Zbiranje ponudb

terjatev

Opravilna številka: St 3707/2018
Lokacija: Ljubljana
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 15. 05. 2019
Konec dražbe: 15. 06. 2019
Upravitelj: Franci KrivecSTEČAJNA ZADEVA: St 3707/2018
DOLŽNIK: PROBONIS trgovina in prevozi d.o.o. - v stečaju,Dalmatinova ulica 7, Ljubljana


V navedeni stečajni zadevi upravitelj na podlagi 326. in 328. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) razpisujemNEZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB
za pridobitev informacij, ki so pomembne za presojo
najugodnejših pogojev bodoče prodajeI. Opis predmeta bodoče prodaje

Predmet nezavezujočega zbiranja ponudb je naslednja terjatev:

terjatev za dana dolgoročna posojila v višini 7.169,07 EUR s pripadajočimi obrestmi do družbenika Gjorgiev Kosta, Ul. Bul. Jane Sandanski br. 25/1-20, 1000 Skopje, Makedonija.

Terjatev ni izkazana z izvršilnim naslovom in je lahko sporna. Terjatev je izkazana v zadnji javno objavljeni bilanci družbe PROBONIS d.o.o. po stanju na dan 31. 12. 2016. Sklepati je mogoče, da se terjatev nanaša na dvig osnovnega kapitala v višini 7.500 EUR v decembru 2015, ko je bila družba ustanovljena. Sklepati je tudi mogoče, da je posojilo vzel edini družbenik in hkrati direktor stečajnega dolžnika Gjorgiev Kosta. Upravitelj ne razpolagam z nobeno posojilo pogodbo ali kakšnim drugim dokazilom, ki bi nedvomno dokazoval obstoj terjatve.


II. Pogoji

Nezavezujoče zbiranje ponudb se opravi z namenom, da se pridobijo informacije, ki so pomembne za presojo najugodnejših pogojev bodoče prodaje.
Izhodiščna cena ni določena.
Prodajalec ne odgovarja za obstoj, iztožljivost ali izterljivost terjatev.
Če bo kupec želel notarsko overjeno potrdilo o odstopu terjatve, plača stroške notarske overitve kupec.
Upravitelj ni dolžan skleniti pogodbe z nobenim od ponudnikov.


III. Pogoji za udeležbo pri zbiranju ponudb

Ponudbo za nakup lahko poda vsaka fizična ali pravna oseba, razen oseb, ki so navedene v naslednji točki.

Stečajni dolžnik ne sme skleniti pogodbe o prodaji svojega premoženja z:
1. osebo, ki je v zadnjih dveh letih pred uvedbo stečajnega postopka opravljala funkcijo člana poslovodstva ali organa nadzora ali funkcijo prokurista v insolventnem dolžniku,
2. stečajnim upraviteljem ali sodnikom, ki vodi postopek,
3. družbenikom, katerega delež v kapitalu stečajnega dolžnika je večji od 10 odstotkov,
4. osebo, ki ima v razmerju do osebe iz 1., 2. ali 3. točke tega odstavka položaj ožje povezane osebe,
5. pravno osebo, v kapitalu katere ima oseba iz 1. do 4. točke tega odstavka delež, večji od 50 odstotkov.


IV. Postopek zbiranja ponudb

Zainteresirane osebe naj ponudbo za nakup predmeta prodaje pošljejo upravitelju v roku enega meseca od objave tega razpisa na spletnih straneh AJPES.
Ponudba se pošlje po navadni pošti na naslov „Upravitelj Franci Krivec, Litijska cesta 45, 1000 Ljubljana“ ali po elektronski pošti na naslov „info@paragraphus.si“.
Ponudba naj vsebuje identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma naziv, ter naslov), kontaktne podatke (telefon ali naslov elektronske pošte) ter ponujeno ceno.
Dodatne informacije lahko zainteresirane osebe dobijo pri upravitelju.