Zbiranje ponudb

Garsonjera- Celovški dvori

Opravilna številka: 3096/2019
Lokacija: Ljubljana-Šiška-Celovški dvori
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 28. 08. 2020
Konec dražbe: 01. 10. 2020
Upravitelj: Matjaž Janša

Izklicna cena: 89.000,00 €

Fotografije:

GARSONJERA - CELOVŠKI DVORI

na naslovu Rakuševa 18, Ljubljana, stanovanje št. 447.
stanovanje z balkonom z neto površino 27,36 m2
klet s površino 11,59 m2;
parkirno mesto v garaži iste stavbe z velikostjo 13,50 m2.
ID znaki za dele stavbe 1739-6767-447 (garsonjera), 1739-6767-1008 (klet) in 1739-6767-1838 (parkirišče);

JAVNA DRAŽBA Z ZVIŠEVANJEM CENE
bo v četrtek, dne 1.10. 2020 ob 11.00 uri
v sejni sobi Zbornice upraviteljev Slovenije
na naslovu Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana,

Izklicna cena 89.000 EUR, varščina 8.900 EUR

Podrobnosti:
1. Opis nepremičnega premoženja, ki se prodaja

Premoženje za prodajo so naslednje povezane nepremičnine z ID znaki:
- 1739-6767-447, ki predstavlja stanovanje z balkonom številka 447, v večstanovanjski stavbi številka 6767; gre za garsonjero z neto površino 27,36 m2
- 1739-6767-1008, ki predstavlja klet številka 1008, v večstanovanjski stavbi številka 6767, klet ima površino 11,59 m2;
- 1739-6767-1838, ki predstavlja parkirno mesto številka 1838, v garaži večstanovanjske stavbe številka 6767; vse k.o. Zgornja Šiška (šifra k.o. 1739), parkirno mesto je veliko 13,50 m2.
Nepremičnine so povezane in se prodajajo kot celota in so na naslovu na naslovu Rakuševa ulica 18, 1000 Ljubljana (Celovški dvori).
Nepremičnine trenutno niso v uporabi. Nekdanji najemnik je izseljen.

2.Izklicna cena

Izklicna cena za premoženje, ki se prodaja je določena v višini
89.000,00 EUR (devetinosemdeset tisoč eurov);

Kupnina se poveča za davščine in sicer DDV, če je kupec davčni zavezanec ali za DPN ter popravek odbitka DDV, če kupec ni zavezanec za DDV. V obeh primerih kupec krije tudi stroške prodaje (takse, sestava pogodbe).
Podrobnosti so navedene v nadaljevanju.

3.Varščina

Varščina za premoženje, ki se prodaja je določena v višini 8.900,00 EUR (osemtisoč devetsto eurov).

Ponudnik mora varščino vplačati najkasneje dan pred izvedbo javne dražbe na račun št.: SI56 0700 0000 3459 886, ki je odprt pri Gorenjski banki d.d., Kranj.
Iz nakazila ali drugih dokumentov mora biti jasno razviden plačnik varščine.
S plačilom varščine dražitelj sprejme obveznost pristopiti k javni dražbi in sprejeti v tem vabilu objavljeno izklicno ceno. Upravitelj lahko zadrži varščino, če dražitelj, ki je edini plačal varščino, ne pristopi k javni dražbi ali ne sprejme izklicne cene.
Če je več dražiteljev plačalo varščino in le eden izmed njih pristopi k javni dražbi ter ponudi izklicno ceno se šteje, da je uspel na dražbi ta dražitelj. Ostalim dražiteljem se varščine vrnejo.
Če več dražiteljev vplača varščino in nihče ne pristopi na javno dražbo (razen v primerih višje sile) ali nihče od njih ne sprejme izklicne cene, lahko upravitelj zadrži sorazmerni delež varščine vsakega dražitelja, tako da vsota vseh zadržanih varščin doseže višino varščine zahtevane v zadevnem postopku prodaje.
V primeru, da je več dražiteljev plačalo varščino in jih več pristopi k javni dražbi, vendar pristanejo le na izklicno ceno, se šteje, da je uspel tisti dražitelj, ki ponudi najkrajši rok plačila.
Drugim neuspešnim dražiteljem se varščine vrnejo v treh delovnih dnevih po izvedbi dražbe.

4. Možnosti za ogled premoženja, ki se prodaja

Vse razpoložljive informacije v zvezi s premoženjem dobijo ponudniki od upravitelja na zahtevo preko elektronske pošte na naslov matjaz.jansa@majan.si. V polje zadeva naj ponudniki navedejo »javna dražba St 3096/2019«.

Ogled premoženja bo omogočen po predhodnem dogovoru z upraviteljem. Predvidena termina za ogled nepremičnin sta dne 18.9. 2020 ob 16:00 uri in dne 25.9. 2020 ob 16:00 uri. Z ogled je potrebna predhodna najava upravitelju in potrditev ogleda s strani upravitelja. Možni so dogovori za ogled tudi izven predvidenih terminov.

5. Osebe, ki ne morejo sodelovati na javni dražbi (337. člen ZFPPIPP)

Naslednje fizične ali pravne osebe ne morejo sodelovati pri zavezujočem zbiranju ponudb:

1.oseba, ki je v zadnjih dveh letih pred uvedbo stečajnega postopka opravljala funkcijo člana poslovodstva ali organa nadzora ali funkcijo prokurista v insolventnem dolžniku,
2.stečajni upravitelj ali sodnik, ki vodi postopek,
3.družbenik, katerega delež v kapitalu stečajnega dolžnika je večji od 10 odstotkov,
4.oseba, ki ima v razmerju do osebe iz 1., 2. ali 3. točke tega odstavka položaj ožje povezane osebe,
5.pravna oseba, v kapitalu katere ima oseba iz 1. do 4. točke tega odstavka delež, večji od 50 odstotkov.

Omejitev ne velja za predkupne upravičence z zakonito predkupno pravico.

Ponudnik mora pred sklenitvijo pogodbe s stečajnim dolžnikom dati pisno izjavo, da ni ovir za sklenitev pogodbe iz prvega odstavka 337. člena ZFPPIPP.

6.Z nakupom povezani stroški

Nepremičnina je lahko obdavčena z DDV (9,5%) skladno z določbami 45. čl. ZDDV-1. V tem primeru se kupnina poveča za DDV, ki bo obračunan kot obrnjena davčna obveznost skladno s 76. a čl. ZDDV-1.

Nepremičnina je lahko obdavčena z DPN (2%). V tem primeru stroške DPN nosi kupec nepremičnine. Kupec se prav tako zavezuje poravnati stroške popravka odbitka DDV, ki bodo naknadno obračunani skladno z določbami 69. čl. ZDDV-1. V tem primeru se kupnina poveča za znesek popravka odbitka DDV. Ocenjeni strošek popravka odbitka DDV je 5.100,00 EUR.

Stroške izdelave pogodbe mora plačati kupec skladno z veljavno odvetniško tarifo (ocena 720,00 EUR). Vse morebitne druge stroške povezane s prodajo ali prepisom nepremičnin, kot so morebitne takse, stroški notarskih overitev ter morebitne administrativne stroške, plača kupec.

7. Prodajni pogoji

Vso nepremično premoženje, ki je predmet prodaje, se v skladu s členom 340 ZFPPIPP prodaja na javni dražbi in brez jamstva za stvarne napake.

8. POGOJI IN POTEK JAVNE DRAŽBE
Navodila povezana z omejitvijo epidemije COVID19
Pristop v prostore, kjer se bo odvijala dražba je dovoljen le dražiteljem, ki morajo zagotoviti fotokopije osebne izkaznice in drugih v tem vabilu zahtevanih dokumentov.
V celoti je potrebno upoštevati Higienska priporočila za preprečevanje okužb z novim korona virusom pri izvajanju dražb, ki jih je izdal NIJZ.
Obvezno je razkuževanje rok že pred vstopom v dvigalo, pred vstopom in po izhodu iz sejne sobe, potrebno je upoštevanje fizične oddaljenosti do drugih udeležencev, v prostorih dražbe je obvezno nošenje maske, dovoljeno je gibanje le po vnaprej predvidenem koridorju.
V primeru prevelikega števila udeležencev je možna selitev izvedbe dražbe na drugo lokacijo.
1. Javno dražbo vodi stečajni upravitelj ali strani stečajnega upravitelja pooblaščena oseb- v nadaljevanju - vodja dražbe.
2. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe ob pogoju plačila varščine v roku, predpisanem v tej objavi in predkupni upravičenci skladno s pravili 347. člena ZFPPIPP.
3. Fizična oseba oziroma zakoniti zastopnik svojo identiteto izkaže z osebnim dokumentom (osebna izkaznica, potni list, veljavno vozniško dovoljenje). Pooblaščenci morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo dražitelja, svojo identiteto pa izkažejo z osebnim dokumentom (osebna izkaznica, potni list, veljavno vozniško dovoljenje). Preverjanje identitete dražiteljev in njihovih zastopnikov se izvede pred začetkom javne dražbe. Enako velja za preverjanje morebitnih predkupnih upravičencev in njihovih zastopnikov.
4. V kolikor znesek varščine na dan javne dražbe še ni preknjižen v korist v tej objavi navedenega računa stečajnega dolžnika, mora dražitelj do začetka javne dražbe izkazati, da je bil nalog za plačilo s strani njegove banke oz. organizacije za plačilni promet izvršen.
5. Vplačana varščina se bo uspešnemu dražitelju po podpisu pogodbe vštela v kupnino kot ara, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, pa se bo vrnila v roku 3 (treh) delovnih dni po končani javni dražbi, brez obresti.
6. S plačilom varščine dražitelj sprejme obveznost pristopiti k javni dražbi in sprejeti v tem vabilu objavljeno izklicno ceno.
7. Na dražbi so lahko poleg osebja, ki vodi dražbo prisotni le ustrezno identificirani dražitelji, njihovi zastopniki z veljavnimi pooblastili – vendar ne več kot ena oseba za vsakega dražitelja - ter upniki stečajnega dolžnika po predhodnem dogovoru z upraviteljem. Druge osebe bodo morale prostor dražbe zapustiti pred začetkom dražbe. Nikoli ne more biti hkrati več kot šest oseb prisotnih v prostoru, kjer se bo odvijala dražba. V primeru večjega števila dražiteljev, bo upravitelj pravočasno poskrbel za lokacijo, kjer bo lahko hkrati navzočih več dražiteljev.
8. Na dražbi se prodaja nepremično premoženje, kakor je navedeno v tej objavi.
9. Vodja dražbe prične dražbo z v tej objavi navedeno izklicno ceno, ki jo zvišuje z vsakokratnim novim izklicem cene za vrednost 2.000 EUR. Vodja dražbe lahko višino najmanjšega zneska za katerega se ponujena cena zvišuje tudi spremeni med potekom dražbe.
10. V primeru, da dražitelj s kretnjo ali glasom pristane na zadnjo izklicno ceno, se šteje, da je pri tej izklicni ceni dal ponudbo za nakup.
11. Izklicano ceno lahko povišujejo tudi dražitelji na način, da je zvišanje cene najmanj 2.000 EUR in je nova cena zaokrožena na 1.000 EUR. V primeru, da izklicano ceno poviša dražitelj se šteje, da je dražitelj pri tej ceni podal ponudbo za nakup.
12. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba.
13. Zviševanje izklicane cene se ponavlja toliko časa dokler nobeden od dražiteljev ni pripravljen dati ponudbe pri novi ceni. Takrat vodja dražbe razglasi uspešnega dražitelja.
14. Podrobnosti kako lahko dražitelji signalizirajo vodji dražbe, da pristajajo na trenutno izklicevano ceno in kaj se bo štelo za uspešno in pravočasno signaliziranje, pojasni vodja dražbe dražiteljem pred samim začetkom dražbe.
15. Predkupni upravičenec ima možnost izjaviti, da uveljavlja predkupno pravico neposredno po tem, ko vodja dražbe razglasi uspešnega dražitelja v postopku javne dražbe z zviševanjem izklicne cene.
16. V primeru uveljavitve predkupne pravice se dražba nadaljuje tako, da ima uspešni dražitelj možnost dvigniti ponujeno ceno, predkupni upravičenec pa jo ima možnost izenačiti, kar se lahko ponavlja v več korakih. Dražba se zaključi ko predkupni upravičenec ni več pripravljen izenačiti ponudbe ali ko dražitelj ni več pripravljen dvigniti ponujene cene. V prvem primeru bo kupec dražitelj po zadnji ponujeni ceni v drugem pa predkupni upravičenec po zadnji izenačeni ceni.
17. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče vložiti do največ pet minut po razglasitvi uspešnega dražitelja oziroma uspešne uveljavitve predkupne pravice.
18. Ugovore reši vodja dražbe takoj po prejemu ugovora.
19. O poteku dražbe se takoj po zaključku dražbe in poteku roka za ugovore napravi zapisnik.
20. Po koncu dražbe voditelj dražbe razglasi dražitelja, ki je na dražbi uspel, in ga obvesti o času sklenitve pisne pogodbe, ki ne sme biti pozneje kot tri delovne dni po koncu dražbe.
21. V primeru da dražitelj ne pristopi k podpisu pogodbe, zapade vplačana varščina v stečajno maso.
22. Prodajna pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem, da bo sodišče dalo soglasje k sklenitvi prodajne pogodbe in pod razveznim pogojem, ki se uresniči če sodišče zavrne soglasje.
23. Kupec je dolžan po sklenitvi prodajne pogodbe plačati celotno kupnino najkasneje v roku treh mesecev po sklenitvi prodajne pogodbe na transakcijski račun prodajalca. Kupec lahko odkloni plačilo kupnine, dokler sklep sodišča o soglasju k prodajni pogodbi ne postane pravnomočen. Če zamuda kupca s plačilom kupnine traja več kot 15 dni, lahko stečajni dolžnik odstopi od prodajne pogodbe, ne da bi moral kupcu dati dodatni rok za izpolnitev. V primeru odstopa od pogodbe, vplačana ara zapade v stečajno maso.
24. Če je zmagal predkupni upravičenec mora celotno kupnino nakazati v 15 dnevih.
25. Za pravila postopka javne dražbe, ki niso izrecno urejena v tem razpisu javne dražbe, se neposredno uporabljajo določbe insolvenčne zakonodaje in predpisov, na katere le-ta napotuje za posamezni primer.

Upravitelju ni znan morebitni predkupni upravičenec.

26. SKLENITEV POGODBE Z USPEŠNIM DRAŽITELJEM IN PRENOS PREMOŽENJA V LAST KUPCA

Kupec mora pred sklenitvijo prodajne pogodbe predložiti pisno izjavo, da ni ovir iz prvega odstavka člena 337 ZFPPIPP. Kupcu, ki v skladu z ZFPPIPP uveljavlja zakonito predkupno pravico, pred sklenitvijo pogodbe s stečajnim dolžnikom ni potrebno izdati pisne izjave, da ni ovir za sklenitve pogodbe po čl. 337 ZFPPIPP.

Prenos kupljenega premoženja v lastniško posest kupca bo izvršen po predhodnem plačilu celotne kupnine, vseh dajatev in stroškov prodaje.

V skladu s 342. čl. ZFPPIPP (1) s plačilom kupnine prenehajo naslednje pravice tretjih na premoženju, ki je predmet prodajne pogodbe:
1. zastavna pravica ali hipoteka in zemljiški dolg,
2. pravica do prepovedi odtujitve in obremenitve ter
3. naslednje osebne služnosti, stvarno breme ali stavbna pravica:
če je lastninska pravica na nepremičnini, ki je predmet prodajne pogodbe, omejena s hipoteko ali zemljiškim dolgom: če so bile pridobljene po trenutku, od katerega učinkuje vpis najzgodnejše hipoteke ali zemljiškega dolga v zemljiško knjigo,
v drugih primerih: če so bile pridobljene po trenutku, od katerega po 244. členu ZFPPIPP učinkuje začetek stečajnega postopka.

Za prenos lastninske pravice na nepremičnini v korist kupca, se uporabljajo določila 2. in 3. odst. 342. čl. ZFPPIPP.
Sodišče po plačilu kupnine na predlog upraviteljev izda sklep o izročitvi nepremičnine kupcu, s katerim odloči, da so izpolnjeni pogoji za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca. Navedena pravnomočna sklepa sta listini, ki sta podlagi za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca in druge vpise po 89. členu v zvezi s 96. členom ZZK-1.

Udeleženec, ki ni uspel na javni dražbi ali v postopku javnega zbiranja ponudb, upnik, predkupni upravičenec ali tretja oseba, ni upravičen niti v stečajnem niti v drugem postopku uveljavljati: zahtevka za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti prodajne pogodbe; zahtevka za sklenitev prodajne pogodbe pod enakimi pogoji z njim; zahtevka za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti razpolagalnega pravnega posla, s katerim je bila prenesena lastninska ali druga premoženjska pravica na kupca ali kateregakoli drugega zahtevka, katerega uveljavitev posega v pravice, ki jih pridobi kupec s sklenitvijo ali izpolnitvijo prodajne pogodbe.

stečajni upraivtelj
mag. Matjaž Janša
041 360 020