Zbiranje ponudb

Denarna terjatev

Opravilna številka: St 2386/2018
Lokacija:
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 13. 04. 2021
Konec dražbe: 13. 04. 2021
Upravitelj: Tadeja Tamše

Izklicna cena: 7.000,00 €

Stečajna upraviteljica v postopku osebnega stečaja zoper Milena Krajnc
Devina 42, 2310 Slovenska Bistrica (St 2386/2018)

O B J A V L J A

na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Mariboru o prodaji z dne 5.3.2021, ki je postal
pravnomočen z dne 23.3.2021

JAVNO DRAŽBO Z ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE

ki bo dne 13.4.2021 ob 10.00 uri v poslovnih prostorih stečajne upraviteljice na
naslovu Kosovelova ulica 16 v Celju (IV. nadstropje)

I. PREDMET PRODAJE
OPIS STEČAJNE MASE, ki je predmet prodaje – denarna terjatev stečajne dolžnice na
podlagi izvršilnega naslova
Denarna terjatev, ki izhaja iz pravnomočne in izvršljive sodbe Okrožnega sodišča v Mariboru II P 49/2017 z dne 24.10.2018 potrjene s strani sodbe Višjega sodišča v Mriboru I Cp 323/2019 z dne 17.9.2019. Na podlagi navedene pravnomočne in izvršljive sodbe dolguje stečajni dolžnik -KREKOVA DRUŽBA za storitve, trgovino in posredništvo d.o.o. (stečajni postopek se vodi pod opr. št. 80/2019) stečajni dolžnici kot upnici glavnico v višini 18.626,86€ z zakonskimi zamudnimi obrestmi obračunanimi oziroma kapitaliziranimi od zneska 18.626,86€ od dne 24.10.2018 do 4.9.2019 v višini 1.286,02€. Denarna terjatev je bila prijavljena v stečajni postopek St 80/2019 in kot izhaja iz osnovnega seznama preizkušenih terjatev (ki je objavljen na spletnem portalu AJPES dne 7.2.2020) s strani stečajnega upravitelja tudi v celoti priznana.

II. Izklicna cena
Izklicna cena za premoženje stečajne dolžnice, ki je predmet prodaje je 7.000,00€.
Zgoraj navedena cena je podana v neto višini in ne vsebuje davščin in drugih stroškov
postopka in prenosa imetništva terjatve.

III. Znesek varščine in številka transakcijskega računa stečajnega dolžnika, v dobro
katerega mora dražitelj ta znesek plačati
Dražitelji morajo najkasneje en (1) delovni dan pred dražbo vplačati varščino na
transakcijski račun stečajnega dolžnika št. SI56 6100 0001 9953 150 odprt pri DELAVSKA HRANILNICA d.d. s sklicem 00 2386-2018 v naslednji višini: 700,00€.

IV. Drugi pogoji prodaje

1. Premoženje se prodaja po sistemu "videno-kupljeno", stečajni dolžnik in stečajna
upraviteljica ne odgovarjata za stvarne napake premoženja, ki je predmet prodaje
(340. člen ZFPPIPP), niti za izterljivost terjatve, ki je predmet prodaje. Riziko in
stroške izterjave terjatve v celoti nosi kupec.
2. Na dražbi lahko sodelujejo le dražitelji, ki so pravočasno vplačali varščino.
3. Po koncu dražbe voditelj dražbe razglasi dražitelja, ki je na dražbi uspel in ga obvesti
o času sklenitve pisne prodajne pogodbe, ki ne sme biti pozneje kot tri delovne dni
po koncu dražbe. Celotno kupnino mora uspeli dražitelj plačati v 3 mesecih od
sklenitve prodajne pogodbe.
4. Če dražitelj na dražbi ne uspe, se mu vrne znesek vplačane varščine v treh delovnih
dneh po koncu javne dražbe.
5. Če dražitelj na dražbi uspe in sklene prodajno pogodbo v skladu z ZFPPIPP, plačilo
varščine velja za plačilo are v znamenje sklenitve prodajne pogodbe.
6. V postopku javne dražbe ne morejo sodelovati osebe iz 337. člena ZFPPIPP. Kupec
mora pred sklenitvijo prodajne pogodbe predložiti izjavo, da ni ovir za sklenitev
pogodbe po drugem odstavku 337. člena ZFPPIPP.
7. Če dražitelj, ki je uspel na dražbi, ob času določenem za sklenitev prodajne pogodbe,
ne podpiše prodajne pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen
za neizpolnitev obveznosti. V tem primeru plačilo varščine velja za plačilo
pogodbene kazni in stečajni dolžnik obdrži plačani znesek varščine.
8. Vse davščine in druge javne obveznosti ter stroški prenosa lastništva bremenijo
kopca.
9. Izročitev oziroma prenos predmeta prodaje v korist kupca se izvrši po celotnem
plačilu kupnine in plačilu vseh stroškov ter davščin.
Informacije:
Za vse morebitne informacije o predmetu prodaje se lahko interesenti obrnejo na
pomočnico stečajne upraviteljice: tanja.omerzel@odt.si.


https://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=51&id=5041022