Zbiranje ponudb

Fitnes oprema 52 postavk

Opravilna številka: St 2264/2016
Lokacija: Celje
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 24. 07. 2019
Konec dražbe: 30. 08. 2019
Upravitelj: Alenka GrilFotografije:

Na osnovi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. St 2264/2016 z dne 11.10.2018

STEČAJNA UPRAVITELJICA DOLŽNIKA
M FIT d.o.o. – v stečaju
PONOVNO OBJAVLJA
NEZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB
zaradi prodaje premoženja stečajnega dolžnika na podlagi neposrednih pogajanj


I. OPIS PREMOŽENJA
Predmet prodaje je 52 postavk opreme po seznamu v nadaljevanju:

Oprema je priloga tega razpisa.


II. POGOJI PREDLOŽITVE PONUDBE
1. Nezavezujoče zbiranje ponudb je javno vabilo za dajanje ponudb, pri katerem izhodiščna cena ni določena in je obveznost stečajnega dolžnika skleniti pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, izključena (2. odst. 328. čl. ZFPPIPP),
2. Zbiranje ponudb je objavljeno z namenom prodaje premoženja stečajnega dolžnika na podlagi neposrednih pogajanj,
3. Ponudbe je mogoče posredovati za vsako posamezno postavko opreme ali za celoto vseh postavk.


III. POGOJI ZA SODELOVANJE PRI ZBIRANJU PONUDB
1. Ponudbe lahko oddajo domače in tuje, pravne in fizične osebe. Sodelovati pa ne morejo osebe, določene v 1. odstavku 337. čl. ZFPPIPP.
2. Ponudba mora biti posredovana na obrazcu, ki je priloga te objave, podpisati pa jo mora odgovorna oseba.
3. Ponudbe pošljite v zaprti kuverti po pošti na naslov: ALENKA GRIL s.p. Lorbekova 17, 2341 LIMBUŠ s pripisom: Stečajni postopek St 2264/2016 – Ponudba za odkup M FIT – ne odpiraj.

IV. ROK ZA ZBIRANJE PONUDB
1. Rok za zbiranje ponudb je do 30.8.2019. Zadnji dan za oddajo ponudbe na pošto je 30.8.2019.
2. Ponudba mora biti oddana na priloženem obrazcu. V primeru, da posamezen ponudnik odda ponudbo za več postavk opreme, je ponudbi potrebno priložiti specifikacijo ponudbe – ponujeno ceno za vsako posamezno postavko opreme.
3. O izidu javnega zbiranja ponudb bodo ponudniki obveščeni v 15 dneh od poteka roka za zbiranje ponudb (7. odst. 335. čl. ZFPPIPP).


V. OSTALO
Vse informacije v zvezi s predmetom premoženja dobijo zainteresirani kupci pri stečajni upraviteljici in sicer vsak torek in četrtek od 15:00 do 16:00 ure na tel. št. (02) 61 31 345, 041 633 023 ali preko e-pošte alenka.gril@galbi.si ter pri sodelavcu upraviteljice na tel. št. 041 881 272 ali preko e-pošte jeranko@siol.net.

Maribor, 23.7.2019

Stečajna upraviteljica
Alenka Gril