Zbiranje ponudb

poslovno industrijski kompleks

Opravilna številka:
Lokacija: Most na Soči
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 01. 12. 2019
Konec dražbe: 31. 12. 2020
Upravitelj: Dušan Taljat

Izklicna cena: 1.459.000,00 €

Fotografije:

Predmet prodaje je poslovno industrijski kompleks, ki ga sestavljata proizvodni objekt – stavba št. 518 (novejša in starejša hala; leto izgradnje 1974, vse obnovljeno v letih 2000 in 2005; skupne višini 13,5 m, samostoječa v treh etažah, skupne površine 2.683,30 m2, tovorno dvigalo z nosilnostjo 1.000 kg, poleg hale je pokrita nakladalna rampa – večji šotor, v vseh prostorih so inštalacije komprimiranega zraku in centralnega odsesavanja) in poslovni objekt – stavba št. 519 (poslovna stavba; zgrajena 1960, v celoti obnovljena 2012; skupne višine 9,5 m, samostoječa v treh etažah, skupne površine 479,50 m2, uporabne površine 258,10 m2). Vsi poslovni in proizvodni prostori so centralno ogrevani. Zunanja ureditev zajema asfaltirano dostopno pot, manipulativni prostor okrog poslovnega in proizvodnega objekta ter 34 parkirnih mest za vozila.

Poslovno industrijski kompleks ima dostop iz regionalne ceste Most na Soči-Čepovan in se nahaja v neposredni bližini železniške postaje Most na Soči. Kompleks ima lastno TP s priključno močjo 230 kW.

Za uporabo predmetnih prostorov so izdana uporabna dovoljenja: 351-537/01 z dne 04.11.2020, 351-481/2012 z dne 18.03.2013 in 351-187/2017 z dne 04.05.2018.

Po sedaj veljavnem OPN se kompleks nahaja na območju stanovanjskih površin, s posebnim PIP, da so na parceli objekta obstoječe proizvodne dejavnosti dovoljene vse vrste gradenj v skladu z določili za IG, za obstoječo dejavnost. Del zemljišč sodi v kategorijo kmetijskih zemljišč, in sicer v skupni izmeri 4.322 m2. Občina Tolmin je začela postopek sprememb in dopolnitev OPN s sklepom o spremembah in dopolnitvah OPN– SD OPN-1 (ULRS 38/2017). V predmetnem postopku je v obravnavi predlog RUT d.o.o. – v likvidaciji, da se pretežni del kmetijskih zemljišč, in sicer v predvideni površini 2.393 m2, spremeni v stavbna zemljišča z namenom razširitve dostopne poti, zaradi izboljšanih pogojev za dostop in dovoz materialov in ureditev dodatni 56 parkirnih mest za zaposlene v dveh terasah

Iz potrdila o namenski rabi zemljišča z dne 20.11.2019 izhaja, da na zemljiščih v lasti RUT d.o.o. – v likvidaciji ne obstaja predkupna pravica Občine Tolmin in da na teh zemljiščih ne uveljavlja začasnih ukrepov za zavarovanje.