Zbiranje ponudb

Vozila

Opravilna številka: St 3718/2018
Lokacija: Limbuš
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 26. 02. 2020
Konec dražbe: 26. 02. 2020
Upravitelj: Alenka GrilFotografije:

Na osnovi sklepa Okrožnega sodišča v Mariboru opr. št. St 3718/2018 z dne 30.12.2019, ki je postal pravnomočen dne 15.1.2020


STEČAJNA UPRAVITELJICA DOLŽNIKA
AROSA MOBILIA d.o.o. – v stečaju

OBJAVLJA DRUGO PRODAJO PREMOŽENJA - VOZIL


JAVNA DRAŽBA
z zniževanjem izklicne cene,
ki bo dne 26.2.2020 ob 10.00 uri
na naslovu Ipavčeva ulica 32, 3000 CELJE, 1 nadstropje
( vhod iz Dečkove ceste )


I. PREDMET PRODAJE

1. Osebno vozilo Škoda Fabia Combi, ID številka TMBHS46Y684019190, datum prve registracije 27.7.2007, 384.766 prevoženih km, vozilo je odjavljeno iz prometa, ocenjena LV 810,00 €;

Izklicna cena: 810,00 €, varščina 81,00 €.


2. Osebno vozilo Škoda Fabia Combi, ID številka TMBJJ25J7D3051787, datum prve registracije 17.10.2012, vozilo je odjavljeno iz prometa, 235.438 prevoženih km, ocenjena LV 2.010,00 €;

Izklicna cena: 2.010,00 €, varščina 201,00 €.

3. Osebno vozilo Škoda Octavia, ID številka TMBHT21Z7D2122027, datum prve registracije 13.3.2013, vozilo je odjavljeno iz prometa, 339.644 prevoženih km, ocenjena LV 3.300,00 €.

Izklicna cena: 3.300,00 €, varščina 330,00 €.

II. POGOJI PRODAJE

1. Premoženje – vozila se prodajajo posamezno po sistemu »videno-kupljeno«.
2. Izklicna cena ne vsebuje nobenih davščin. Prodajalec je je DDV zavezanec in DDV se zaračuna kupcu dodatno in sicer na osnovi veljavnih predpisov. Vse dajatve in stroške v zvezi s prenosom lastništva mora plačati kupec.
3. Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje, pravne in fizične osebe. Sodelovati pa ne morejo osebe, določene v 1. odstavku 337. čl. ZFPPIPP .
4. Predkupni upravičenci uveljavljajo predkupno pravico le z udeležbo na javni dražbi, vplačilom varščine za udeležbo na dražbi, ter izjavo na javni dražbi, da uveljavlja predkupno pravico. V primeru uspeha predkupnega upravičenca na javni dražbi, mora le-ta podpisati prodajno pogodbo v roku treh delovnih dni po koncu dražbe ter plačati celotno kupnino v 15 dneh po sklenitvi prodajne pogodbe (347 čl. ZFPPIPP).
5. Na dražbi lahko sodelujejo ponudniki, ki bodo en delovni dan pred začetkom dražbe vplačali varščino v višini 10 % izklicne cene (333. čl. ZFPPIPP). Dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe predložiti dokazilo o plačilu varščine.
6. Dražitelji plačajo varščino na račun dolžnika, odprt pri NOVI KBM d.d., št. računa SI56 0451 5000 3523 160, z namenom nakazila: varščina za javno dražbo in s sklicem 00 3718-2018.
7. Javne dražbe se lahko udeleži samo tisti, ki najkasneje en delovni dan pred javno dražbo plača varščino v skladu s prejšnjo točko (3. odst. 333. čl ZFPPIPP).
8. Kupec, ki bo na dražbi uspel, mora skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku treh delovnih dni po opravljeni dražbi in vplačati preostanek kupnine na transakcijski račun stečajnega dolžnika v roku 8 dni od sklenitve pogodbe oz. prejema računa.
9. Kupec mora v znamenje sklenitve prodajne pogodbe plačati aro v višini 10% kupnine v roku 5 dni po sklenitvi pogodbe (1. odst. 338. čl. ZFPPIPP). Če dražitelj na dražbi uspe in sklene prodajno pogodbo, plačilo varščine po 6. oz. 7. točki tega odstavka velja za plačilo are v znamenje sklenitve prodajne pogodbe.
10. V primeru, da uspešni dražitelj v roku, določenem v 9. točki, ne sklene pogodbe ali v primeru da od pogodbe odstopi oz. ne plača kupnine v dogovorjenem roku, ima stečajna upraviteljica pravico odstopiti od pogodbe, oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev. Vplačana varščina, ara in morebitna delna plačila zapadejo v korist stečajne mase.
11. Vse dajatve in stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice mora plačati kupec.
12. Stečajni dolžnik ne odgovarja za stvarne napake premoženja, ki je predmet prodaje (340. čl. ZFPPIPP).
13. Udeleženec, ki ni uspel na javni dražbi ali v postopku javnega zbiranja ponudb, upnik, predkupni upravičenec ali tretja oseba ni upravičen niti v stečajnem niti v drugem postopku uveljavljati zahtevka za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti prodajne pogodbe, zahtevka za sklenitev prodajne pogodbe pod enakimi pogoji z njim, zahtevka za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti razpolagalnega pravnega posla, s katerim je bila prenesena lastninska ali druga premoženjska pravica na kupca ali kateregakoli drugega zahtevka, katerega uveljavitev posega v pravice, ki jih pridobi kupec s sklenitvijo ali izpolnitvijo prodajne pogodbe. (5. odst. 342. čl. ZFPPIPP).
14. Pooblaščenci pravnih oseb morajo na javni dražbi predložiti originalno pisno pooblastilo in izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od 10 dni, iz katerega je razviden status zakonitega zastopnika, ki je v imenu pravne osebe dal pooblastilo. Fizična oseba oziroma zakoniti zastopnik svojo identiteto izkaže z osebnim dokumentom (osebna izkaznica, potni list). Pooblaščenci fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo dražitelja (fizične osebe) v izvirniku. Pooblaščenec izkaže svojo identiteto z osebnim dokumentom (osebna izkaznica, potni list).
15. Vplačana varščina se bo kupcu vštela v kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, pa se bo vrnila v roku 3 delovnih dni po končani javni dražbi. Varščina se vrača brez obresti.
16. Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe stečajnemu upravitelju predložiti podpisano izjavo, s katero pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavi, da ne obstojijo dejstva iz 1. odst. 337 čl. ZFPPIPP.
17. Vse dajatve ter ostale stroške v zvezi s prenosom lastništva plača kupec.
18. Prenos lastninske pravice na premoženju in izročitev premoženja v posest kupca bo izvršena po plačilu celotne kupnine, dajatev in stroškov v zvezi s prenosom lastništva.


III. PRAVILA JAVNE DRAŽBE


1. Dražbo vodi stečajna upraviteljica ali z njene strani pooblaščena oseba.
2. Za potrebe pravilne izvedbe javne dražbe, predvsem ugotavljanja sočasnosti podaje ponudbe cene, se potek javne dražbe zvočno snema.
3. Neposredno pred začetkom javne dražbe se bo opravil popis navzočih na javni dražbi. Zaradi pravočasne oprave popisa morebitnim udeležencem javne dražbe priporočamo, da so navzoči pred prostorom javne dražbe vsaj 10 minut pred začetkom le-te. Pristop na javno dražbo je mogoč le do razglasa vodje dražbe o začetku javne dražbe, kasneje pristop in sodelovanje na javni dražbi, ne glede na morebitno plačilo varščine, ni več mogoče.
4. Če dražitelj pristopi na javno dražbo z zniževanjem cene, potrdi poznavanje predmeta javne dražbe, izklicne cene ter jasno poznavanje dražbenih pravil ter oglasa. Kakršnekoli pritožbe zaradi nepoznavanja dražbenih pravil, oglasa, predmeta javne dražbe ali izklicne cene po pristopu k dražbi niso možne in jih vodja javne dražbe zavrne brez obrazložitve.
5. O poteku javne dražbe se vodi zapisnik.
6. Znesek, za katerega se cena v posameznem koraku dražbe znižuje, znaša 50,00 € pri vozilu pod zap.št. 1 ter 100,00 € pri vozilih pod zap. št. 2 in 3.
7. Vodja dražbe najprej izkliče izklicno ceno. V primeru, da v prvem ali kateremkoli koraku draženja več dražiteljev istočasno ponudi izklicno ceno, se javna dražba nadaljuje po pravilih za javno dražbo z zviševanjem izklicne cene. Istočasnost ponudbe izklicne cene se šteje v primeru, da eden ali več ponudnikov ponudi izklicno ceno v času 30 sekund od trenutka, ko je prvi ponudnik ponudil izklicno ceno. V primeru, da nobeden od dražiteljev ne sprejme izklicne cene, se začne zniževanje izklicne cene v skladu s temi pravili.
8. Vodja dražbe v časovnih razmikih, ki jih določi sam, znižuje izklicno ceno za znesek, ki je določen v razpisu dražbe.
9. Vodja dražbe izkliče novo ceno brez kakršnikoli ostalih navedb ali pojasnil, navede le znesek, ki velja kot izklicna cena v tem koraku dražbe. Vodja dražbe lahko poljubno dolgo čaka do naslednjega znižanja cene.
10. Izklicevanje z zniževanjem izklicne cene poteka, dokler eden izmed dražiteljev jasno in razločno z navedbo »KUPIM« ne ponudi trenutne izklicne cene. Kakršnekoli druge navedbe dražiteljev ne veljajo kot ponudba izklicne cene in se ne upoštevajo.
11. Najboljši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo nakupno ceno.
12. Vodja dražbe lahko na podlagi tretje točke drugega odstavka 334. člena ZFPPIPP kadarkoli in v kateremkoli koraku odstopi od javne dražbe.
13. Vodja dražbe dražiteljem ni dolžan razkriti, do katere cene bo zniževal oz. kdaj bo odstopil od nadaljnje dražbe.
14. Dražba je končana, ko to razglasi vodja dražbe. Zaključek dražbe se ne more razglasiti pred potekom 5 minut od zadnje ponudbe.
15. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče vložiti, dokler zapisnik o poteku javne dražbe ni zaključen.
16. Ugovore reši vodja dražbe takoj in se vpišejo v zapisnik.IV. OSTALO

Vse informacije v zvezi s prodajo in ogledom premoženja dobijo zainteresirani kupci pri stečajni upraviteljici in sicer vsak torek in četrtek od 15. do 16. ure na tel. št. 041 633 023, ali preko elektronske pošte alenka.gril@galbi.si.

Ogled vozil bo organiziran na lokaciji Limbuška cesta 2 Limbuš, dne 24.2.2020 med 12.00 - 13.00 uro po predhodni najavi ogleda na tel. št. 041 881 272 (Stanko Jeranko ) ali na mail : jeranko@siol.net.Maribor, dne 14.2.2020
Stečajna upraviteljica
Alenka Gril