cene), saj je to v nasprotju z namenom varščine. Če več ponudnikov vplača varščino in nihče ne pristopi na javno dražbo (razen v primerih višje sile) ali nihče od njih ne sprejme izklicne cene, lahko stečajni dolžnik zadrži sorazmerni delež varščine vsakega ponudnika, tako da vsota vseh zadržanih varščin doseže višino varščine zahtevane v zadevnem postopku prodaje. V tem primeru se šteje, da dražba ni uspela in se postopek javne dražbe zaključi.

5. Dražitelj, ki bo na dražbi uspel, mora skleniti prodajno pogodbo, ki bo sestavljena v skladu z določili ZFPPIPP, v roku treh delovnih dni po opravljeni javni dražbi in v skladu s 338. čl. ZFPPIPP, v roku 5 delovnih dni v znamenje sklenitve prodajne pogodbe plačati aro. V primeru da dražitelj v tej točki navedenih obveznosti ne izpolni, zapade vplačana varščina v stečajno maso.

6. Kupec je dolžan po sklenitvi prodajne pogodbe plačati celotno kupnino na transakcijski račun stečajnega dolžnika, in sicer v roku 45 dni po sklenitvi pogodbe. Če zamuda kupca s plačilom kupnine traja več kot 15 dni, lahko stečajni dolžnik odstopi od prodajne pogodbe, ne da bi moral kupcu dati dodatni rok za izpolnitev. V primeru odstopa od pogodbe, vplačana ara zapade v stečajno maso.

7. Kupec mora pred sklenitvijo prodajne pogodbe predložiti pisno izjavo, da ni ovir iz prvega odstavka člena 337 ZFPPIPP. Kupcu, ki v skladu z ZFPPIPP uveljavlja zakonito predkupno pravico, pred sklenitvijo pogodbe s stečajnim dolžnikom ni potrebno izdati pisne izjave, da ni ovir za sklenitve pogodbe po čl. 337 ZFPPIPP.

8. Javne dajatve in davke, skladno z veljavno zakonodajo, kakor tudi stroške v zvezi s sklenitvijo pravnega posla ter prenosom lastništva, plača kupec. V primeru, da se je ob nakupu od nepremičnine, ki je predmet tega razpisa, odbijal DDV ter bo kupec nepremičnine oseba, ki ni zavezanec za DDV in/ali ne poda izjave v skladu s 45. členom Zakona o davku na dodatno vrednost (ZDDV-1), se pri prodaji obračuna popravek odbitka DDV in se kupnina poveča za ta popravek odbitka DDV, izračunanega na dan sklenitve prodajne pogodbe.

9. Prenos kupljenega premoženja v lastniško posest kupca bo izvršen po predhodnem plačilu celotne kupnine, vseh dajatev in stroškov prodaje. Nepremičnine kupcu ne bodo prenešene v neposredno posest, ker so v uporabi solastnikov M. D. in J. D. in družinskih članov. Kupec vstopa z nakupom v razmerje do uporabnice nepremičnin v obsegu in s pravicami ter obveznostmi, kot obstajajo pri prodajalcih na dan dražbe.

10. V skladu s 342. čl. ZFPPIPP (1) s plačilom kupnine prenehajo naslednje pravice tretjih na premoženju, ki je predmet prodajne pogodbe:
1. zastavna pravica ali hipoteka in zemljiški dolg,
2. pravica do prepovedi odtujitve in obremenitve ter
3. naslednje osebne služnosti, stvarno breme ali stavbna pravica:
− če je lastninska pravica na nepremičnini, ki je predmet prodajne pogodbe, omejena s hipoteko ali zemljiškim dolgom: če so bile pridobljene po trenutku, od katerega učinkuje vpis najzgodnejše hipoteke ali zemljiškega dolga v zemljiško knjigo,
− v drugih primerih: če so bile pridobljene po trenutku, od katerega po 244. členu tega zakona učinkuje začetek stečajnega postopka.

11. Za prenos lastninske pravice na nepremičnini v korist kupca, se uporabljajo določila 2. in 3. odst. 342. čl. ZFPPIPP. Sodišče po plačilu kupnine na predlog upravitelja izda sklep o izročitvi nepremičnine kupcu, s katerim odloči, da so izpolnjeni pogoji za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca. Navedeni pravnomočni sklep je listina, ki je podlaga za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca in druge vpise po 89. členu v zvezi s 96. členom ZZK-1.

12. Udeleženec, ki ni uspel na javni dražbi ali v postopku javnega zbiranja ponudb, upnik, predkupni upravičenec ali tretja oseba ni upravičen niti v stečajnem niti v drugem postopku uveljavljati: zahtevka za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti prodajne pogodbe; zahtevka za sklenitev prodajne pogodbe pod enakimi pogoji z njim; zahtevka za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti razpolagalnega pravnega posla, s katerim je bila prenesena lastninska ali druga premoženjska pravica na kupca ali kateregakoli drugega zahtevka, katerega uveljavitev posega v pravice, ki jih pridobi kupec s sklenitvijo ali izpolnitvijo prodajne pogodbe.

13. Za pravila postopka javne dražbe, ki niso izrecno urejena v tem razpisu javne dražbe, se neposredno uporabljajo določbe insolvenčne zakonodaje in predpisov, na katere le-ta napotuje za posamezni primer.


VI. PRAVILA JAVNE DRAŽBE

1) Dražbo vodita stečajna upravitelja skupaj ali eden, po pooblastilu drugega upravitelja oziroma od njiju pooblaščena oseba (vodja dražbe).
2) Na dražbi se prodaja nepremično premoženje, kot je navedeno v točki I tega razpisa.
3) Dražitelji lahko na dražbi zvišujejo izklicno ceno za najmanjši znesek 2.000,00 EUR.
4) Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba.
5) Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
6) Dražba je končana 3 minute po oddaji najvišje ponudbe.
7) Stečajni upravitelj oz. od njega pooblaščena oseba po koncu dražbe ustno razglasi, kateri dražitelj je uspel na dražbi.
8) Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče vložiti, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
9) Ugovore reši vodja dražbe takoj, odločitev pa zapiše v zapisnik.


Nezavezujoča cenilna poročila je možno pridobiti pri strokovni sodelavki upravitelja na tel. št. 03 42 81 837 (ga. Jasna Hohnjec) ali e-pošti: jasna.hohnjec@e-si.si . Ogled premoženja iz točke I. je možen po predhodnem dogovoru na tel. št. 02 61 31 345 ali na e-mail: alenka.gril@galbi.si .


Zlatko Vili Hohnjec, upravitelj

in

Alenka Gril, upraviteljica