Zbiranje ponudb

Poslovne terjatve stečajnega dolžnika

Opravilna številka: St 1106/20014
Lokacija:
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 16. 06. 2020
Konec dražbe: 16. 06. 2020
Upravitelj: Tadeja Tamše

Izklicna cena: 370.000,00 €

JAVNA DRAŽBA Z ZNIŽEVANJEM IZKLICNE CENE

PREDMET PRODAJE

Poslovne terjatve stečajnega dolžnika (zavarovane), ki jih ima stečajni dolžnik do družbe SGP NOVA d.o.o. - V STEČAJU, Opekarniška cesta 1, 3000 Celje, Matična številka:1359088000, in sicer:
-v znesku 550.000,00€ z zapadlostjo 26.4.2011 iz naslova Posojilne pogodbe št.
1112163061 z dne 21.8.2009, ki jo je družba SGP NOVA d.o.o. sklenila z družbo
HYPO LEASING d.o.o., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana in
-v znesku 100.000,00€ z zapadlostjo 18.4.2011 iz naslova Posojilne pogodbe št. 1112162787 z dne 13.8.2009 sklenjene med istima pravnima osebama.

KAPITALIZIRAN ZNESEK TERJATVE NA DAN 29.11.2018
• terjatev 1: glavnica v višini 550.000,00€ z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki
tečejo od dne 27.4.2011 dalje do dne izračuna na dan 29.11.2018 v višini
348.909,83€ znaša skupaj 898.909,83€;
• terjatev 2: glavnica v višini 100.000,00€ z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki
tečejo od dne 19.4.2011 dalje do dne izračuna na dan 29.11.2018 v višini
63.635,41€ znaša skupaj 163.635,41€;
SKUPAJ: 1.062.545,24€.

IZKLICNA CENA

Izklicna cena za premoženje stečajnega dolžnika je v višini 34,82% kapitaliziraneg zneska
terjatve na dan 29.11.2018 to je v višini 370.000,00€.
Zgoraj navedena cena je podana v neto višini in ne vsebuje davščin in drugih stroškov
postopka in prenosa imetništva terjatve.
Znesek za katerega se izklicna cena v posameznem koraku znižuje je 1.000,00€.
Razpisnik dražbe lahko v kateremkoli koraku dražbe odstopi od nadaljnje dražbe.

VEČ INFO:https://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=51&id=4667857