Zbiranje ponudb

parcela - dvorišče

Opravilna številka: St 1649/2017
Lokacija: Lavrica
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 23. 06. 2020
Konec dražbe: 31. 07. 2020
Upravitelj: Stanko GabercFotografije:

Stečajni postopek nad dolžnikom
NEGANA, družba za svetovanje d.o.o. – v stečaju
Einspielerjeva ul. 14, 1000 Ljubljana, matična št.: 2117541000
Opr. št.: ST 1649/2017


Ljubljana, 23.6.2020

Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 24.5.2018 upravitelj objavlja

VABILO K DAJANJU PONUDB
za prodajo premoženja stečajnega dolžnika
1. Opis premoženja, ki se prodaja
Predmet prodaje je naslednje premoženje stečajnega dolžnika:
Vrsta premoženja: Nepremičnina - dvorišče

Postavka Velikost v m2: 87
Zemljiška parcela k.o. 1696 Rudnik, parcela 1907/40 ID 1196231

Podatki o nepremičnini: Katastrska občina 1696 Rudnik, parcela 1907/40, delež lastništva 1/1. V zemljiškem katastru je nepremičnina opredeljena kot dvorišče. V naravi nepremičnina skupne površine 87 kvadratnih metrov predstavlja uvoz na parkirišče večstanovanjskega objekta.

2. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo biti oddane na pošto in poslane s priporočeno pošiljko najkasneje do vključno 31.7.2020 na naslov upravitelja:
Poslovno svetovanje Stanko Gaberc s.p.
Nazorjeva ulica 2
1000 Ljubljana
s pripisom »Nezavezujoče zbiranje ponudb – NEGANA d.o.o. – v stečaju - ne odpiraj«.
3. Splošni pogoji prodaje
3.1. Ponudniki morajo v pisni ponudbi navesti svoje ime oziroma naziv, naslov, EMŠO (oz. matično številko), davčno številko, kontaktno številko, elektronski naslov, predmet za katerega podajajo ponudbo, ponujeno ceno (brez DDV in z DDV oz. brez DPN in z DPN) in rok plačila kupnine.
3.2. Prodajalec lahko po prejetih ponudbah pozove ponudnike k povišanju ponudbe.
3.3. Ponudnika končna ponudba zavezuje k nakupu pod pogoji iz njegove končne ponudbe v kolikor prodajalec njegovo ponudbo sprejme.
3.4. Skladno z 2. odstavkom 328. člena ZFPPIPP je obveznost prodajalca skleniti pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, izključena.
3.5. Kupec postane lastnik prodanega premoženja po plačilu celotne kupnine.
3.6. Stečajni dolžnik ne odgovarja za stvarne napake premoženja, ki je predmet prodaje. Zainteresirani kupci so vabljeni, da si pred oddajo ponudbe ogledajo dejansko stanje predmeta prodaje. Predmet prodaje se kupuje po načelu »videno - kupljeno«, kakršnokoli uveljavljanje zahtevkov zoper prodajalca je izključeno. Kupec ne more odstopiti od sklenjene pogodbe ali zahtevati znižanje cene zaradi pomanjkljivosti ali stvarnih napak predmeta prodaje ali iz drugih razlogov.
3.7. Morebitni davki in stroški za prenos lastništva niso vključeni v ceno in so obveznost kupca.

4. Mesto, na katerem si je mogoče ogledati premoženje, ki se prodaja in čas, v katerem je mogoče opraviti ogled
Nepremičnina se nahaja v bližini objekta na naslovu Dolenjska cesta 334, Lavrica. Ogled je možen po predhodnem dogovoru na elektronski naslov: upravitelj.sg@siol.net.
5. Rok, do katerega bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega zbiranja ponudb
Ponudniki bodo o izidu javnega zbiranja ponudb obveščeni najpozneje 30 dni po poteku roka za oddajo ponudb.
S spoštovanjem,

Upravitelj
Stanko Gaberc