Zbiranje ponudb

Safirni kipec Bude

Opravilna številka: 1106/2019
Lokacija: Kranj
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 11. 11. 2019
Konec dražbe: 10. 12. 2019
Upravitelj: Miran Hude

Izklicna cena: 4.000,00 €

Fotografije:

RAZPIS JAVNE DRAŽBE
Z ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE
334. člen ZFPPIPP

I. OPIS PREMOŽENJA
Predmet prodaje je kipec Bude, izdelan iz safirja, velikosti 114 mm × 84 mm × 66 mm s težo 850g z ocenjeno tržno vrednostjo 4.000 EUR. Predmet prodaje je ocenil ustrezni cenilec.

Kipec je iz minerala korunda modre in bele barve (tak plemenit različek minerala korunde se imenuje safir, tretji najtrši mineral). Kakovost minerala safirja je povprečna, pozitivno pa odstopa velikost oz. masa kipca. Na dobro poliranih površinah ima steklast sijaj.

Na osnovi prepoznanih fizikalnih lastnosti se ne da zanesljivo ugotoviti, iz katerega nahajališča kamen prihaja, najverjetneje pa je njegovo poreklo iz Madagaskarja.

Safir, iz katerega je kipec Bude, je naraven in na osnovi makroskopskih značilnosti ne izkazuje, da bi bil naknadno kakorkoli toplotno obdelan.

Kipec je izdelan povsem ročno, ne v specializiranih industrijskih brusilnicah.

Na Predmetu prodaje ni prijavljenih ločitvenih ali izločitvenih pravic.

II. IZKLICNA CENA
Izklicna cena za Predmet prodaje je 4.000 EUR, kar predstavlja ocenjeno tržno vrednost Predmeta prodaje.

Izklicna cena za Predmet prodaje se bo zviševala, dokler noben dražitelj ne poda nobene višje ponudbe v roku, ki ga določi vodja dražbe.

III. VARŠČINA
Varščina znaša 10% ocenjene tržne vrednosti Nepremičnine in znaša 400 EUR.

Dražbe se lahko udeleži le tisti, ki je vsaj en delovni dan pred datumom javne dražbe plačal varščino na račun stečajnega dolžnika št. SI56 0310 6100 0819 616, odprt pri SKB, d.d., namen nakazila »varščina«. Na dražbi lahko kot kupec sodeluje plačnik varščine ali njegov pooblaščenec. Fizične in pravne osebe morajo dokazati svojo istovetnost z ustreznimi dokumenti.

Vplačana varščina se bo kupcu vštela v kupnino.

IV. DATUM IN KRAJ DRAŽBE
Dražba se bo pričela dne 10.12.2019 ob 10.00 uri. Dražba bo potekala v pisarni stečajnega upravitelja na naslovu: Stritarjeva ulica 6, 4000 Kranj (1. nadstropje).

Na dražbi bo uspel dražitelj, ki bo za Predmet prodaje ponudil najvišjo ceno. V kolikor bo več ponudnikov ponudilo enako ceno, bo uspel ponudnik, ki bo ponudil novo višjo ceno. Če višje cene ne bo ponudi nobeden, bo imel prednost ponudnik, ki je višjo ceno ponudil prvi. Če bosta ponudnika v vsem enaka, bo med njima kupca Predmeta prodaje določil upravitelj.

Dražitelj mora ob pričetku dražbe navesti svoj EMŠO, če je fizična oseba oz. matično številko, če je pravna oseba.

V. MESTO IN ČAS, KJER SI JE MOGOČE OGLEDATI PREDMET PRODAJE
Predmet prodaje si je mogoče ogledati v pisarni stečajnega upravitelja ob predhodnem dogovoru po e-pošti upravitelj.hude@siol.net ali telefonu 04 204 78 70 oz. 040 841 614.

VI. DRUGI POGOJI PRODAJE
1) Kupuje se po sistemu »videno - kupljeno«. Stečajni dolžnik ne odgovarja za stvarne in pravne napake premoženja, ki je predmet prodaje.
2) Upravitelj bo uspešnega dražitelja razglasil takoj po koncu dražbe.
3) Upravitelj bo z uspelim dražiteljem v roku treh delovnih dni podpisal prodajno pogodbo. Prodajno pogodbo pripravi upravitelj. Pogodba se bo podpisala v isti pisarni, kjer je potekala dražba. Če dražitelj v roku treh delovnih dni ne podpiše ponujene prodajne pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti sklenitve pogodbe, ki je enaka znesku varščine.
4) Neuspelim dražiteljem bo upravitelj vrnil vplačano varščino po pravnomočnosti sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu zmanjšano za bančne stroške in brez obresti.
5) Če uspešni ponudnik ne plača celotne kupnine v dogovorjenem roku, ki ne bo daljši od 3 mesecev po sklenitvi prodajne pogodbe, lahko prodajalec odstopi od prodajne pogodbe ne da bi moral dati kupcu dodatni rok za izpolnitev, če zamuda kupca s plačilom kupnine traja več kot 15 dni. V tem primeru vplačana varščina zapade v korist stečajnega dolžnika, morebitna delna vplačila pa se vrnejo po odbitju stroškov povezanih s prodajo.
6) Vsi davki in vsi stroški za prenos lastništva npr. bančni stroški niso vključeni v prodajno ceno in bremenijo kupca.
7) Kupec postane lastnik prodanega premoženja šele po plačilu celotne kupnine, davščin in stroškov v zvezi s prenosom po pravnomočnosti sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu.
8) Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče vložiti, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Ugovore reši upravitelj oz. od njega pooblaščena oseba takoj.Upravitelj Miran Hude