Zbiranje ponudb

Vrednostni papirji- delnice

Opravilna številka: St 3493/2019
Lokacija:
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 13. 04. 2021
Konec dražbe: 13. 04. 2021
Upravitelj: Tadeja Tamše

Izklicna cena: 6.000,00 €

Stečajna upraviteljica v stečajnem postopku
DBAS globalne storitve d.o.o. - v stečaju
Aškerčev trg 026
3240 Šmarje pri Jelšah
St 3493/2019

O B J A V L J A

na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Celju o prodaji-tretji z dne 4.3.2021 (datum pravnomočnosti 20.3.2021)

JAVNO DRAŽBO Z ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE

ki bo dne 13.4.2021 ob 9.30 uri v poslovnih prostorih stečajne upraviteljice na
naslovu Kosovelova ulica 16 v Celju (IV. nadstropje)

I. Predmet prodaje
• vrednostni papirji - delnice ZRC d.d. Trbovlje; oznaka ZRCG količina 1958, katerih
skupna nominalna vrednost znaša 15.177,45 €. Delnice ne kotirajo na borzi.

II. Izklicna cena in znesek, za katerega se ta cena v posameznem koraku dražbe zvišuje
Izklicna cena za premoženje stečajnega dolžnika iz točke 1. znaša: 6.000,00 €.
Zgoraj navedena cena je podana v neto višini in ne vsebuje davščin in drugih stroškov
postopka in prenosa lastništva.
Znesek za katerega se izklicna cena v posameznem koraku zvišuje je 100,00€.

III. Znesek varščine in številka transakcijskega računa stečajnega dolžnika, v dobro
katerega mora dražitelj ta znesek plačati
Dražitelji morajo najkasneje en (1) delovni dan pred dražbo vplačati varščino na
transakcijski račun stečajnega dolžnika št. SI56 6100 0002 3847 797 odprt pri DELAVSKA HRANILNICA d.d. z navedbo "delnice" v višini 600,00€.

IV. Drugi pogoji prodaje

1. Premoženje se prodaja po sistemu "videno-kupljeno", stečajni dolžnik in stečajna
upraviteljica ne odgovarjata za stvarne napake premoženja, ki je predmet prodaje
(340. člen ZFPPIPP).
2. Na dražbi lahko sodelujejo le dražitelji, ki so pravočasno vplačali varščino.
3. Po koncu dražbe voditelj dražbe razglasi dražitelja, ki je na dražbi uspel in ga obvesti
o času sklenitve pisne prodajne pogodbe, ki ne sme biti pozneje kot tri delovne dni
po koncu dražbe. Celotno kupnino mora uspeli dražitelj plačati v 3 mesecih od
sklenitve prodajne pogodbe.
4. Če dražitelj na dražbi ne uspe, se mu vrne znesek vplačane varščine v treh delovnih
dneh po koncu javne dražbe.
5. Če dražitelj na dražbi uspe in sklene prodajno pogodbo v skladu z ZFPPIPP, plačilo
varščine velja za plačilo are v znamenje sklenitve prodajne pogodbe.
6. V postopku javne dražbe ne morejo sodelovati osebe iz 337. člena ZFPPIPP. Kupec
mora pred sklenitvijo prodajne pogodbe predložiti izjavo, da ni ovir za sklenitev
pogodbe po drugem odstavku 337. člena ZFPPIPP.
7. Če dražitelj, ki je uspel na dražbi, ob času določenem za sklenitev prodajne pogodbe,
ne podpiše prodajne pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen
za neizpolnitev obveznosti. V tem primeru plačilo varščine velja za plačilo
pogodbene kazni in stečajni dolžnik obdrži plačani znesek varščine.
8. Vse davščine in druge javne obveznosti ter stroški prenosa lastništva bremenijo
kopca.
9. V kolikor je v skladu z veljavno zakonodajo sklenitev pravnega posla vezana na
morebitna dodatna soglasja oziroma odobritve države, lokalne skupnosti ali drugega
pristojnega organa, se kupec zaveže za pridobitev le teh na njegove stroške in riziko,
prodajna pogodba pa se v tem primeru sklene pod odložnim pogojem pridobitve
pravnomočne in dokončne odločbe o soglasju oziroma odobritvi pravnega posla.
10.V primeru, da kateri izmed dražiteljev uveljavlja predkupno pravico, mora obstoj
svoje predkupne pravice pred pričetkom dražbe izkazati z originalnimi listinami
dokazi (ali notarsko overjenimi kopijami), razen če predkupna pravica izhaja iz javne
evidence.
11.Izročitev predmeta prodaje v lasti in posest se izvrši po celotnem plačilu kupnine in
plačilu vseh stroškov ter davščin.

OSEBE S KATERIMI NI DOVOLJENO SKLENITI POGODBE
V skladu z določili 337. člena ZFPPIPP stečajni dolžnik ne sme skleniti pogodbe o prodaji svojega premoženja z:
(1)1. osebo, ki je v zadnjih dveh letih pred uvedbo stečajnega postopka opravljala funkcijo člana poslovodstva ali organa nadzora ali funkcijo prokurista v insolventnem dolžniku,
2.stečajnim upraviteljem ali sodnikom, ki vodi postopek,
3.družbenikom, katerega delež v kapitalu stečajnega dolžnika je večji od 10 odstotkov,
4.osebo, ki ima v razmerju do osebe iz 1., 2. ali 3. točke tega odstavka položaj ožje povezane osebe,
5.pravno osebo, v kapitalu katere ima oseba iz 1. do 4. točke tega odstavka delež, večji od 50 odstotkov.
(2) Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe s stečajnim dolžnikom dati pisno izjavo, da ni ovir za sklenitev pogodbe iz prvega ostavka tega člena.
(3) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja za prodajo predkupnemu upravičencu, ki v skladu s tem zakonom uveljavlja zakonito predkupno pravico.

INFORMACIJE O PREDMETU PRODAJE
Za vse morebitne informacije o predmetu prodaje se lahko interesenti obrnejo na
sodelavko stečajne upraviteljice: tanja.omerzel@odt.si ali na stečajno upraviteljico:
tadeja.tamse@odt.si

https://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=51&id=5041042