Zbiranje ponudb

Stanovanjska hiša

Opravilna številka: St 3051/2017
Lokacija: Preddvor
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 09. 07. 2020
Konec dražbe: 09. 07. 2020
Upravitelj: Manca Šmid

Izklicna cena: 159.426,85 €

Fotografije:

JAVNA DRAŽBA Z ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE

I. Predmet prodaje:

Nepremičnina katastrska občina 2083 BREG OB KOKRI parcela 336/21 (ID 2703396), ID znak: parcela 2083 336/21, v deležu do 1/1, ki v naravi predstavlja samostojen stanovanjski objekt s pripadajočim zemljiščem na naslovu Francarija 12, Preddvor.

Površina zemljišča je 533,00 m2, po namenski rabi gre za stavbno zemljišče v območju stanovanjskih površin. Stanovanjska stavba je bila zgrajena leta 1979, zasnovana je v treh etažah kot klet, pritličje in mansarda, neto tlorisna površina stavbe je 162,00 m2. Stanovanjska stavba je prazna oseb in zapuščena. V njej so pohištvo, oprema in premičnine, ki se prodajajo skupaj z nepremičnino.

Izklicna cena: 159.426,85 EUR (izklicna cena ne vsebuje nobenih davkov in prispevkov)

Varščina: 15.942,69 EUR

II. Pogoji vplačila varščine:

Varščina znaša 10% izklicne cene za predmet prodaje. Ponudniki morajo plačati varščino za ponujeno premoženje na fiduciarni račun upraviteljice, ki se vodi za stečajnega dolžnika, št. SI56 0202 2026 2675 087, odprt pri banki NLB d.d., z namenom nakazila »Varščina za javno dražbo«.

Javne dražbe se lahko udeleži samo tisti, ki najkasneje en delovni dan pred javno dražbo plača varščino.

III. Dan, ura in mesto poteka dražbe:

Javna dražba bo potekala dne 9.7.2020 ob 12:00 uri, na naslovu Ulica Jana Husa 3, 1000 Ljubljana, v poslovnih prostorih upraviteljice, sejna soba.

IV. Druge informacije:

Razpis javne dražbe je objavljen na spletni strani AJPES:
https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=51&id=4693361

Za vse informacije sem upraviteljica dosegljiva na elektronskem naslovu: smid.manca@gmail.com.