Zbiranje ponudb

terjatev 38.115,00 EUR

Opravilna številka: St 1310/2020
Lokacija:
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 14. 10. 2020
Konec dražbe: 14. 11. 2020
Upravitelj: Franci KrivecNEZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB
za pridobitev informacij, ki so pomembne za presojo
najugodnejših pogojev bodoče prodaje


I. Opis predmeta bodoče prodaje

Predmet nezavezujočega zbiranja ponudb je naslednja terjatev:

terjatev do družbe KASTRATI TONI d.o.o., Prožinska vas 8, 3220 Štore, v višini 38.115,00 EUR iz naslova danih posojil.

Terjatev ne temelji na izvršilnem naslovu in je lahko sporna. Upravitelj ne razpolagam s podatki ali pojasnili glede danih posojil. Da so bila posojila nakazana je razvidno iz izpisa prometa na transakcijskem računu. Dogovorjen rok vračila posojil ni znan. Tudi ni znano, ali so bila posojila morda vrnjena na kak drug način, brez nakazila preko transakcijskega računa.


II. Pogoji

Nezavezujoče zbiranje ponudb se opravi z namenom, da se pridobijo informacije, ki so pomembne za presojo najugodnejših pogojev bodoče prodaje.
Izhodiščna cena ni določena.
Prodajalec ne odgovarja za obstoj, iztožljivost ali izterljivost terjatve.
Če bo kupec želel notarsko overjeno potrdilo o odstopu terjatve, plača stroške notarske overitve kupec.
Upravitelj ni dolžan skleniti pogodbe z nobenim od ponudnikov.III. Pogoji za udeležbo pri zbiranju ponudb

Ponudbo za nakup lahko poda vsaka fizična ali pravna oseba, razen oseb, ki so navedene v naslednji točki.

Stečajni dolžnik ne sme skleniti pogodbe o prodaji svojega premoženja z:
1. osebo, ki je v zadnjih dveh letih pred uvedbo stečajnega postopka opravljala funkcijo člana poslovodstva ali organa nadzora ali funkcijo prokurista v insolventnem dolžniku,
2. stečajnim upraviteljem ali sodnikom, ki vodi postopek,
3. družbenikom, katerega delež v kapitalu stečajnega dolžnika je večji od 10 odstotkov,
4. osebo, ki ima v razmerju do osebe iz 1., 2. ali 3. točke tega odstavka položaj ožje povezane osebe,
5. pravno osebo, v kapitalu katere ima oseba iz 1. do 4. točke tega odstavka delež, večji od 50 odstotkov.


IV. Postopek zbiranja ponudb

Zainteresirane osebe naj ponudbo za nakup predmeta prodaje pošljejo upravitelju v roku enega meseca od objave tega razpisa na spletnih straneh AJPES.
Ponudba se pošlje po navadni pošti na naslov „Upravitelj Franci Krivec, Litijska cesta 45, 1000 Ljubljana“ ali po elektronski pošti na naslov „info@paragraphus.si“.
Ponudba naj vsebuje identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma naziv, ter naslov), kontaktne podatke (telefon ali naslov elektronske pošte) ter ponujeno ceno.
Dodatne informacije lahko zainteresirane osebe dobijo pri upravitelju.