Zbiranje ponudb

Volkswagen Transporter K+ 2.5 in Citroen Berlingo 2.0

Opravilna številka: 3394/2018
Lokacija: Vrhnika
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 24. 09. 2019
Konec dražbe: 02. 10. 2019
Upravitelj: Miran HudeFotografije:

VABILO K DAJANJU PONUDB ZA NAKUP PREMIČNEGA PREMOŽENJA

I. Uvod

Na podlagi četrtega odstavka 329. člena Zakona o finančnem poslovanju postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju: ZFPPIPP), ker je bila prva javna dražba neuspešna, stečajni dolžnik na podlagi sklepov o prodaji z dne 20.8.2019, ki sta postala pravnomočna 5.9.2019 objavlja predmetno vabilo k dajanju ponudb za presojo najugodnejših pogojev prodaje premoženja stečajne mase.

II. Predmet prodaje

Predmeta prodaje sta motorni vozili, in sicer:
1) osebni avtomobil Citroen Berlingo 2.0, prva registracija 22.8.2003, št. šasije VF7GJRHYK93080846 in
2) avtomobil Volkswagen Transporter K+ 2.5, prva registracija 25.4.2002, št. šasije WV2ZZZ70Z2H130761.

Na predmetih prodaje je priznana ločitvena pravica v korist ločitvenega upnika MDM, d.o.o., Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče.

Na predmetih prodaje ni priglašena izločitvena pravica.

III. Pogoji dajanja ponudb

Nezavezujoče zbiranje ponudb je javno vabilo za dajanje ponudb, pri katerem izhodiščna cena ni določena in je obveznost stečajnega dolžnika skleniti najemno pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno izključena (2. odst. 328. čl. ZFPPIPP).
Premoženje se prodaja posebej. Kupec lahko nezavezujočo ponudbo odda za vsako motorno vozilo posebej, ali pa za obe skupaj.
Predmete prodaje si je možno ogledati v Kranju po predhodni najavi pri upravitelju na naslov upravitelj.hude@siol.net. Dolžnik ob smiselni uporabi 340. člena ZFPPIPP ne jamči za stvarne napake premoženja, ki je predmet prodaje.
V primeru, da se bo upravitelj odločil skleniti prodajno pogodbo, bo premoženje prodano na podlagi neposrednih pogajanj s kupcem.
Zaradi zagotavljanja primerljivosti ponudb mora ponudba vsebovati pripravljenost poravnati poleg kupnine tudi vse stroške hrambe vozila in davke povezane s prenosom lastništva na predmetih prodaje.

IV. Pogoji za sodelovanje pri postopku za sklenitev prodajne pogodbe

Ponudbe lahko oddajo domače in tuje, pravne in fizične osebe.
Ponudba mora v pisni obliki vsebovati naziv, naslov in podpis ponudnika, kontakt odgovorne osebe, še zlasti pa elektronski naslov, ter ponujeno neto kupnino pod pogoji tega vabila z navedbo, na kateri predmet prodaje se ponudba nanaša. Ponudnik mora izjaviti, da bo nosil vse stroške in davke povezane s hrambo predmeta prodaje in prenosom lastništva na predmetih prodaje.
Pri obravnavi in morebitni izbiri ter dodatnih pogajanjih bodo upoštevane samo tiste ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje. Upravitelj si pridržuje pravico, da zahteva dodatna pojasnila glede posameznih ponujenih pogojev.
Podpisane ponudbe se pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Upravitelj Miran Hude, Stritarjeva 6, 4000 Kranj.

V. Postopek izbire ponudnika in pogoji za sklenitev prodajne pogodbe

1. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po objavi na spletnem portalu AJPES.
2. Po izbiri najboljšega ponudnika bodo opravljena neposredna pogajanja z izbranim ponudnikom. Če bodo pogajanja neuspešna, se bo upravitelj pogajal z naslednjim izbranim ponudnikom.
3. Preostali ponudniki bodo obveščeni v roku enega meseca, da je postopek prodaje uspešno zaključen.
4. Rok za sklenitev prodajne pogodbe je tri (3) delovne dni po tem, ko pride do soglasja volj strank glede bistvenih elementov prodajne pogodbe.
5. V primeru, da najugodnejši ponudnik ne bo pravočasno podpisal ponujene prodajne pogodbe, se bo upravitelj pogajal z naslednjim izbranim ponudnikom.

VI. Ostalo

Vse informacije v zvezi z javnim zbiranjem ponudb in predmetom najema lahko interesenti dobijo v pisarni upravitelja, ali po elektronski pošti upravitelj.hude@siol.net.


Kranj, 23. 9. 2019

Upravitelj Miran Hude