Zbiranje ponudb

nepremičnine

Opravilna številka: St 2226/2019
Lokacija: Pečarovci, Murska Sobota
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 13. 09. 2021
Konec dražbe: 31. 10. 2021
Upravitelj: Franci Krivec

Izklicna cena: 1.000,00 €

Fotografije:

PONOVNO (7.) VABILO K DAJANJU PONUDB
v postopku zavezujočega zbiranja ponudb
za prodajo oziroma nakup nepremičninI. Predmet prodaje

Predmet prodaje je:
parcela 1469 katastrska občina 54 Pečarovci do deleža 1/4 in
parcela 1470 katastrska občina 54 Pečarovci do deleža 1/2.

Parcela 1469 katastrska občina 54 Pečarovci po podatkih GURS predstavlja zemljišče površine 671 m2, ki je po namenski rabi opredeljeno kot stavbno zemljišče, po dejanski rabi pa kot pozidano zemljišče. Na tem zemljišču stojijo:
del stavbe številka 19, to je stanovanjska stavba, površine 286,40 m2, zgrajena leta 1962,
del stavbe številka 20, to je kmetijska stavba, zgrajena leta 1937, ocenjena na 205,00 EUR,
del stavbe številka 21, to je kmetijska stavba, zgrajena leta 1937.

Parcela 1470 po podatkih GURS predstavlja zemljišče površine 2.660 m2, ki je po namenski rabi opredeljeno kot stavbno zemljišče, po dejanski rabi pa deloma (575 m2) kot pozidano zemljišče in deloma (2.085 m2) kot kmetijsko zemljišče. Na tem zemljišču stojijo:
del stavbe številka 19, to je stanovanjska stavba, površine 286,40 m2, zgrajena leta 1962,
del stavbe številka 20, to je kmetijska stavba, zgrajena leta 1937,
del stavbe številka 21, to je kmetijska stavba, zgrajena leta 1937,
stavba številka 97, to je kmetijska stavba, zgrajena leta 1976.

Solastniška deleža na obeh parcelah se prodajata samo skupaj.

Prikaz parcel in fotografije so priloge tega razpisa.


II. Pogoji prodaje

Prodaja se izvede v postopku zavezujočega zbiranja ponudb. Zavezujoče zbiranje ponudb je javno vabilo k dajanju ponudb, s katerim se stečajni dolžnik zaveže, da bo sklenil prodajno pogodbo s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno, vendar ne nižje od izhodiščne cene, če bo več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno, pa s tistim, ki bo ponudil najkrajši rok plačila. Če bi več ponudnikov ponudilo enako (najvišjo) ceno in enak rok plačila, bo imel prednost tisti, ki bo prej nakazal varščino.
Ponudba je za ponudnika zavezujoča. Rok veljavnosti ponudbe mora biti še najmanj 15 dni od izteka roka za oddajo ponudb. Če ponudnik v ponudbi ne navede roka veljavnosti ponudbe, se šteje, da je ta rok 15 dni od izteka roka za oddajo ponudb.
Izhodiščna cena znaša: 1.000,00 EUR.
Zbiranja ponudb se lahko udeleži samo tisti, ki do poteka roka za oddajo ponudb plača varščino v znesku 100,00 EUR na fiduciarni račun št. SI56 6100 0002 3062 679, odprt pri Delavski hranilnici d.d. Ljubljana. Varščina je denarni znesek, s plačilom katerega ponudnik utrdi svojo obveznost skleniti prodajno pogodbo, če bo v postopku zbiranja ponudb uspel.
Če ponudnik v postopku zbiranja ponudb ne uspe, mu upravitelj vrne znesek plačane varščine v treh delovnih dneh po poteku roka za izjavo upravitelja o izbiri ponudnika.
Če ponudnik, ki je uspel v postopku javnega zbiranja ponudb, v roku treh delovnih dni od prejema pogodbe ne vrne podpisanega izvoda pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno pogodbo v znesku, ki je enak znesku varščine. V tem primeru plačilo varščine velja za plačilo pogodbene kazni in stečajni dolžnik obdrži plačani znesek varščine.
Če ponudnik v postopku zbiranja ponudb uspe in sklene prodajno pogodbo, plačilo varščine velja za plačilo are v znamenje sklenitve te prodajne pogodbe.
Rok za plačilo kupnine je lahko največ tri mesece od sklenitve prodajne pogodbe. Če zamuda kupca s plačilom kupnine traja več kot 15 dni, lahko stečajni dolžnik odstopi od prodajne pogodbe, ne da bi moral kupcu dati dodatni rok za izpolnitev. Stečajni dolžnik ne sme kupcu izročiti lastniške posesti prodanega premoženja ali opraviti drugih pravnih dejanj za prenos lastninske ali druge premoženjske pravice na kupca, dokler ta ne plača celotne kupnine.
Strošek vknjižbe v zemljiško knjigo (sodna taksa) nosi kupec.
Davek na promet nepremičnin je vključen v ceno.
Prodaja se po načelu „videno – kupljeno“. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake prodane stvari (340. člen ZFPPIPP). Prav tako prodajalec ne odgovarja za morebitne pravne napake prodane stvari. Prodajalec ne jamči, da imajo objekti vsa potrebna upravna dovoljenja.
Kupec sam uredi razmerja s solastniki in s stanovalci.
S plačilom kupnine prenehajo naslednje pravice tretjih na premoženju, ki je predmet prodajne pogodbe (prvi odstavek 342. člena ZFPPIPP):
zastavna pravica ali hipoteka in zemljiški dolg,
pravica do prepovedi odtujitve in obremenitve ter
naslednje osebne služnosti, stvarno breme ali stavbna pravica:
če je lastninska pravica na nepremičnini, ki je predmet prodajne pogodbe, omejena s hipoteko ali zemljiškim dolgom: če so bile pridobljene po trenutku, od katerega učinkuje vpis najzgodnejše hipoteke ali zemljiškega dolga v zemljiško knjigo,
v drugih primerih: če so bile pridobljene po trenutku, od katerega po 244. členu tega zakona učinkuje začetek stečajnega postopka.
Od dneva sklenitve pogodbe dalje nosi kupec stroške in javne dajatve, ki izvirajo iz lastništva nepremičnine.
Pogodba z izbranim ponudnikom se sklene pod pod odložnim pogojem, da predkupni upravičenec ne bo uveljavil predkupne pravice, in pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če predkupni upravičenec uveljavi predkupno pravico (tretji odstavek 347. člena ZFPPIPP).
Predkupni upravičenec lahko predkupno pravico uveljavi samo tako, da v 15 dneh po prejemu besedila pogodbe in poziva upravitelja vrne podpisan izvod pogodbe in plača celotno kupnino v skladu s pogodbo.
Sodišče po plačilu kupnine na predlog upravitelja izda sklep o izročitvi nepremičnine kupcu, s katerim odloči, da so izpolnjeni pogoji za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca. Tak pravnomočni sklep je listina, ki je podlaga za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca (drugi in tretji odstavek 342. člena ZFPPIPP).


III. Postopek zbiranja ponudb in prodaje

Ponudniki naj ponudbo za nakup predmeta prodaje pošljejo upravitelju v roku do 31. oktobra 2021.
Ponudba se pošlje pisno po navadni pošti na naslov „Upravitelj Franci Krivec, Litijska cesta 45, 1000 Ljubljana“ s pripisom „zbiranje ponudb St 2226/2019“.
Ponudba naj vsebuje:
identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma naziv, naslov, matično in davčno številko),
kontaktne podatke (telefon ali naslov elektronske pošte),
navedbo nepremičnin, na katero se ponudba nanaša,
ponujeno ceno (najmanj v višini izhodiščne cene),
rok plačila kupnine (največ 3 mesece od sklenitve pogodbe),
podatek o plačilu varščine,
številko transakcijskega računa za vračilo varščine,
izjavo, da ponudnik soglaša s pogoji prodaje, določenimi v tem vabilu, in
podpis ponudnika oziroma njegovega zakonitega zastopnika.
Najkasneje do poteka roka za oddajo ponudb mora ponudnik nakazati varščino v znesku 100,00 EUR na fiduciarni račun št. SI56 6100 0002 3062 679, odprt pri Delavski hranilnici d.d. Ljubljana
Ponudniki bodo obveščeni o izidu zbiranja ponudb v roku 15 dni od izteka roka za oddajo ponudb.
Dodatne informacije lahko zainteresirane osebe dobijo pri upravitelju.


Razpis je objavljen na povezavi: https://www.ajpes.si/eObjave/rezultati.asp?podrobno=0&id_skupina=51&TipDolznika=-1&TipPostopka=-1&id_SkupinaVrsta=51&id_skupinaPodVrsta=86&Dolznik=&Oblika=&MS=&DS=&StStevilka=2226%2F2019&Sodisce=-1&DatumDejanja_od=&DatumDejanja_do=&sys_ZacetekObjave_od=&sys_ZacetekObjave_do=&MAXREC=10